Інформаційно-статистичне забезпечення антикризового управління підприємствами

Roman Tsishchyk, Nataliya Kotys


Анотація


Вступ. Сьогодні гостро стоїть питання необхідності вирішення проблеми формування інформаційного забезпечення процесів та процедур антикризового управління підприємствами. Виникнення даної проблеми зумовлено кризовими проявами в економіці, розрізненістю в систематизації інформації для цілей управління, відсутністю інформаційних баз даних для вирішення багатоаспектних завдань попередження та виявлення ризиків банкрутства підприємств та виведення їх з кризи.

Мета. Мета статті полягає у визначенні сутності та місця статистики та інформації в антикризовому менеджменті, розробленні методології організації інформаційної системи підприємств для виявлення проблемних аспектів кризового стану та науковому обґрунтуванні доцільності використання інформаційно-статистичного інструментарію для ефективного антикризового управління.

Метод (методологія). Методологічною основою дослідження стала сукупність методів наукового пізнання. Для розкриття теми статті, а саме для з’ясування як впливає вибір та аналіз інформації, статистичних даних на прийняття управлінських рішень в умовах кризи, використано загальнонаукові методи: абстракції, формалізації, ідеалізації, порівняння, функціонального та статистичного аналізу. Основу дослідження становить міждисциплінарний підхід.

Результати. У статті обґрунтовано необхідність антикризового управління в сучасних умовах господарювання. Узагальнено підходи до визначення сутності антикризового управління. Досліджено чинники формування ефективних управлінських рішень у процесі діяльності підприємства за умов кризового середовища. Акцентовано увагу на вагомій і постійно зростаючій ролі інформації та статистики в антикризовому управлінні організаціями та підприємствами. Доведено, що ефективне антикризове управління підприємствами пов’язане з необхідністю своєчасного отримання та аналізу повної, достовірної, науково обґрунтованої статистичної інформації. Визначено сутність та методологічні основи інформаційно-статистичного забезпечення антикризового управління підприємством. Проведено аналіз ефективності застосування методів статистико-інформаційного аналізу керівниками та менеджерами підприємств. Запропоновано рівні побудови інформаційного поля збору, групування, узагальнення та обробки інформації для використання при розробці антикризової політики. Визначено проблеми інформаційного характеру, з стикаються користувачі інформації при розробці та прийнятті управлінських рішень щодо стабілізації стану підприємств і їх розвитку. Обґрунтовано необхідність та напрямки вирішення проблем формування інформаційно-статистичного забезпечення процесів та процедур антикризового управління підприємством.


Ключові слова


антикризове управління; антикризовий менеджмент; криза, кризові явища; інформаційно-статистичне забезпечення; інформація; підприємство

Посилання


Гавриленко В. О. Обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління: теорія і практика: монографія. Черкас. держ. технол. ун-т. 2018. 480 с.

Мазур В. А., Томчук О. Ф., Браніцький Ю. Ю. Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 3. С. 7-20.

Правдюк Н. Л. Аналітичне забезпечення антикризового управління агроформувань. Економіка АПК. 2020. № 2. С. 33–44.

Ряховская А. Н., Кован С. Е. Антикризисное управление: развитие научного направления и практики. Антикризисный менеджмент. 2014. № 3. С. 29–37.

Ряховский Д. ?., Акулова Н. Г. Современные инструменты реализации антикризисных стратегий предприятий. Проблемы современной экономики. 2014 № 1(49). С. 85–91.

Bobryshev A. N. The concept of anti-crisis management accounting subsystem formation. International Accounting. 2015. Vol. 22. Р. 27-39.

Chaya V. The system of analytical triggers in anti-crisis management, 2015. Vol. 0019. URL: https://ideas.repec.org/p/upa/wpaper/0019.html.

Víchová K., Hromada M. Information Support of Crisis Management. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/326055283_Information_Support_of_Crisis_Management.

Сударева А. А., Волков Л. В. Превентивное антикризисное управление: определение, особенности, задачи и инструменты. Стратегии бизнеса. 2021. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preventivnoe-antikrizisnoe-upravlenie-opredelenie-osobennosti-zadachi-i-instrumenty.

Хринюк О., Очеретяна О. Фактори виникнення кризових явищ та забезпечення сталого розвитку підприємства. Економіка та суспільство. 2021. № 26. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/355/340.

Havrylenko, V. (2018). Oblikovo-analitychne zabezpechennia antykryzovoho upravlinnia: teoriia i praktyka [Accounting and analytical support of anti-crisis management: theory and practice]. Cherkas. derzh. tekhnol. un-t. [in Ukrainian].

Mazur, V., Tomchuk, O., and Branitskyi, Yu. (2017). Metodyka analizu finansovoho stanu pidpryiemstva vidpovidno do vymoh vnutrishnikh i zovnishnikh korystuvachiv [Method of analyzing the financial state of the enterprise in accordance with the requirements of internal and external users]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 3, 7-20. [in Ukrainian].

Pravdiuk, N. (2020). Analitychne zabezpechennia antykryzovoho upravlinnia ahroformuvan [Analytical support of anti-crisis management of agricultural formations]. Ekonomika APK, 2, 33-44. [in Ukrainian].

Ryahovskaya, A., and Kovan, S. (2014). Antikrizisnoe upravlenie: razvitie nauchnogo napravleniya i praktiki [Anti-crisis management: development of scientific direction and practice]. Antikrizisnyj menedzhment, 3, 29–37. [in Russian].

Ryahovskij, D., and Akulova, N. (2014). Sovremennye instrumenty realizacii antikrizisnyh strategij predpriyatij [Modern tools for implementing anti-crisis strategies of enterprises]. Problemy sovremennoj ekonomiki, 1(49), 85-91. [in Russian].

Bobryshev, A. (2015). The concept of anti-crisis management accounting subsystem formation. International Accounting, 22, 27-39.

Chaya, V. (2015). The system of analytical triggers in anti-crisis management. Vol. 0019. Retrieved from: https://ideas.repec.org/p/upa/wpaper/0019.html.

Víchová, K., and Hromada, M. (2018). Information Support of Crisis Management. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/326055283_Information_Support_of_Crisis_Management.

Sudareva, A., and Volkov, L. (2021). Preventivnoe antikrizisnoe upravlenie: opredelenie, osobennosti, zadachi i instrumenty [Preventive crisis management: definition, features, tasks and tools.]. Strategii biznesa, 7. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/preventivnoe-antikrizisnoe-upravlenie-opredelenie-osobennosti-zadachi-i-instrumenty [in Russian]

Khryniuk, O., and Ocheretiana, O. (2021). Faktory vynyknennia kryzovykh yavyshch ta zabezpechennia staloho rozvytku pidpryiemstva [Factors of occurrence of crisis phenomena and ensuring sustainable development of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, 26. Retrieved from: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/355/340 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022