Комерціалізація інноваційної діяльності як стратегічно важливий процес для економіки України та суб’єктів її господарювання

Iryna Andrushkiv, Uliana Ratych


Анотація


У статті досліджено теоретичні підходи науковців до визначення поняття «комерціалізація інновацій» окремими вченими та дослідниками. Встановлено, що у науковій літературі єдиного підходу щодо тлумачення поняття «комерціалізація інновацій» ще не сформовано, тому ця проблема своєї актуальності не втратила й на сьогодні потребує дослідження та узагальнення. Підкреслено факт, що комерціалізація інноваційної продукції є одним з найважливіших етапів інноваційної діяльності, адже саме завдяки грамотній комерціалізації інновації потрапляють на ринок. Наголошено, що комерціалізація інновацій виступає важливим «посередником» між науково – технічною розробкою й об’єктом купівлі продажу та являється дієвим важелем завдяки якому новостворена інноваційна розробка приносить прибуток. Отже, комерціалізація інновацій є своєрідною посередницькою діяльністю, яка сполучає науково-технічну та комерційну   діяльності. Незважаючи на те, що комерціалізація інноваційної продукції є складним та трудомістким процесом, проте основною її перевагою є той факт, що вона приносить значні прибутки підприємству та  вдосконалює його конкурентні можливості. На підставі проаналізованих праць виділено фактори, які безпосередньо впливають на комерціалізацію інновацій, а саме: фактори безпосереднього впливу (законодавчі зміни; зміни які виникли у податковій чи бюджетній системах; зростання корупції тощо); опосередковані фактори (загострення політичної чи військової ситуацій; екологічні та стихійні лиха тощо). На підставі проведеного дослідження стверджено наступне: комерціалізація інновацій є найважливішим елементом інноваційного процесу, оскільки вона представляє собою процес перетворення результатів науково-технічної діяльності на товар і подальшу їхню ефективну реалізацію в промислових масштабах. Встановлено, що комерціалізація виступає у формі своєрідної посередницької діяльності, що сполучає науково-технічну та комерційну діяльності й забезпечує розвиток ринкових відносин і як каталізатор відображає їх стан. Зроблено висновок, що попри суттєві ускладнення вітчизняного економічного розвитку комерціалізація інновацій здатна забезпечити окреслені завдання щодо курсу України на участь у висококонкурентному середовищі Європейського Союзу та інших країн світу.


Ключові слова


комерціалізація інновацій; інноваційна діяльність; інноваційна продукція; посередницька діяльність; інноваційний процес; ринкові відносини; прибуток; підприємство

Посилання


Глущенко Л. Д. Комерціалізація інновацій. URL: http://www.rusnauka.com/34_NNM_ 2014/Economics/10_174096.doc.htm.

Ванько С. В. Управління комерціалізацією результатів інноваційної діяльності. Вісник ДонНТУ. 2012. № 10. С. 7276.

Цибинога М. О. Старкова О. В., Гнучих Л. А. Організаційний механізм процедури комерціалізації інновацій. Системи обробки інформації. 2019. №2 (92). С. 273-276.

Бойко Т. Л. Комерціалізація інновацій в Україні: поточний стан і перспективи активізації. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/19125/1/9495.pdf.

Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия: пер. з англ. / за. ред. В. С. Автономова. Экономика. 1995. 541 с.

Бутко М. П., Попело О. В. Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 1. С. 10-20.

Полторацька А., Т. Стовба Формування і реалізація механізму комерціалізації результатів інноваційної діяльності. Економічний аналіз. 2021 рік. Том 31. № 1.

Черномазюк А. Г., Якимець Ю. В. Проблеми комерціалізації інновацій в Україні. URL: http://www.rusnauka.com/27_NNP_ 2014/Economics/6_176847.doc.htm.

Hlushchenko, L. D. (2014). Commercialization of innovations. Retrieved from: http:// www.rusnauka.com/34_NNM_ 2014/Economics/10_174096.doc.htm [in Ukrainian].

Vanko, S. V. (2012). Management of commercialization of the results of innovative activity. Bulletin of NTU. 10. 72 -76. [in Ukrainian].

Tsybynoga, M. O., Starkova O.V., Hnuchych L.A. (2019). Organizational mechanism of the procedure of commercialization of innovations Information processing systems. Sustemu obrobku infirmatsiy, 2 (92), 273-276. [in Ukrainian].

Boyko, T. L. Commercialization of innovations in Ukraine: current state and prospects for activation. Retrieved from: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/19125/1/9495.pdf [in Ukrainian].

Schumpeter, J. A. (1995). Capitalism, socialism and democracy. [in Russian].

Butko, M. P., & Popelo, O. V. (2015). Commercialization of the results of scientific and technical activities in the conditions of deepening integration processes Problemu ta perspectuvu economicu ta upravlinny, 1, 10-20 [in Ukrainian].

Poltoratska, A., & Stovba, T. (2021). Formation and implementation of the mechanism of commercialization of the results of innovative activity. Economic Analysis, 31(1). [in Ukrainian].

Chernomazyuk, A. G., & Yakimets, Y. V. (2014). Problems of commercialization of innovations in Ukraine. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/27_NNP2014/Economics/6_176847.doc.htm. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022