Формування систем бенчмаркінгу нафтопереробних підприємств

Kateryna Maksakova


Анотація


Вступ. В умовах зростання міри невизначеності в соціально-економічних системах особливої значущості набуває впровадження новітніх управлінських інструментів та систем, спрямованих на забезпечення ефективності, гнучкості та адаптивності підприємств, зокрема – інструментів та систем бенчмаркінгу. В існуючих макроекономічних умовах проблема впровадження бенчмаркінгу в управлінську практику нафтопереробних підприємств є актуальною та своєчасною.

Мета. Дослідження спрямоване на систематизацію концептуальних засад формування систем бенчмаркінгу вітчизняних підприємств нафтопереробної галузі. Задля досягнення зазначеної мети було проведено аналіз змістовного поля категорії “бенчмаркінг”; систематизовано існуючі у вітчизняній практиці підходи до формування бенчмаркінгових систем; розроблено концептуальні засади формування системи бенчмаркінгу для нафтопереробних підприємств.

Результати. В результаті проведеного категоріального аналізу дефініції “бенчмаркінг” було визначено, що у вітчизняній науковій думці існують суттєві розбіжності щодо її трактування, а її змістовне поле в деяких випадках визначається недостатньо чітко, оскільки автори розглядають поняття бенчмаркінгу з поняттями маркетингового та конкурентного аналізу. Визначено, що переважна більшість вітчизняних авторів трактує категорію бенчмаркінгу через надкатегорії процесу, інструменту (методу, способу), пошуку, діяльності. Пропонуємо авторське визначення поняття «бенчмаркінг» як система, що представляє собою комплекс інструментів, методів та управлінських засобів, спрямованих на систематичний пошук взірцевих (або стандартних) управлінських практик, бізнес-процесів, продуктів або рішень як в галузі, так і за її межами, а також їх порівняння з наявними на підприємстві практиками, бізнес-процесами, продуктами або рішеннями з метою підвищення ефективності його економічної діяльності, покращення його конкурентних позицій та зростання його суспільної значущості.

Виходячи з цього та на основі систематизації існуючих у вітчизняній практиці підходів до формування бенчмаркінгових систем розроблено концептуальні засади формування системи бенчмаркінгу, що можуть бути використані на вітчизняних підприємствах нафтопереробної галузі.


Ключові слова


бенчмаркінг; нафтопереробна галузь; нафтопереробні підприємства; управлінська система; управлінська технологія; гнучкість та адаптивність; економічна ефективність

Посилання


Panetto H., Cecil J. Information systems for enterprise integration, interoperability and networking: theory and applications. Толстих, А. С. Бенчмаркінг в управлінні формуванням стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств регіону. Економіка АПК. 2015. № 5. С. 92-96.

Camp R. C., Benchmarking. The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance. Wisconsin : ASQC Industry Press, Milwaukee, 1989.

Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. СПб.: ?зд-во “Питер”, 2018. 848 с.

Шведа, Н. М. Формування системи управління машинобудівними підприємствами на засадах бенчмаркінгу: автореф. дис. …канд. екон. наук : 08.00.04. Тернопіль, 2015. 24 с.

Христенко, О. В. Манжос С. А. Застосування бенчмаркінгу в системі управління підприємством. Фінансовий простір. 2018. № 1 (29). С. 153-158.

Добрянська Н. А., Попович О. М., Варгатюк М. О. Суть та значення методу бенчмаркінгу відносно оцінки конкурентоспроможності підприємства. Агросвіт. 2016. № 11. С. 3-6.

Карпенко, Н. В. Бенчмаркінг бізнес-процесів на підприємствах малого і середнього бізнесу. Механізм регулювання економіки. 2017. № 4. С. 138-149.

Крамарчук, С. П. Методичні аспекти здійснення бенчмаркінгу. Економічний аналіз. 2013. Т. 14. № 13. С. 77-82.

Гончарук, А. Г. Бенчмаркінг як метод управління ефективністю підприємства. Труды Одесского политехнического университета. 2017. № 1(27). С. 253-258.

Tolstykh, A. S. (2015). Benchmarking in the management of the formation of strategies for the development of agricultural enterprises in the region. Economics of the agro-industrial complex, 5, 92-96 [in Ukrainian].

Camp, R. C. (1989). Benchmarking. The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance. Wisconsin : ASQC Industry Press, Milwaukee.

Kotler, Ph. (2018). Marketing Management. St. Petersburg: Piter [in Russian].

Shveda, N. M. (2015). Mechanical-engineering enterprise’s management on the basis of benchmarking. Ternopil: Ivan Puluj National Technical University [in Ukrainian].

Khryctenko, O. V., Manzhos, S. A. (2018). Stopping benchmarking in the business management system. Financial space, 153-158 [in Ukrainian].

Dobriansky, N. A., Popovych, O. M., Varhatiuk, M. O. (2016) The essence and value of the benchmarking method regarding the evaluation of competitiveness of the enterprise. Agrosvit, 11, 3-6 [in Ukrainian].

Karpenko, N. V. (2017). Benchmarking business processes for small and medium businesses. Mechanism of Economic Regulation, 4, 138-149 [in Ukrainian].

Kramarchuk, S. P. (2013). Methodological aspects of implementation of benchmarking. Economic analysis, 14, 13, 77-82 [in Ukrainian].

Goncharuk, A. G. ( 2017). Benchmarking as a method of enterprise performance management. Proceedings of the Odessa Polytechnic University, 1 (27), 253-258 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022