Економіка інтелекту в контексті трансдисциплінарного підходу

Lilia Krykhovets-Khomyak


Анотація


Вступ. Розглянуто багатогранність складових системи людського інтелекту, прикладні аспекти механізмів формування діяльнісної поведінки особистості з точки зору її економічних виборів.

Методи дослідження. Базис методологічних досліджень складають методи емпіричного та теоретичного дослідження: використання системного підходу у процесі аналізу теоретичних основ і практики у сфері поведінкової економіки. Для досягнення поставленої мети застосовано такі методи дослідження: системного та логічного аналізу, інтерв’ю, метод аналогій, систематизації та узагальнення.

Результати. Досліджено багатогранність сутності категорії «людський інтелект». Більш детально оглянута триєдина модель людського інтелекту, що визначає впливи, індивідуальні та колективні життєві пріоритети, вибори, в тому числі і економічні. Розглянуто нейронні й психологічні аспекти головного мозку та інструменти, які впливають наші людські переконання, бажання, потреби, фінансові вибори, формують дії та особистісну економічну поведінку загалом.

Подано сутнісну характеристику дефініції економіка інтелекту. Обґрунтовано роль та сутність людського інтелекту в контексті сучасних досліджень трансдисциплінарного підходу щодо економічних виборів поведінки діяльності економічних суб’єктів в умовах взаємодії.Перспективи. Подальші дослідження різних аспектів людського інтелекту є важливими в контексті економіки виборів, фінансового мислення, та підприємництва, в аспекті якісно нової інституційної площини розвитку відносин між суб’єктами освітніх послуг в сучасних реаліях суспільно-економічного розвитку та перезавантаження економіки на національному, регіональному, локальному рівнях.


Ключові слова


інтелект; ментальний інтелект; емоційний інтелект; фізичний інтелект; трансдисциплінарний підхід; економіка інтелекту

Посилання


Бехтєрев В. М. Внушение и его роль в общественной жизни. ?здательство: Академический проект, 2019 р.

Gardner H. Seven Steps to Intelligence. URL: http://www.newhorizons.org. (дата звернення: 05.10.2021).

Ennea-type Structures: Self-analysis for the Seeker (Consciousness Classics) by Claudio Naranjo URL: http://findmedianow.com/book90.php?asin=0895560631.

Семенова Р. О. Інтелект/ Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12386 (дата звернення: 04.11.2021).

«Словник іншомовних слів» Володимир Лук'янюк, 2001. URL: https://www.jnsm.com.ua/sis. (дата звернення: 04.11.2021).

Собко О. М. Інтелектуальний капітал підприємства: концептуалізація-функціонування-розвиток: монографія. Тернопіль: Крок, 2014. 360 с.

Триєдиний мозок в еволюції. Роль у палеоцеребральних функціях. Пол Д. Маклін. Пленум, Нью-Йорк, 1990. ХХІV, 672 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/6043837_The_Triune_Brain_in_Evolution_Role_in_Paleocerebral_Functions_Paul_D_MacLean_Plenum_New_York_1990_xxiv_672_pp_illus_75. (дата звернення: 07.11.2021)

Філософія Артура Шопенгауера та сучасність: кол. моногр. / за ред. Анатолія Карася. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 578 с.

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди; [редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. Київ: Абрис, 2002. VI, 742 с.

Bekhterev, V. M. (2019). Suggestion and its role in public life. Publisher: Academic project.

Gardner, H. (n.d.). Seven Steps to Intelligence. Retrieved from: http://www.newhorizons.org.

Naranjo, C. (n.d.). Ennea-type Structures: Self-analysis for the Seeker (Consciousness Classics). Retrieved from : http://findmedianow.com/book90.php?asin=0895560631.

Semenova, R. O. (2006). Intellect / Encyclopedia of Modern Ukraine. Kyiv: Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. Retrieved from: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12386.

Lukyanyuk, V. (2001). Dictionary of foreign words. Retrieved from: https://www.jnsm.com.ua/sis/.

Sobko, O. M. (2014). Intellectual capital of the enterprise: conceptualization-functioning-development. Ternopil: Krok.

McLean, P. D. (1990). The triune brain in evolution. Role in paleocerebral functions. Plenum, New York,. XXIV, 672 p. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/6043837_The_Triune_Brain_in_Evolution_Role_in_Paleocerebral_Functions_Paul_D_MacLean_Plenum_New_York_1990_xxiv_672_pp_illus_75.

Karas, A. (2012). Philosophy of Arthur Schopenhauer and modernity. Lviv: Ivan Franko Lviv National University.

Shinkaruk, V. I. (2002). Philosophical encyclopedic dictionary. Kyiv: Abris.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022