Розвиток кооперації сільськогосподарських товаровиробників як основи продовольчого забезпечення країни

Ivan Svynous, Marat Ibbatulin, Nadia Synous, Serhiy Nikitchenko, Olesya Shypylina


Анотація


На основі результатів проведених досліджень запропонувати практичні рекомендації щодо формування кооперативних об’єднань сільськогосподарських товаровиробників всіх форм господарювання. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний підхід пізнання до економічних явищ і процесів, згідно з яким всі об’єкти розглядаються в постійному розвитку, зміні та вдосконаленні виробничих відносин. На основі системного аналізу кооперація розглядається як сукупність взаємоузгоджених та синхронно діючих економічних, організаційних та соціальних складових, що забезпечують досягнення синергетичного ефекту.

 Доведено, що кооперування здійснюється за трьома напрямками: внутрішньогосподарське кооперування; кооперування суб’єктів підприємницької діяльності в сфері агробізнесу та особистих селянських господарств (ОСГ); кооперування міжгосподарське на районному та обласному рівнях.

 Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить, що у великих сільськогосподарських зонах, доцільно будувати відповідної потужності переробні підприємства та створювати агропромислові кооперативні формування або об'єднання, в яких може відбуватися переміщення капіталу від переробних підприємств до виробникам сільськогосподарської сировини.

Запропонована нами система покликана забезпечити досить тісний зв'язок між рівнем матеріальної зацікавленості, підвищенням відповідальності працівників та величиною валового доходу кооперативу, а отже, сприяти зростанню обсягів виробництва та вдосконаленню якості продукції.

Таким чином, кооперація дозволяє нарощувати виробництво, успішно конкурувати з монополією переробних і торгових підприємств, поєднуючи зусилля великого і дрібного сільськогосподарського виробництва. Вона також може відіграти важливу роль у досягненні гідного місця України у світовій аграрній економіці із властивою їй конкуренцією, боротьбою за довіру суб'єктів господарської діяльності.

 Доведено, що ареал поширення кооперативних структур за умов ринку може бути розширено як у горизонталі, і по вертикалі. Вона націлює на розширення кооперації у сфері виробництва, закупівель, переробки та збуту продукції, матеріально-технічного постачання та обслуговування, кредитування та страхування. При цьому стратегічною метою кожного з них має стати формування найдоцільнішої моделі. Результати цього дослідження можуть бути використані у подальших наукових розробках з обґрунтування перспектив розвитку сільськогосподарської кооперації та у практичній діяльності кооперативів.


Ключові слова


сільськогосподарські підприємства; особисті селянські господарства; вертикальна кооперація; горизонтальна кооперація; сільськогосподарський кооператив

Посилання


Гнатишин Л. Б., Прокопишин О. С., Бутов А. М. Кооперація як чинник формування стратегічного потенціалу суб’єктів агробізнесу. Український журнал прикладної економіки. 2020. Т. 5, № 2. С. 16-24.

Лук'янова М. М., Гурська І. С. Кооперація як один із аспектів розвитку сільської економіки на інноваційних засадах. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2018. №1. С. 217-230.

Безус Р. М. Крючко Л. С. Кооперація та інтеграція в аграрному бізнесі. Агросвіт. 2020. №6. С. 3-9.

Головко Р. А. Кооперація виробничо-господарської діяльності фермерських господарств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №19. С. 34-38.

Рибчак О. С., Бондаренко Н. В., Кобилянський О. М. Кооперація як основний регуляторний механізм розвитку підприємницької діяльності аграрної сфери. Агросвіт. 2019. № 6. С. 20-26.

Калачевська Л. І. Сільськогосподарська кооперація у контексті інноваційного розвитку сільських територій в Україні. Інтелект XXI. 2018. №6. С. 61-65.

Самойленко Т. Г. Кооперація в аграрному секторі як напрямок сталого розвитку сільської місцевості. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29(68), №3. С. 22-24.

Лук'янова М. М., Гурська І. С. Сільська кооперація як основа місцевого розвитку. Агросвіт. 2018. № 12. С. 62-66.

Hnatyshyn, L. B., Prokopyshyn, O. S., Butov, A. M. (2020). Kooperatsiia yak chynnyk formuvannia stratehichnoho potentsialu subiektiv ahro biznesu. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky,. 5(2), 16-24.

Lukianova, M. M., Hurska, I. S. (2018). Kooperatsiia yak odyn iz aspektiv rozvytku silskoi ekonomiky na innovatsiinykh zasadakh. Visnyk KhNAU. Seriia: Ekonomichni nauky, 1, 217-230.

Bezus, R. M., Kriuchko, L. S. (2020). Kooperatsiia ta intehratsiia v ahrarnomu biznesi. Ahrosvit, 6, 3-9.

Holovko, R. A. (2019). Kooperatsiia vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti fermerskykh hospodarstv. Investytsii: praktyka ta dosvid, 19, 34-38.

Rybchak, O. S., Bondarenko, N. V., Kobylianskyi, O. M. (2019). Kooperatsiia yak osnovnyi rehuliatornyi mekhanizm rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti ahrarnoi sfery. Ahrosvit, 6, 20-26.

Kalachevska, L. I. (2018). Silskohospodarska kooperatsiia u konteksti innovatsiinoho rozvytku silskykh terytorii v Ukraini. Intelekt XXI, 6, 61-65.

Samoilenko, T. H. (2018). Kooperatsiia v ahrarnomu sektori yak napriamok staloho rozvytku silskoi mistsevosti. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, 29(68), 3, 22-24.

Lukianova, M. M., Hurska, I. S. (2018). Silska kooperatsiia yak osnova mistsevoho rozvytku. Ahrosvit, 12, 62-66.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022