Концептуальні підходи до визначення основних трендів еволюції глобальної економічної системи

Olha Shkurupii, Tatiana Deyneka, Оlha Dyvnych, Iryna Zahrebelna, Yana Antonenko


Анотація


Вступ. Сучасний розвиток суспільства – надскладний процес, який формується під дією численних чинників. Він суперечливий, може переходити від однієї точки біфуркації до іншої, піддаватись численним змінам. Тому для вироблення перспективних стратегій та управління ризиками суспільству потрібен певний аналітичний і прогностичний інструментарій – своєрідний алгоритм опису визначальних тенденцій, за якими рухається суспільство. Мегатренди є стійкими і довгостроковими процесами, які визначають закономірності формування взаємопов’язаних і взаємообумовлених економічних, політичних, соціокультурних відносини та відносин взаємодії людини з природою.

Мета. Метою статті є виявлення концептуальних підходів до визначення основних трендів еволюції глобальної економічної системи. Завдання дослідження передбачають встановлення основних мегатрендів, що змінюють життя сучасного суспільства, обґрунтування понять «мегасуспільство» та «мегаекономіка», виокремлення глобальних мегатенденцій в епоху Четвертої промислової революції.

Методологія. Наукове дослідження проводилось за допомогою аналізу та синтезу з метою вивчення основних трендів еволюції глобальної економічної системи; графічного методів для наочного подання матеріалу.

Результати. З’ясовано, що мегатренди є стійкими і довгостроковими процесами, які визначають закономірності формування взаємопов’язаних і взаємообумовлених економічних, політичних, соціокультурних відносини та відносин взаємодії людини з природою. Розглянуто основні мегатренди за Дж. Нейсбітом. Визначено поняття «мегасуспільство» як прояв сукупності політичних, економічних соціокультурних відносини та відносин взаємодії людини з природою, що поступово вибудовується під впливом мегатрендів. З’ясовано, що у наш час головною тенденцією в сфері політичних відносин суспільства є тренд зміни світового порядку, тобто процес, за якого відбувається системна трансформація, що була спричинена війною, розв’язаною Росією в центрі Європи на території України. Набувають розвитку процеси утворення багатополярної моделі світового порядку. Зазначено, що багатополярність істотним чином узгоджується з регіоналізацією. Визначено, що глобалізація є закономірною фазою всесвітнього історичного процесу, під час якого періодично змінюється міра взаємозалежності країн і мезоекономічних структур. Цей процес постійно набуває нової якості, змінюється у формах втілення його сутності, але не зникає і не втрачає статус мегатренду у розвитку людства. Обґрунтовано, що глобальні мегатенденції в епоху Четвертої промислової революції включають технологічний прогрес; кліматичні зміни, дефіцит ресурсів; демографічні зміни; зміни економічної могутності; прискорення урбанізації. За Четвертої промислової революції вибудовується принципово нова система виробництва – смарт-виробництво, якій відповідає смарт-економіка – інноваційна, заснована на знаннях, інтелектуальна система господарювання. Розглянуто тренд екологізації життя суспільства (екологізації споживання, виробництва, технологій, економіки тощо), який передбачає вироблення та реалізації світовою спільнотою системних заходів з досконалості природокористування.


Ключові слова


мегатренди; великі тенденції; мегаекономіка; економічний розвиток; суспільний розвиток

Посилання


Naisbitt J. Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives. New York: Warner Books, 1982, 290 pp. URL: https://ru.scribd.com/doc/131695889/John-Naisbitt-Megatrends (дата звернення: 06.05.2022).

Григоров О. В., Аніщенко Г. О., Стрижак В. В., Петренко Н. О. Глобальні мегатренди людства, четверта промислова революція та напрямки розвитку майбутньої економіки. Великі дані. Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2019, Вип. 184. С. 79-91.

Головні тренди 2022 року за версією Trend Hunter: технології. URL: https://www.imena.ua/blog/trend-hunters-top-2022-trends-technology/ (дата звернення: 06.05.2022).

Haass R. The Age of Nonpolarity. What Will Follow U. S. Dominance. Foreign Affairs. 2008. May-June. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity (дата звернення: 06.05.2022).

Климкин П. Украина может стать рецептом будущего для новой Европы. URL: https://nv.ua/opinion/ukraina-mozhet-postroit-novuyu-evropu-klimkin-o-budushchem-strany-novosti-ukrainy-50244833.html (дата звернення: 26.05.2022)..

Сунгуровский Н. Мировой порядок меняется. Где в нем место Украины? URL: https://nv.ua/opinion/mirovoy-poryadok-menyaetsya-chto-budet-s-ukrainoy-posle-voyny-nato-novosti-ukrainy-50259317.html (дата звернення: 30.06.2022).

Поліщук І. О. Геополітичні ознаки нового світового порядку. Політичне життя. 2022. № 2. С. 30-35.

Дейнека Т. А. Соціально-економічні суперечності процесу глобалізації суспільства (політико-економічний аналіз) : монографія. Київ : КНЕУ, 2018. 510 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/300242661.pdf (дата звернення: 11.05.2022)

Шкурупій О. В., Самойлик Ю. В. Сучасна трансформація енергетики України в контексті Четвертої промислової революції. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 60. Ч. 2, С. 54-60. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/60_2_2020/10.pdf (дата звернення: 11.05.2022).

Power Barometer 2020. Eurelectric. 2020. URL: https://www.eurelectric.org/power-barometer/ (дата звернення: 11.05.2022).

Global Economic Prospects, June 2022. A World Bank Group Flagship Report. Washington, DC: World Bank. 2022. 176 p.

Naisbitt, J. Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives. New York: Warner Books, 1982, 290 pp. Retrieved from: https://ru.scribd.com/doc/131695889/John-Naisbitt-Megatrends [in English].

Hryhorov, O. V., Anishchenko, H. O., Stryzhak, V. V., & Petrenko, N. O. (2019). Global megatrends of mankind, the fourth industrial revolution and directions of development of the future economy. Big data. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoho derzhavnoho universytetu zaliznychnoho transportu, 184, 79-91 [in Ukrainian].

The main trends of 2022 according to the Trend Hunter version: technologies. Retrieved from: https://www.imena.ua/blog/trend-hunters-top-2022-trends-technology/ [in Ukrainian].

Haass, R. (2008). The Age of Nonpolarity. What Will Follow U. S. Dominance. Foreign Affairs. May-June. Retrieved from: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity [in English].

Klimkin, P. (2022). Ukraine can become a recipe for the future for a new Europe. Retrieved from: https://nv.ua/opinion/ukraina-mozhet-postroit-novuyu-evropu-klimkin-o-budushchem-strany-novosti-ukrainy-50244833.html [in Russian].

Sungurovskij, N. (2022). The world order is changing. Where is the place of Ukraine in it? Retrieved from: https://nv.ua/opinion/mirovoy-poryadok-menyaetsya-chto-budet-s-ukrainoy-posle-voyny-nato-novosti-ukrainy-50259317.html [in Russian].

Polishchuk, I. O. (2022). Geopolitical signs of the new world order. Politychne zhyttia, 2, 30-35 [in Ukrainian].

Deineka, T. A. (2018). Socio-economic contradictions of the process of globalization of society (political-economic analysis). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Shkurupii, O. V., Samoilyk, Yu. V. (2020). Modern transformation of Ukrainian energy industry in the context of the Fourth Industrial Revolution. Prychornomorski ekonomichni studii, 60, 54-60. Retrieved from: http://bses.in.ua/journals/2020/60_2_2020/10.pdf [in Ukrainian].

Petcu, І. (2020). Power Barometer 2020. Eurelectric. Retrieved from: https://www.eurelectric.org/power-barometer/ [in English].

Global Economic Prospects (2022). A World Bank Group Flagship Report. Washington, DC: World Bank, June. Retrieved from: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/18ad707266f7740bced755498ae0307a-0350012022/original/Global-Economic-Prospects-June-2022.pdf [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022