Соціальне забезпечення пенсіонерів в умовах воєнного стану в Україні

Iryna Zavadska, Oksana Palylyulko


Анотація


Вступ. Соціальне забезпечення пенсіонерів України в силу перманентних криз та солідарної пенсійної системи було не на досить високому рівні, однак з початком повномасштабної агресії Російської Федерації проти України, матеріальна підтримка людей пенсійного віку знизилася до рівня межі бідності, що становить досить серйозні ризики для забезпечення елементарних побутових умов осіб пенсійного віку. Тому зважаючи на воєнний стан в країні проблематика соціального забезпечення пенсіонерів є надзвичайно актуальною для України і потребує наукового вирішення.

Мета. Дослідження проблем соціального забезпечення пенсіонерів України в умовах воєнного стану та формування пропозицій щодо збільшення його якісних характеристик і матеріального рівня.

Метод (методологія). В статті було використано абстрактно-логічний та емпіричний методи наукового дослідження для узагальнення сутності основних теоретичних понять; методи аналізу і синтезу та методи порівняння для розрахунку мінімального рівня економічного добробуту пенсіонера; методи абстрагування та узагальнення для обґрунтування висновків дослідження.

 Результати. В статті доведено, що рівень соціального забезпечення пенсіонерів внаслідок війни з Російською Федерацією та спровокованою нею девальвацією національної валюти суттєво знизився і близько 8,7 млн пенсіонерів опинилися поза межею бідності. Обґрунтовано, що для забезпечення базових соціальних потреб пенсіонерів, зокрема придбання мінімального набору продуктів харчування і ліків та оплати комунальних послуги необхідно 5400 грн. Для підвищення рівня соціального забезпечення пенсіонерів України в умовах воєнного стану запропоновано розширити співпрацю з міжнародними гуманітарними організаціями, запровадити обов’язкові громадські роботи у вигляді допомоги пенсіонерам для осіб, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, використовувати здачу в розмірі до однієї гривні у торгівельних мережах та кешбек в комерційних банках для оплати продуктових наборів для малозабезпечених пенсіонерів. Після закінчення воєнного стану запропоновано провести пенсійну реформу в Україні та запровадити механізм збереження вартості добровільних відрахувань у накопичувальний фонд.


Ключові слова


соціальне забезпечення; пенсійне забезпечення; споживчий кошик; пенсійна реформа; соціальні послуги; межа бідності; мінімальний економічний добробут

Посилання


Завора Т. М. Оцінювання ефективності системи пенсійного забезпечення України. Економіка і регіон. 2015. № 2. С. 58-65.

Качула, С. В. Формування інституту пенсійного страхування у системі соціального забезпечення України. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород : Гельветика, 2018. Вип. 20. Ч. 2. С. 20-24.

Когатько, Ю., Полякова, С. Якість життя пенсіонерів: поселенський аспект. Економіка та суспільство. 2022. №40. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-10.

Мешканці Приютівської ОТГ можуть отримати продуктову допомогу, 2020. URL: https://pryiutivka-community.gov.ua/news/1587541830/.

Мигович І.І., Попович Г.М. Інституціоналізація соціального забезпечення як галузі знань. Магістеріум: збірник. Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». К.: Академія, 2008. Вип. 32: Соціальна робота і охорона здоров’я. С. 68-73.

Мохова Ю. Л., Писаренко Н. О. Стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні. Молодий вчений. 2018. № 1(1). С. 468-472. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1%281%29__111

Новий споживчий кошик: мінімальний набір ліків і медичних виробів обійдеться українцям у 560 грн. URL: https://www.apteka.ua/article/391033.

Олексюк Н. С. Соціальне забезпечення особи як необхідна умова ефективності її соціальної реабілітації. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2017. № 1(1). С. 97-104.

Пищуліна О., Коваль О., Бурлай Т. Фінансові, соціальні та правові аспекти пенсійної реформи в Україні. світовий досвід та українські реалії. Центр Разумкова. Видавництво «Заповіт». 2017. 456 с.

Під час карантину пенсіонери та малозабезпечені мешканці Щербанівської ОТГ отримали продуктові набори від сільської ради. 2020. URL: https://poltava.to/project/6096/.

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю: наказ Мінсоцполітики України №956 від 07.06.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-17#Text.

Про заходи щодо законодавчого реформування пенсійної системи: закон України № 3668-VI від 8 липня 2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3668-17#Text.

Продуктові набори на підтримку наших громад 2022. URL: https://spgr.org.ua/pl/portfolio-items/produktovi-nabory-vid-hromad-dlia-hromad/.

Рябошапка О. Соціальне забезпечення людей похилого віку: міжнародний досвід. Ввічливість. Humanitas, 2022. №1, 168-173. https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.1.24.

Сіньова Л. М. Соціальне забезпечення людей похилого віку в Україні: сучасні реалії. Публічне право. 2017. № 1. С. 191-197.

Словник української мови: в 11 томах. Том 9, 1978. Стор. 476. URL: http://sum.in.ua/s/socialjnyj.

Соціальний захист. 2022. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Спеціалізований портал бронювання ліків Tabletki.ua. 2022. URL: .https://tabletki.ua/uk.

Юрків Ю. Безумовний базовий дохід після війни в Україні: чи доцільно? Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/05/5/686659/.

Over 9 million border crossings registered from Ukraine. 2022. URL: https://www.reuters.com/world/europe/over-9-million-border-crossings-registered-ukraine-un-agency-2022-07-13.

The development impact of the war in Ukraine. Initial projections. United Nations development programme. 2022. URL: https://www.undp.org/publications/development-impact-war-ukraine-initial-projections.

Zavora, T. M. (2015). Otsiniuvannia efektyvnosti systemy pensiinoho zabezpechennia Ukrainy. Ekonomika i rehion, 2, 58-65. [in Ukrainian].

Kachula, S. V. (2018). Formuvannia instytutu pensiinoho strakhuvannia u systemi sotsialnoho zabezpechennia Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu : seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Uzhhorod: Helvetyka, 20(2), 20-24. [in Ukrainian].

Kohatko, Yu. & Poliakova, S. (2022). Yakist zhyttia pensioneriv: poselenskyi aspekt. Ekonomika ta suspilstvo, 40. Retrieved from: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-10.

Meshkantsi Pryiutivskoi OTH mozhut otrymaty produktovu dopomohu. (2020). Retrieved from: https://pryiutivka-community.gov.ua/news/1587541830/.

Myhovych, I. I. & Popovych, H. M. (2008). Instytutsionalizatsiia sotsialnoho zabezpechennia yak haluzi znan. Mahisterium: zbirnyk. Nats. un-t «Kyievo-Mohylianska akademiia», 32, 68-73.

Mokhova, Yu. L. & Pysarenko, N. O. (2018). Stan ta perspektyvy rozvytku systemy pensiinoho zabezpechennia v Ukraini. Molodyi vcheny, 1(1), 468-472. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1%281%29__111.

Novyi spozhyvchyi koshyk: minimalnyi nabir likiv i medychnykh vyrobiv obiidetsia ukraintsiam u 560 hrn. (2016). Retrieved from:: https://www.apteka.ua/article/391033.

Oleksiuk, N. S. (2017). Sotsialne zabezpechennia osoby yak neobkhidna umova efektyvnosti yii sotsialnoi reabilitatsii. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky, 1(1), 97-104.

Pyshchulina, O., Koval, O. & Burlai, T. (2017). Finansovi, sotsialni ta pravovi aspekty pensiinoi reformy v Ukraini. svitovyi dosvid ta ukrainski realii. Tsentr Razumkova. Vydavnytstvo «Zapovit».

Pid chas karantynu pensionery ta malozabezpecheni meshkantsi Shcherbanivskoi OTH otrymaly produktovi nabory vid silskoi rady. (2020). Retrieved from: https://poltava.to/project/6096/.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu sotsialnoi posluhy pidtrymanoho prozhyvannia osib pokhyloho viku ta osib z invalidnistiu: nakaz Minsotspolityky Ukrainy №956 vid 07.06.2017. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-17#Text

Pro zakhody shchodo zakonodavchoho reformuvannia pensiinoi systemy: zakon Ukrainy № 3668-VI vid 8 lypnia 2011 roku. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3668-17#Text.

Produktovi nabory na pidtrymku nashykh hromad. (2022). Retrieved from: https://spgr.org.ua/pl/portfolio-items/produktovi-nabory-vid-hromad-dlia-hromad/.

Riaboshapka, O. (2022). Sotsialne zabezpechennia liudei pokhyloho viku: mizhnarodnyi dosvid. Vvichlyvist. Humanitas, 1, 168-173. Retrieved from: https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.1.24.

Sinova, L. M. (2017). Sotsialne zabezpechennia liudei pokhyloho viku v Ukraini: suchasni realii. Publichne pravo, 1, 191-197.

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh. Tom 9, (1978). Retrieved from: http://sum.in.ua/s/socialjnyj.

Sotsialnyi zakhyst (2022). Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua/

Spetsializovanyi portal broniuvannia likiv Tabletki.ua. (2022). Retrieved from: https://tabletki.ua/uk.

Iurkiv, Yu. (n.d.). Bezumovnyi bazovyi dokhid pislia viiny v Ukraini: chy dotsilno? Ekonomichna pravda. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/05/5/686659/.

Over 9 million border crossings registered from Ukraine. (2022). Retrieved from: https://www.reuters.com/world/europe/over-9-million-border-crossings-registered-ukraine-un-agency-2022-07-13/

The development impact of the war in Ukraine. Initial projections. United Nations development programme. (2022). Retrieved from: https://www.undp.org/publications/development-impact-war-ukraine-initial-projections.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022