Особливості розвитку ринку житла в Україні: мікро- та макроекономічні аспекти

Liudmyla Yelisieieva


Анотація


Вступ. У статті досліджено теоретичні і практичні аспекти розвитку ринку житлової нерухомості України під впливом безпекового та глобальних викликів.

Мета. Мета статті полягає в виявленні особливостей і перспектив розвитку ринку житла в Україні у довоєнний і воєнний періоди.

Метод (методологія). За допомогою системного підходу й структурного аналізу систематизовано основні типи житла, узагальнено недоліки та чинники, що стимулюють і стримують розвиток такого ринку на мікро- та макрорівнях.

Результати. Проаналізовано стан і динаміку формування житла в Україні у довоєнний період. Виявлено, що впродовж останніх років ціни на первинне та вторинне житло постійно зростали. За допомогою статистичного та компаративного методів зроблено висновок, що тенденції розвитку ринку житла в Україні не повністю відповідали світовим трендам. Специфікою розвитку національного ринку було зростання попиту на т.зв. «хрущовки» та недооцінка споживачами нових інноваційних рішень на даному ринку. Під час дослідження напрямів розвитку ринку житла в Україні в контексті зарубіжного досвіду було проведено PEST-аналіз, за допомогою якого виокремлено політичні, економічні, соціальні та технологічні чинники, які стимулюють, або ж навпаки стримують розвиток ринку житлової нерухомості у національній економіці. З’ясовано, що в довоєнний період на ринку нерухомості з’явився новий тренд – поширення екологічного житла. Конкретизовано, що найбільше ринок житлової нерухомості України постраждав внаслідок пандемії covid-19 та був зруйнований в окремих регіонах внаслідок війни. У довоєнний період проблемами для розвитку національного ринку житла були корупційні ризики, високі ставки іпотечного кредитування, неефективність судової системи захисту прав власників тощо. Наразі важливими кроками в напрямі розвитку житлової сфери є усунення ризиків, а також розроблення візії щодо відбудови житлового фонду України, доступного й комфортного для українців. Підсумовано, що новобудови мають бути не лише комфортними, а й виконувати як безпекову, так і енергозбергозберігаючу функції. Для цього необхідна консолідація зусиль усіх суб’єктів національної економіки та міжнародної спільноти.


Ключові слова


житлова нерухомість; ринок житла; ринкова структура ринку житла; ціноутворення на ринку нерухомості; економічна політика

Посилання


Воронін В. О., Лянце Е. В., Мамчин М. М. Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки: монографія. Львів: Магнолія, 2014. 304 с.

Кобзан С. М. Формування ринку нерухомості: практичні аспекти та особливості оцінки: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 211 с.

Петрищенко Н. А., Андріянова В. С., Рижова Р. Г. Дослідження ринку нерухомості в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 135-139.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Euro Area Housing Markets: Trends, Challenges & Policy Responses (September 2021)/European Commission, European Union. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/dp147_en_0.pdf.

Ринок нерухомості та пов’язані ризики / Міністерство фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/blogs/manny34/116197.

Єлісєєва Л. В. Роль соціального капіталу в економічному розвитку: монографія / НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. Київ, 2019. 356 с.

Active Capital 2021. Trends in Global Real Estate Investment / KnightFrank. URL: https://www.knightfrank.com.

Міністерство інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua.

Emerging Trends in Real Estate: Climate of change / Urban Land Institute. URL: https://www.pwc.com/sk/sk/assets/PDFs/pwc-emerging-trends-real-estate-europe-2020.pdf.

«Зелене» будівництво – головні відмінності сертифікатів LEED та BREEAM. URL: https://aw-therm.com.ua/sertifikati-leed-ta-breeam-golovni-vidminnosti.

Міністерство енергетики України. URL: http://mev.gov.ua.

Єлісєєва Л. В. Проблеми внутрішньої міграції в Україні. Економіка. Управління. Інновації. 2015. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2015_1_13.pdf.

Voronin, V. O., Liantse, E. V., Mamchyn, M. M. (2014). Real estate market analysis: methodology and principles of modern evaluation. Lviv: Mahnoliia [in Ukrainian].

Kobzan, S. M. (2019). Formation of the real estate market: practical aspects and peculiarities of assessment. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Petryshchenko, N. A., Andriianova, V. S., Ryzhova, R. H. (2018). Real estate market research in Ukraine. Infrastruktura rynku, 25, 135-139 [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine. http://www.ukrstat.gov.ua/

Euro Area Housing Markets: Trends, Challenges & Policy Responses (September 2021). European Commission, European Union. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/dp147_en_0.pdf [in English].

Real estate market and related risks. Ministry of Finance of Ukraine. https://minfin.com.ua/blogs/manny34/116197/ [in Ukrainian].

Yelisieieva, L. V. (2019). The role of social capital in economic development. Kyiv: Institute for economics and forecasting National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Active Capital 2021. Trends in Global Real Estate Investment (2021). KnightFrank. https://www.knightfrank.com/ [in English].

Ministry of Infrastructure of Ukraine. https://mtu.gov.ua/

Emerging Trends in Real Estate: Climate of change. Urban Land Institute. https://www.pwc.com/sk/sk/assets/PDFs/pwc-emerging-trends-real-estate-europe-2020.pdf [in English].

"Green" construction – the main differences between LEED and BREEAM certificates. https://aw-therm.com.ua/sertifikati-leed-ta-breeam-golovni-vidminnosti/ [in Ukrainian].

Ministry of Energy of Ukraine. http://mev.gov.ua/

Yelisieieva, L. V. (2015). Problems of internal migration in Ukraine. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, 1, http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2015_1_13.pdf [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022