Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності банківських установ в Україні

Yaroslav Chaikovskyi, Ivanna Chaikovska, Yevhen Chaikovskyi


Анотація


Стаття присвячена вирішенню науково-практичного завдання щодо сучасного стану нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та обґрунтуванню рекомендацій з удосконалення державної підтримки розвитку інноваційної діяльності, зокрема банківських установ, в Україні. Проведено ретроспективний аналіз законодавчого забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Класифіковано нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності на п’ять груп: 1) Конституція України; 2) Кодекси України 3) Закони України; 4) підзаконні акти у формі постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України; 5) Укази Президента України. Запропоновані напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення щодо формування державної інноваційної політики, розвитку інноваційної інфраструктури, стимулювання інноваційної діяльності в Україні.


Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; інноваційна модель розвитку; трансфер технологій; науковий парк

Посилання


Васильєва Н. В. Нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності технопарків в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2008. № 14. С. 21–23.

Горблюк С. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів публічної влади щодо формування регіональних інноваційних систем в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 3. С. 43-51. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_03(30)/8.pdf.

Єпіфанова І. М., Ільченко О. Л. Технологічні парки як ефективний напрямок інноваційного розвитку держави. Труды Одесского политехнического университета. 2010. № 12. С. 239-231. URL: http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1311869845.pdf.

Жовнірчик Я. Ф. Аналіз та шляхи вдосконалення нормативно-правової бази для забезпечення розвитку інноваційної системи України. Ефективна економіка. 2012. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=934.

Козлова А. І. Інноваційна модель розвитку економіки України: міжнародні пріоритети. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 725 : Проблеми економіки та управління. С. 125–129.

Кучерява З. Правове забезпечення інноваційного розвитку в Україні. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_13958.

Пучко А. О. Нормативно-правове забезпечення фінансування інновацій. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/1219.

Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Аналіз законодавства з державної підтримки розвитку науки та науково-технічної діяльності в Україні. Бізнесінформ. 2019. № 6. С. 120-134. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-6_0-pages-120_134.pdf.

Офіційний сайт Міністерства юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» : Постанова Верховної Ради України від 11.02.2015 р. № 182-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/182-19#Text.

Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017–2021 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1017-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-ukrayini-dorozhnoyi-karti-strategichnogo-rozvitku-torgivli-na-20172021-roki.

Vasilyeva, N. V. (2008). Normative and legal regulation of innovative activity of technoparks in Ukraine. Investments: practice and experience, 14, 21–23.

Horbluk, S. (2016). Normative and legal support for the activities of public authorities regarding the formation of regional innovation systems in Ukraine. State administration and local self-government, 3, 43-51. Retrieved from: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_03(30)/8.pdf.

Yepifanova, I. M., & Ilchenko, O. L. (2010). Technological parks as an effective direction of innovative development of the state. Proceedings of the Odessa Polytechnic University, 12, 239-231. Retrieved from: http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1311869845.pdf.

Zhovnirchik, Y. F. (2012). Analysis and ways of improving the legal framework to ensure the development of the innovative system of Ukraine. Efficient economy, 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=934.

Kozlova, A. I. (2012). Innovative model of development of the economy of Ukraine: international priorities. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, 725: Problems of economics and management, 125–129.

Kucheryava, Z. (n.d.). Legal support of innovative development in Ukraine. Retrieved from: https://minjust.gov.ua/m/str_13958.

Puchko, A. O. (n.d.). Normative and legal provision of innovation financing. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/1219.

Haustova, V. E., and Reshetnyak, O. I. (2019). Analysis of legislation on state support for the development of science and scientific and technical activities in Ukraine. Business information, 6, 120-134. Retrieved from: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-6_0-pages-120_134.pdf.

Official website of the Ministry of Justice of Ukraine. (2022). Retrieved from: https://minjust.gov.ua/.

On the Recommendations of the parliamentary hearings on the topic: "On the state and legislative support for the development of science and the scientific and technical sphere of the state": Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated February 11, 2015 No. 182-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/182-19#Text.

On the approval of the Export Strategy of Ukraine ("road map" of strategic trade development) for 2017-2021: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 12.27.2017 No. 1017-r. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-ukrayini-dorozhnoyi-karti-strategichnogo-rozvitku-torgivli-na-20172021-roki.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022