Економічна активність молоді в умовах національних викликів: стагнація економіки, пандемія, воєнний стан

Yosyf Sytnyk


Анотація


Вступ. Працевлаштування для людини є ключовим питанням життєдіяльності. Для молоді воно набуває значно важливішого аспекту, адже саме молодь формує нові риси майбутнього ринку праці. В процесі працевлаштування на ринку праці молоді працівники можуть стати новою краплею ідей, змін, вони доволі легко проявляють свою мобільність, водночас вони часто викликають занепокоєння у роботодавців через брак досвіду або повну його відсутність чи недостатню терпеливість, що знижує їхню конкурентоспроможність перед більш досвідченими конкурентами. Потребують наукової уваги теоретичні та прикладні проблеми, що стосуються зміни моделі працевлаштування молоді задля економічного зростання і розвитку в Україні.

Мета. Визначення тенденцій працевлаштування молоді, її ціннісних орієнтацій та пріоритетності сучасних навичок і вмінь в умовах стагнації національної економіки, пандемія та воєнного стану в Україні.

Метод. Застосовано теоретико-методологічний інструментарій та методи анкетування – опитування молоді щодо досвіду їхнього працевлаштування; статистичний – оброблення та аналіз даних анкетування, а також матеріалів центру зайнятості; графічний і табличний – підсилення наочного викладення матеріалу і даних, отриманих в процесі дослідження; узагальнення та абстрактно-логічний при формулюванні висновків та рекомендацій.

Результати. У статті досліджено проблемні питання молодіжного ринку праці, які потребують першочергового вирішення в умовах сучасних викликів. Здійснено порівняння в часовому вимірі та виокремлено найвагоміші особистісні цінності, життєві пріоритети та цілі молоді, які разом із пріоритетністю сучасних навичок та вмінь є найбільш затребуваними на ринку праці в умовах пандемії та воєнного стану. Розглянуто тенденції попиту молоді на вибір професії, яку вони вважають перспективною і високооплачуваною та якою б хотіли оволодіти задля досягнення успіху та матеріального добробуту. Проаналізовано та визначено вагомість причин, що можуть завадити працевлаштуватися молоді в Україні за отриманою професією в умовах сьогодення. Встановлено основні джерела пошуку роботи, що є найбільш ефективними для молоді, зокрема Інтернет ресурси та особисті контакти. Окреслено ключові завдання, які потрібно паралельно вирішити на ринку праці України у середньостроковій перспективі для формування національної моделі молодіжної політики.


Ключові слова


молодь; працевлаштування; ринок праці; професія; цінності; навички; вміння; молодіжна політика

Посилання


Бондаревська К. В. Молодіжна зайнятість: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Економіка і організація управління: збірник наукових праць. 2016. №2 (22). С. 24-32.

Волянська-Савчук Л., Красовський В. Теоретичні засади ринку праці в економічній системі. Економiка i органiзацiя управлiння. 2019. 1 (33). С. 21–32.

Збрицька Т. П, Мінін В. С. Соціально-економічна ефективність зайнятості молоді: регіональний аспект. Економіка і організація управління. 2021. Т. 43, № 3. С. 156–167.

Костенко Л. Світові моделі молодіжної політики: досвід для України. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали IV Всеукр. за міжнар. участю науково-практ. конф., м. Полтава, 23 жовт. 2019 р. Полтава, 2019. С. 71–75.

Матюк Т. В., Панчева Ю. С. Молодіжне безробіття в Україні на сучасному етапі розвитку. Приазовський економічний вісник. 2020. Т. 20, № 3. С. 189–194.

Новий Закон «Про молодь». URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/rpr_youth_presentation.pdf.

Рогуцька І. В. Дослідження сучасних тенденцій працевлаштування молоді (за матеріалами Кам'янка-Бузької районної філії Львівського центру зайнятості) : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавр спеціальності 051 Економіка / кер.: док. ек. наук Ситник Й.С. Львів. 2022. 90 с.

Становище молоді України 2021. URL: https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Molodizhna_polityka/ stanovishche-molodi-2021.pdf.

Трофименко О., Борданова Л., Володіна А. Регулювання молодіжного сегменту ринку праці на засадах восьмої цілі сталого розвитку в умовах Індустрії 4.0. Економічний аналіз. 2021. Т. 31, № 1. С. 261–270.

Ушакова-Кирпач І., Калінін А., Грабінчук О. Економічний та психолого-правовий аналіз молодіжної політики зайнятості в Україні. Наукові перспективи. 2022. Т. 21, № 3. URL: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-3(21)-145-157.

Чатченко Т. Молодіжне безробіття як одна з визначальних проблем соціально-економічного розвитку України та шляхи його вирішення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. С. 250–253. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/52.pdf.

Чорна Н. Ринок праці України: сучасні виклики. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. № 1. С. 64–73.

Bondarevsʹka, K. V. (2016). Molodizhna zaynyatistʹ: suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku [Youth employment: current trends and development prospects]. Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya, 2(22), 24-32. [in Ukrainian].

Volyansʹka-Savchuk, L., Krasovsʹkyy, V. (2019). Teoretychni zasady rynku pratsi v ekonomichniy systemi [Theoretical foundations of the labor market in the economic system]. Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya, 1(33), 21–32. [in Ukrainian].

Zbrytsʹka, T., Minin, V. (2021). Sotsialʹno-ekonomichna efektyvnistʹ zaynyatosti molodi: rehionalʹnyy aspekt [Socio-economic efficiency of youth employment: regional aspect]. Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya. 43, 3, 156–167. [in Ukrainian].

Kostenko, L. (2019). Svitovi modeli molodizhnoyi polityky: dosvid dlya Ukrayiny [World models of youth policy: experience for Ukraine]. Adaptatsiya pravovoyi systemy Ukrayiny do prava Yevropeysʹkoho Soyuzu : teoretychni ta praktychni aspekty : materialy IV Vseukrayinsʹkoyi za mizhnarodnoyu uchastyu naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, m. Poltava, 23 zhovtnya 2019 r. 71–75. [in Ukrainian].

Matyuk, T., Pancheva, Yu. (2020). Molodizhne bezrobittya v Ukrayini na suchasnomu etapi rozvytku [Youth unemployment in Ukraine at the current stage of development]. Pryazovsʹkyy ekonomichnyy visnyk, 20(3), 189-194. [in Ukrainian].

Novyy Zakon «Pro molodʹ». Retrieved from: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/rpr_youth_presentation.pdf.

Rohutsʹka, I. (2022). Doslidzhennya suchasnykh tendentsiy pratsevlashtuvannya molodi (za materialamy Kam'yanka-Buzʹkoyi rayonnoyi filiyi Lʹvivsʹkoho tsentru zaynyatosti) [Study of modern trends in youth employment (based on the materials of the Kamianka-Buzka district branch of the Lviv Employment Center)] : Kvalifikatsiyna robota zdobuvacha osvitnʹoho stupenya bakalavr spetsialʹnosti 051 Ekonomika / ker.: dok. ek. nauk Sytnyk Y.S. Lʹviv. 90. [in Ukrainian].

Stanovyshche molodi Ukrayiny 2021. Retrieved from: https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Molodizhna_polityka/ stanovishche-molodi-2021.pdf.

Trofymenko, O., Bordanova, L., Volodina, A. (2021). Rehulyuvannya molodizhnoho sehmentu rynku pratsi na zasadakh vosʹmoyi tsili staloho rozvytku v umovakh Industriyi 4.0. [Regulation of the youth segment of the labor market on the basis of the eighth goal of sustainable development in the conditions of Industry 4.0.]. Ekonomichnyy analiz, 31(1), 261–270. [in Ukrainian].

Ushakova-Kyrpach, I., Kalinin, A., Hrabinchuk. O. (2022). Ekonomichnyy ta psykholoho-pravovyy analiz molodizhnoyi polityky zaynyatosti v Ukrayini [Economic and psychological and legal analysis of youth employment policy in Ukraine]. Naukovi perspektyvy, 21, 3. Retrieved from: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-3(21)-145-157. [in Ukrainian].

Chatchenko, T. (2016). Molodizhne bezrobittya yak odna z vyznachalʹnykh problem sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny ta shlyakhy yoho vyrishennya [Youth unemployment as one of the defining problems of the socio-economic development of Ukraine and ways to solve it]. Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky, 14, 250–253. Retrieved from: http://global-national.i. n.ua/archive/14-2016/52.pdf. [in Ukrainian].

Chorna, N. (2020). Rynok pratsi Ukrayiny: suchasni vyklyky [Labor market of Ukraine: modern challenges]. Ekonomichnyy chasopys Skhidnoyevropeysʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, 1, 64–73. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022