Управління брендом виноробного підприємства в умовах воєнного стану

Tetiana Omelianenko, Natalia Ostapenko


Анотація


Розглянуто трактування різних авторів поняття «бренд» та визначено сутність «управління брендом». Ідентифіковано традиційні цілі, які переслідують організації у процесі управління брендом. Як елемент наукової новизни до цілей було додано нову, яка полягає у збереженні бренду за екстремальних умов воєнної економіки. Продемонстровано взаємозв’язок управління брендом зі бренд-стратегією, стратегією компанії та її бізнес-системою. Визначені основні оцінки ефективності управління брендом. Проаналізовано ефективність бренду виноробного підприємства, на основі чого визначена основна ціль управління брендом компанії, основні виробничі потужності якої перебувають на тимчасово непідконтрольній території та запропонований потенційний спосіб її досягнення в умовах воєнного стану.

Вступ. На сьогодні сучасні підприємства як в Україні, так і в усьому світі все більш активно розвивають свій бренд. Причиною цього є те, що наразі необхідно приділяти значну увагу комунікаціям зі споживачами, створенню позитивного образу компанії та унікальних конкурентних переваг для того, щоб діяльність бізнес-організації була ефективною та довгостроковою. В Україні ситуація ускладнюється воєнними діями, адже бізнес-організації намагаються не тільки віднайти способи свого довгострокового існування, але і можливості збереження лояльності своїх споживачів. З огляду на перспективність цього напряму досліджень та його практичну цінність необхідно більш детально розглянути процес управління брендом.

Мета. Метою статті є дослідження процесу управління брендом та його особливостей в умовах воєнного стану.

Метод (методологія). У ході роботи використовуються теоретичні методи дослідження серед яких індукція, дедукція, аналіз, синтез, аргументація, системний метод та інтерпретація, а також емпіричні методи дослідження, зокрема спостереження, порівняння та узагальнення.

Результати. У роботі було узагальнено теоретико-методичні основи управління брендом, досліджено процес управління брендом на прикладі ПрАТ «Князя Трубецького», обґрунтована необхідність у збереженні бренду в умовах воєнного стану, на основі чого розроблені рекомендації щодо покращення управління брендом.


Ключові слова


бренд; ефективність; збереження бренду; виноробна галузь; виробництво вина; воєнний стан

Посилання


Ries Al & Trout Jack, 1986, Marketing Warfare, McGraw-Hill, Inc., United States of America.

Peter Doyle, 2008 Value-based Marketing, Wiley, 2nd edition.

Leslie de Chernatony, Malcolm McDonald, 2003, Creating Powerful Brands, 3rd Edition Routledge, London.

Henry Charmasson, 1988, The Name's the Thing: Creating the Perfect Name for Your Company or Product, Irwin Professional Pub; 1St Edition.

Iain Ellwood, 2002, The Essential Brand Book, Kogan Page; 2nd edition.

Нагорняк Т. Брендинг території як предмет міждисциплінарного наукового знання. Сучасна українська політика. 2011. № 24. С. 35-42.

Житар О.Л . Місце брендингу територій у маркетингу. Економічний простір. 2010. № 42. С.45- 55.

Біловодська О. А., Гайдабрус Н. В. Стратегічний підхід до формування бренда міста (на прикладі м. Сум). Маркетинг і менеджмент інновацій, 2012, № 2, С. 22-31.

Irving Rein,‎ Philip Kotler,‎ Michael Hamlin,‎ Martin Stoller, 2006, High Visibility: Transforming Your Personal and Professional Brand, McGraw-Hill Education.

Jean-Noel Kapferer, 1997, The New Strategic Brand Management Creating and Sustaining Brand Equity Long Term, Kogan page; Subsequent edition, London and Sterling, VA.

Скільки коштує ваша репутація? Український діловий тижневик «Контракти», №31 від 30.07.2007.С.10-12.

Борщ В. І., Кліменко В. Управління брендом сучасної організації як чинник її конкурентоспроможності. Економіка. Фінанси. Право. №4/1, 2020. С. 10-13.

Що таке бренд-менеджмент # Значення, цілі, концепції, стратегії, виклики та переваги URL: https://www.businessmanagementideas.com/marketing/brand-management/what-is-brand-management/21168 (Дата звернення 01.08.2022).

Карпова С. В. Брендинг: підручник та практикум для прикладного бакалаврату. URL: https://stud.com.ua/63280/marketing/brending (Дата звернення: 11.07.2022)

Вдовічена О. Г., Дзундза Т. І Управління портфелем бренду в сучасних ринкових умовах. Регіональна економіка та управління, 5 (18), Грудень 2017. С. 23-29.

Яцишина Л. К., Методологія оцінки ефективності брендингу. Ефективна економіка, № 11, 2015, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=4511 (Дата звернення 13.07.2022)

Scott Davis and Michael Dunn, 2002, Building the Brand-Driven Business: Operationalize Your Brand to Drive Profitable Growth, Jossey-Bass; 1st edition.

Leslie de Chernatony, 2015, From Brand Vision to Brand Evaluation: The Strategic Process of Growing and Strengthening Brands, Routledge; 3rd edition.

Офіційний сайт компанії Interbrand. URL: https://interbrand.com/ (Дата звернення 01.08.2022)

Офіційний сайт компанії V-Ratio. URL: http://www.v-ratio.ru/ (Дата звернення 01.08.2022)

Статистичний щорічник України за 2010 рік. К.: Державне підприємство "Інформаційно-аналітичне агентство", 2011. 559 с.

Статистичний щорічник України за 2020 рік / За ред. І.Є.Вернера. – К.: Державне підприємство "Інформаційно-аналітичне агентство", 2021. 454 с.

Виноробне господарство князя П.М. Трубецького. URL: https://vina-trubetskogo.com.ua (Дата звернення: 12.07.2022).

Бізнес у Молдові | Почесне консульство Республіки Молдова у Хмельницькому. URL: https://moldova-consulate.km.ua/pro-moldovu/biznes-u-moldovi/ (Дата звернення 11.07.2022).

Ries, A., & Trout, J. (1986). Marketing Warfare, McGraw-Hill, Inc., United States of America.

Doyle, P. (2008). Value-based Marketing, Wiley, 2nd edition.

de Chernatony, L., McDonald M. (2003). Creating Powerful Brands, 3rd Edition Routledge, London.

Charmasson, H. (1988). The Name's the Thing: Creating the Perfect Name for Your Company or Product, Irwin Professional Pub; 1St Edition.

Ellwood, I. (2002). The Essential Brand Book, Kogan Page; 2nd edition.

Nagornyak, T. (2010). Territorial branding as a subject of interdisciplinary scientific knowledge. Modern Ukrainian politics, 24, 35-42. [in Ukrainian].

Zhytar, O. L. (2010). Place of territory branding in marketing. Economic space, 42, 45–55. [in Ukrainian].

Bilovodska, O. A., Haydabrus, N. V. (2012). A strategic approach to the formation of a city brand (on the example of the city of SUm). Marketing and management of innovations, 2, 22-31. [in Ukrainian].

Rein, Irving,‎ Kotler, Philip,‎ Hamlin, Michael,‎ Stoller, Martin, 2006, High Visibility: Transforming Your Personal and Professional Brand, McGraw-Hill Education.

Kapferer, J. (1997). The New Strategic Brand Management Creating and Sustaining Brand Equity Long Term, Kogan page; Subsequent edition, London and Sterling, VA.

How much is your reputation worth? (2007). Ukrainian business weekly "Contracts", 31, 10-12. [in Ukrainian].

Borshch, V. I., Klimenko, V. (2020). Brand management of a modern organization as a factor in its competitiveness. Economy. Finances. Right, 4/1, 10-13. [in Ukrainian].

What is Brand Management # Meaning, Objectives, Concepts, Strategies, Challenges and Benefits. Retrieved from: https://www.businessmanagementideas.com/marketing/brand-management/what-is-brand-management/21168. [in Ukrainian].

Karpova, S. V. (n.d.). Branding: textbook and practical for applied bachelor. Retrieved from: https://stud.com.ua/63280/marketing/brending. [in Ukrainian].

Vdovichena, O. G., Dzundza, T. I. (2017). Brand portfolio management in modern market conditions. Regional economy and management. 5 (18), December, 23-29. [in Ukrainian].

Yatsyshina, L. K. (2015). Methodology for assessing the effectiveness of branding. Effective Economy, 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=4511. [in Ukrainian].

Scott, D. and Dunn, M. (2002). Building the Brand-Driven Business: Operationalize Your Brand to Drive Profitable Growth, Jossey-Bass.

Leslie de Chernatony (2015). From Brand Vision to Brand Evaluation: The Strategic Process of Growing and Strengthening Brands, Routledge.

Official website of the Interbrand company. Retrieved from: https://interbrand.com. [in Ukrainian].

Official site of the V-Ratio company. Retrieved from: http://www.v-ratio.ru. [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (2011). Statistical Yearbook of Ukraine for 2010. Kyiw: State Enterprise "Information and Analytical Agency".

Werner, I. E. (2021). Statistical Yearbook of Ukraine for 2020 / Ed.. Kyiv: State Enterprise "Information and Analytical Agency". [in Ukrainian].

Trubetsky, P. M. (n.d.). Winery of Prince. Retrieved from: https://vina-trubetskogo.com.ua.

Business in Moldova | Honorary Consulate of the Republic of Moldova in Khmelnytskyi. Retrieved from: https://moldova-consulate.km.ua/pro-moldovu/biznes-u-moldovi. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022