Економічні аспекти формування інноваційного розвитку безвідходного виробництва продукції тваринництва

Bohdan Khahula


Анотація


Стаття присвячена економічним аспектам формування інноваційного розвитку безвідходного виробництва продукції тваринництва. Метою дослідження є розробка на основі узагальнення досліджень науковців практичних рекомендацій щодо стимулювання безвідходного виробництва продукції тваринництва. Під час проведення дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід, діалектичний та абстрактно-логічний, тощо.

Вважаємо, що з метою мінімізації втрат і ефективного використання побічної продукції суб’єктами м'ясопродуктового підкомлексу необхідно здійснити: оптимізація збутового циклу: відмова від існуючої концепції «забитих полиць» у роздрібних торгових мережах, передача продуктів харчування, придатних до споживання, на благодійність, використання побічної продукції у вторинному харчовому виробництві; переробку відходів: використання харчових відходів та побічної сировини харчової промисловості та сільського господарства для виготовлення кормів для тварин, переробка органічних відходів у ґрунт та добрива, отримання теплової енергії за рахунок спалювання органічних відходів, а також промислове виділення з них попутних газів (виробництво біопалива).

Сьогодні у підприємницькому середовищі пріоритет віддається ініціативам щодо оптимізації бізнес-процесів з метою збільшення прибутку та зниження фінансових витрат. Оцінка точок виникнення втрат на всіх етапах виробничо-збутового ланцюжка, визначення причинно-наслідкових зв'язків їх утворення, ведення статистики та моніторингу – складні, міжгалузеві та дорогі процеси, їхня економічна вигода для окремого підприємства неочевидна. При цьому для малого та середнього бізнесу багато практик скорочення продовольчих втрат залишаються недоступними через їх високу вартість або складність законодавчих процедур.У зв'язку з чим в Україні необхідно стимулювання бізнесу з боку держави до зниження продовольчих втрат на всьому виробничо-збутовому ланцюжку: у сільському господарстві, харчовій промисловості, роздрібній торгівлі та сфері громадського харчування.

Встановлено, що зусилля, спрямовані на скорочення втрат їжі, необхідно розглядати з точки зору раціонального використання ресурсів і отримання певної цінності від різних залучених учасників. Для виробників переваги можуть полягати в наступному: підвищення економічної ефективності за рахунок використання незатребуваних побічних продуктів, їх реалізації зацікавленими учасниками ринку, підвищення якості харчових продуктів; створення репутаційних переваг та додаткової цінності в очах інвесторів та споживачів.

 Інтереси споживачів пов'язані зі збільшенням доступності продуктів харчування, а також підвищенням їх якості.

 Органи державної влади зацікавлені у тому числі у зниженні продовольчих втрат у частині: зміцнення продовольчої безпеки країни; зниження соціальної напруженості (завдяки зростанню доступності продуктів харчування); зниження екологічного навантаження на довкілля; збереження земельних та водних ресурсів.


Ключові слова


сільськогосподарські підприємства; навколишнє середовище; продукція тваринництва; відходи; тваринництво

Посилання


Захарченко О. В. Утилізація відходів природного походження аграрних формувань: проблемний аспект. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2020. № 1. С. 58-67.

Семірненко Ю. І. Утилізація відходів тваринництва шляхом застосування біогазових технологій. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Механізація та автоматизація виробничих процесів. 2017. Вип. 10. С. 145-148.

Карпенко В. І., Голодок Л. П., Горлінський О. В. Утилізація відходів з отриманням біопалива і добрив. Проблеми екологічної біотехнології. 2012. № 2. С. 97-123.

Ільченко В. М., Махітько В. С. Комплексна переробка та утилізація відходів як основа сталого економічного розвитку району. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2015. № 2. С. 134-138.

Калетнік Г. М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України: монографія. К.: Хай-Тек Прес, 2010. 515 с.

Калетнік Г. М., Гончарук Т. В. Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 155-160.

Калетнік Г. М., Гончарук І. В. Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу. Економіка АПК. 2020. № 9. С. 6-16.

Калетнік Г. М., Булгаков В. М., Гриник І. В. Науково обґрунтовані та практичні підходи використання соломи та рослинних решток у сільському господарстві. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Технічні науки. 2011. Вип. 9. С. 62-68.

Чужма Н. П., Базаєва А. М., Хижняк М. І. Розвиток фіто- і зоопланктону вирощувальних ставів при удобренні їх біогумусом і "Рівермом”. Рибогосподарська наука України. 2011. № 4. С. 19-25.

Zakharchenko, O. V. (2020). Utylizatsiia vidkhodiv pryrodnoho pokhodzhennia ahrarnykh formuvan: problemnyi aspekt. Visnyk KhNAU. Seriia : Ekonomichni nauky, 1, 58-67. [in Ukrainian].

Semirnenko, Yu. I. (2017). Utylizatsiia vidkhodiv tvarynnytstva shliakhom zastosuvannia biohazovykh tekhnolohii. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia : Mekhanizatsiia ta avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv, 10, 145-148. [in Ukrainian].

Karpenko, V. I., Holodok, L. P., & Horlinskyi, O. V. (2012). Utylizatsiia vidkhodiv z otrymanniam biopalyva i dobryv. Problemy ekolohichnoi biotekhnolohii, 2, 97-123. [in Ukrainian].

Ilchenko V. M., & Makhitko V. S. (2015). Kompleksna pererobka ta utylizatsiia vidkhodiv yak osnova staloho ekonomichnoho rozvytku raionu. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, 2, 134-138. [in Ukrainian].

Kaletnik, H. M. (2010). Biopalyvo. Prodovolcha, enerhetychna ta ekolohichna bezpeka Ukrainy. Kyiv: Khai-Tek Pres. [in Ukrainian].

Kaletnik, H. M., & Honcharuk, T. V. (2013). Innovatsiine zabezpechennia rozvytku biopalyvnoi haluzi: svitovyi ta vitchyznianyi dosvid. Biznes Inform, 9, 155-160. [in Ukrainian].

Kaletnik, H. M., & Honcharuk, I. V. (2020). Ekonomichni rozrakhunky potentsialu vyrobnytstva vidnovliuvalnoi bioenerhii u formuvanni enerhetychnoi nezalezhnosti ahropromyslovoho kompleksu. Ekonomika APK, 9, 6-16. [in Ukrainian].

Kaletnik H. M., Bulhakov V. M., & Hrynyk I. V. (2011). Naukovo obgruntovani ta praktychni pidkhody vykorystannia solomy ta roslynnykh reshtok u silskomu hospodarstvi. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia : Tekhnichni nauky, 9, 62-68. [in Ukrainian].

Chuzhma N. P., Bazaieva A. M., & Khyzhniak M. I. (2011). Rozvytok fito- i zooplanktonu vyroshchuvalnykh staviv pry udobrenni yikh biohumusom i "Rivermom”. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 19-25 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022