Методичні положення з аналізування інтеграційних процесів в управлінні підприємствами

Oleh Kuzmin, Yevhen Tsikalo, Kateryna Doroshkevych, Nataliya Kolinko


Анотація


Вступ. Для обґрунтованого проведення інтеграції в управлінні підприємствами та надання їй рис системності, що важливо для розвитку економічних процесів та підвищення результативності прийнятих на підприємстві управлінських рішень, слід забезпечити усебічне вивчення явищ, які пов’язані із формуванням цілісних утворень із елементів, окремо діючих одиниць тощо. Це передбачає вивчення тенденцій і закономірностей перебігу економічних процесів, методів реалізації системних інтеграційних дій, факторів впливу, що реалізується процесі аналізування. Як відомо, результати аналізування використовуються із метою перспективного планування діяльності об’єктів, прогнозування їх стану, формування рекомендації для підвищення результативності діяльності та її прибутковості. Водночас дієвість отриманих рекомендації залежить від постановки процесу дослідження системної інтеграції, наукових методів, методологічних моделей, що знаходить своє відображення у методичних положеннях із аналізування.

Мета. У статті слід узагальнити методичні положення з аналізування інтеграційних процесів в управлінні підприємствами з метою підвищення рівня прийнятих на підприємстві управлінських рішень.

Метод (методологія). Для досягнення цілей, у статті використано теоретичне узагальнення, систематизацію, методи аналізу, синтезу тощо. Це забезпечило вивчення літературних джерел за проблемою, аналізування базових принципів, на підставі яких сформовано методичні положення з аналізування інтеграційних процесів підприємств.

Результати. У статті розроблено методичні положення, що містять: комплекс сфер аналізування інтеграційних систем суб’єктів господарювання (рівні інтеграції, а також об’єкти інтеграції системи управління суб’єкта; цільова орієнтація інтеграційних систем управління підприємства; вивчення засобів набуття інтеграційних ознак системи управління підприємства; етапи інтеграційного процесу; вивчення архітектури, застосованої для впровадження інтегрованої корпоративної системи); відповідні їм способи та прийоми (багатокритеріальний аналіз, гра-симулятор у середовищі ERP-бізнес-систем, метод сценаріїв, балансовий метод, підстановки, метод аналізу ієрархій Т. Сааті тощо); чинники, які визначають результативну самоорганізацію та системну інтеграцію в управлінні підприємствами (стандартизація та уніфікація, системність, моделювання, захист даних та прав інтелектуальної власності, утворення стійких взаємозв'язків між процесами інтеграції та самоорганізації, зворотній зв’язок).

 


Ключові слова


інтеграція; підприємство; системність; методичні положення; аналізування

Посилання


Enterprise Information Systems. 2013. Vol 7. № 1. PP. 1-6. DOI: 10.1080/17517575.2012.684802.

Giachetti R. E., Hernandez P., Nunez, A. аnd Truex D. P. A research framework for operationalizing measures of enterprise integration. In Knowledge Sharing in the Integrated Enterprise. Springer. Boston, MA. 2004. PP. 237-247. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/0-387-29766-9_20.pdf.

Lam W. and Shankararaman V. An enterprise integration methodology. IT Professional. 2004. Vol. 6. №. 2. PP. 40-48, March-April 2004, DOI:10.1109/MITP.2004.1278864.

Chalmeta R., Campos C. and Grangel R. References architectures for enterprise integration. Journal of Systems and Software. 2001. Vol. 57. № 3. PP. 175-191. DOI: 10.1016/S0164-1212(01)00008-5.

Цмоць І. Г., Скорохода О. В. та Кісь Я. П. Синтез інтегрованих автоматизованих систем управління підприємством. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Інформаційні системи та мережі. 2015. № 829. С. 246-254. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2015_829_19.

Cioca M., Cioca L. I. аnd Duta L. Web technologies and multi-criteria analysis used in enterprise integration. Studies in informatics and control. 2011. Vol. 20. № 2.

p. 130. URL: https://www.researchgate.net/profile/Luminita-Duta/publication/258220277_Web_Technologies_and_Multi-criteria_Analysis_Used_in_Enterprise_Integration/links/00b4953807aee447c4000000/Web-Technologies-and-Multi-criteria-Analysis-Used-in-Enterprise-Integration.pdf.

Banaeianjahromi N. and Smolander K. The role of enterprise architecture in enterprise integration-a systematic mapping study. Eur. Mediterr. Middle East. Conf. Inf. Syst. 2014. URL: https://www.researchgate.net/profile/Negin-Banaeianjahromi/publication/272824280_THE_ROLE_OF_ENTERPRISE_ARCHITECTURE_IN_ENTERPRISE_INTEGRATION_-_A_SYSTEMATIC_MAPPING_STUDY/links/54f05d370cf2495330e61d86/THE-ROLE-OF-ENTERPRISE-ARCHITECTURE-IN-ENTERPRISE-INTEGRATION-A-SYSTEMATIC-MAPPING-STUDY.pdf.

Seethamraju R. Enhancing student learning of enterprise integration and business process orientation through an ERP business simulation game. Journal of Information Systems Education. 2011. Vol. 22. № 1. P. 19. URL: https://jise.org/Volume22/n1/JISEv22n1p19.html.

Iacob M. E. and Jonkers H. Quantitative analysis of enterprise architectures. In Interoperability of enterprise software and applications. Springer, London. 2006. PP. 239-252.

Giachetti R. E., Hernandez P., Nunez A. and Truex D. P. A research framework for operationalizing measures of enterprise integration. In Knowledge Sharing in the Integrated Enterprise. Springer, Boston, MA. 2004. PP. 237-247. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/0-387-29766-9_20.pdf.

Antunes G., Bakhshandeh M., Mayer R., Borbinha J. and Caetano A. Using Ontologies for Enterprise Architecture Integration and Analysis. Complex Syst. Informatics Model. 2014. № 1. PP. 1-23. URL: http://www.ifs.tuwien.ac.at/~mayer/publications/pdf/ant_csimq14.pdf.

Прохоренко О. В. Управління аутсорсингом на машинобудівному підприємстві: автореф. дис.... канд. екон. наук : спец. 08.00.04. Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". Харків. 2015. 23 с.

Chen D., Doumeingts G. and Vernad F. Architectures for enterprise integration and interoperability: Past, present and future. Computers in Industry. 2008. Vol. 59. Issue 7. PP. 647-659.

Протасова Л. В. Стратегічне планування розвитку підприємства: особливості оцінки та інтеграції. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2015. № 3. C. 101-105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_3_17.

Vernadat F. B. Enterprise integration and interoperability. In Springer handbook of automation. Springer, Berlin, Heidelberg. 2009. PP. 1529-1538.

Molina A., Panetto H., Chen D., Whitman L. and Chapurlat V. Enterprise Integration and Networking: challenges and trends, Studies in Informatics and Control, Informatics and Control Publications. 2007. Vol. 16. № (4). PP. 353-368.

Umapathy K., Purao S. and Barton R. R. Designing enterprise integration solutions: effectively. European Journal of Information Systems. 2008. Vol. 17. № 5. PP. 518-527.

Hohpe G. and Woolf B. Enterprise integration patterns. In 9th conference on pattern language of programs. 2002. PP. 1-9. URL: https://www.inf.utfsm.cl/~hernan/cursos/INF326-2004s1/lecturas/Enterprise_Integration_Patterns_(Hohpe)_[PLoP].pdf

Braganza A. Enterprise integration: creating competitive capabilities. Integrated Manufacturing Systems. 2002. Vol. 13. № 8. PP. 562-572. URL: https://doi.org/10.1108/09576060210448143.

Nell J. G. Enterprise representation: An analysis of standards issues. In Modelling and Methodologies for Enterprise Integration. Springer, Boston, MA. 1996. PP. 56-68.

Gao J. X., Aziz H., Maropoulos P. G. and Cheung W. M. Application of product data management technologies for enterprise integration. International Journal of Computer Integrated Manufacturing. 2003. Vol. 16. № 7-8. PP. 491-500. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.57.9443&rep=rep1&type=pdf.

Panetto, H. аnd Cecil, J. (2013). Information systems for enterprise integration, interoperability and networking: theory and applications, Enterprise Information Systems, 7 (1), 1-6, DOI: 10.1080/17517575.2012.684802.

Giachetti, R. E., Hernandez, P., Nunez, A. аnd Truex, D. P. (2004). A research framework for operationalizing measures of enterprise integration, In Knowledge Sharing in the Integrated Enterprise. Springer, Boston, MA, 237-247. Retrieved from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/0-387-29766-9_20.pdf.

Lam W. and Shankararaman V. (2004). An enterprise integration methodology, IT Professional, 6 (2), 40-48, March-April 2004, DOI:10.1109/MITP.2004.1278864.

Chalmeta, R., Campos, C. and Grangel, R. (2001). References architectures for enterprise integration, Journal of Systems and Software, 57 (3), 175-191, DOI: 10.1016/S0164-1212(01)00008-5.

Tsmots, I. G., Skorohoda, O. V. and Kis, Y. P. (2015). Synthesis of integrated automated enterprise management systems. The Journal of Lviv Polytechnic National University "Information Systems and Networks", 829, 246-254. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2015_829_19 (in Ukranian).

Cioca, M., Cioca, L. I. аnd Duta, L. (2011). Web technologies and multi-criteria analysis used in enterprise integration. Studies in informatics and control, 20, 2, 130. Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/Luminita-Duta/publication/258220277_Web_Technologies_and_Multi-criteria_Analysis_Used_in_Enterprise_Integration/links/00b4953807aee447c4000000/Web-Technologies-and-Multi-criteria-Analysis-Used-in-Enterprise-Integration.pdf.

Banaeianjahromi, N. and Smolander, K. (2014). The role of enterprise architecture in enterprise integration-a systematic mapping study. Eur. Mediterr. Middle East. Conf. Inf. Syst. Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/Negin-Banaeianjahromi/publication/272824280_THE_ROLE_OF_ENTERPRISE_ARCHITECTURE_IN_ENTERPRISE_INTEGRATION_-_A_SYSTEMATIC_MAPPING_STUDY/links/54f05d370cf2495330e61d86/THE-ROLE-OF-ENTERPRISE-ARCHITECTURE-IN-ENTERPRISE-INTEGRATION-A-SYSTEMATIC-MAPPING-STUDY.pdf.

Seethamraju, R. (2011). Enhancing student learning of enterprise integration and business process orientation through an ERP business simulation game, Journal of Information Systems Education, 22 (1), 19. Retrieved from: https://jise.org/Volume22/n1/JISEv22n1p19.html

Iacob, M. E. and Jonkers, H. (2006). Quantitative analysis of enterprise architectures, In Interoperability of enterprise software and applications. Springer, London, 239-252.

Giachetti, R. E., Hernandez, P., Nunez, A. and Truex, D. P. (2004). A research framework for operationalizing measures of enterprise integration, In Knowledge Sharing in the Integrated Enterprise, Springer, Boston, MA, 237-247. Retrieved from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/0-387-29766-9_20.pdf.

Antunes, G., Bakhshandeh, M., Mayer, R., Borbinha, J. and Caetano, A. (2014). Using Ontologies for Enterprise Architecture Integration and Analysis. Complex Syst. Informatics Model, 1, 1-23. Retrieved from: http://www.ifs.tuwien.ac.at/~mayer/publications/pdf/ant_csimq14.pdf.

Prokhorenko, O. V. (2015). Outsourcing management at a machine-building enterprise: autoref. Dis... cand. economy sciences: 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by types of economic activity)». National technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Kharkiv. (in Ukranian).

Chen, D., Doumeingts, G. and Vernad, F. (2008). Architectures for enterprise integration and interoperability: Past, present and future. Computers in Industry, 59, (7), 647-659.

Protasova, L. V. (2015). Strategic planning of enterprise development: features of assessment and integration, The Journal of Zhytomyr State Technological University. Series: Economics, 3, 101-105. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_3_17 (in Ukranian).

Vernadat, F. B. (2009). Enterprise integration and interoperability. In Springer handbook of automation. Springer, Berlin, Heidelberg, PP. 1529-1538.

Molina, A., Panetto, H., Chen, D., Whitman, L. and Chapurlat, V. (2007). Enterprise Integration and Networking: challenges and trends, Studies in Informatics and Control, Informatics and Control Publications, 16 (4), 353-368.

Umapathy, K., Purao, S. and Barton, R. R. (2008). Designing enterprise integration solutions: effectively, European Journal of Information Systems, 17 (5), 518-527.

Hohpe, G. and Woolf, B. (2002). Enterprise integration patterns. In 9th conference on pattern language of programs, 1-9. Retrieved from: https://www.inf.utfsm.cl/~hernan/cursos/INF326-2004s1/lecturas/Enterprise_Integration_Patterns_(Hohpe)_[PLoP].pdf

Braganza, A. (2002). Enterprise integration: creating competitive capabilities, Integrated Manufacturing Systems, 13 (8), 562-572. Retrieved from: https://doi.org/10.1108/09576060210448143.

Nell, J. G. (1996). Enterprise representation: An analysis of standards issues. In Modelling and Methodologies for Enterprise Integration. Springer, Boston, MA, 56-68.

Gao, J. X., Aziz, H., Maropoulos, P. G. and Cheung, W. M. (2003). Application of product data management technologies for enterprise integration. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 16 (7-8), 491-500. Retrieved from: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.57.9443&rep=rep1&type=pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022