Особливості процесу формування капіталу комунальних підприємств

Kateryna Bagatska, Hanna Blakyta


Анотація


Вступ. Руйнування комунального господарства багатьох міст України, спричинені російськими військовими атаками, та збільшення навантаження на комунальне господарство в регіонах, далеких від лінії фронту, актуалізують питання оптимізації фінансування комунальних підприємств. На тлі прогнозованого скорочення ВВП України на 40% в 2022 році, спроможність місцевих бюджетів в докапіталізації своїх комунальних підприємств відчутно знизиться, що спонукатиме місцеву владу до пошуку оптимальних шляхів фінансування комунальних підприємств.

Метою статті Метою статті є обґрунтування особливостей формування капіталу комунальних підприємств та розробка пропозицій щодо пріоритетних джерел формування.

Метод і методологія. В процесі дослідження були застосовані загальні і специфічні методи наукового пізнання, а саме: метод наукового узагальнення, метод аналізу і синтезу, історичний та індуктивний методи, а також табличний метод.

Результати. Досліджено практику формування капіталу комунальних підприємств в цілому по Україні та по вибірці підприємств обласних центрів. Встановлено поширеність практики формування нульового розміру статутного капіталу, що призводить до розмивання відповідальності власника і мінімізує відповідальність керівників таких підприємств. Доведено низьку частку внутрішніх джерел у формуванні капіталу, низьку частку цільового фінансування і скорочення частки позикового капіталу, що на тлі низького рівня залучення грантового фінансування на комунальні підприємства призводить до зростання залежності комунальних підприємств від місцевих бюджетів. Встановлено доволі високі рівні надання державної допомоги комунальним підприємствам, що спотворює економічну конкуренцію. Обґрунтовано необхідність розробки політики оптимізації кількості комунальних підприємств та їх фінансування.


Ключові слова


формування капіталу; статутний капітал; власний капітал; цільове фінансування; державна допомога; комунальні підприємства

Посилання


Бланк ?. Управление формированием капитала. Киев: Ника-Центр, Эльга. 2000. 528 с.

Конституція України в редакції від 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 21.07.2022).

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV : станом на 12 січ. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 21.07.2022).

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР : станом на 3 серп. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text (дата звернення: 07.08.2022).

Волохова І. С. Місцеві фінанси України в умовах децентралізації : дис. д-ра екон. наук : 08.00.08. Одеса: ОНЕУ.2015. 453 с. URL: https://nrat.ukrintei.ua/searchdb (дата звернення: 11.08.2022).

Оніщенко В. Облік внесків до статутного капіталу комунальних підприємств ОТГ. Бюджетник. 2021. URL: https://www.budgetnyk.com.ua/article/1164-oblk-vneskv-do-statutnogo-kaptalu-komunalnih-pdprimstv-otg (дата звернення: 04.08.2022).

Податковий кодекс України : Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI : станом на 19 лип. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 07.08.2022).

Slobodyanik Y., Bagatska K., Silakova H. et al. Efficiency of capital formation of utility enterprises: the case of Ukraine. Independent journal of management and production. 2021. Vol. 12, no. 3. URL: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1501.

Прохоров Б., Бабакішієва Г., Багацька К., Зеленяк О. Що робити Києву з комунальними підприємствами. Дослідження. 15.06.2021. /..Центр економічних стратегій. URL: https://ces.org.ua/kyiv-municipal-enterprises-papers.

Прохоров Б., Лоневський О. Як фінансування комунальних підприємств спотворює конкуренцію. Центр економічних стратегій. 2020. URL: https://ces.org.ua /how-does-utility-financing-impairs-competition. (дата звернення: 15.07.2022).

Загірняк Д., Глухова В., Кравченко Х. Діяльність комунальних підприємств і їх фінансове забезпечення в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.12 (дата звернення: 08.06.2022).

Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України : колективна монографія / ред. В. В. Зимовець. Київ : НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України»., 2019. 306 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/311.pdf.

Річний звіт про надання державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні за 2019 рік. Київ, 2019. 60 с. URL: http://pdd.amc.gov.ua/portal/main/infographicsreport/ reportdetails?reportId=145 (дата звернення: 12.07.2022).

Про державну допомогу суб’єктам господарювання : Закон України від 01.07.2014 р. № 1555-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text (дата звернення: 31.03.2022).

Річний звіт про надання державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні за 2020 рік. Київ, 2020. 60 с. URL: http://pdd.amc.gov.ua/portal/main /infographicsreport/ reportdetails?reportId=145 (дата звернення: 13.08.2022).

Аналіз деяких чинників впливу державних та комунальних підприємств на конкуренцію на товарних ринках. Київ : АМКУ, 2022. 109 с. URL: https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/ 613/5d9/a4c/6135d9a4c238a290240634.pdf (дата звернення: 22.07.2022).

Blank, I. (2000). Upravlenie formirovaniem kapitala. Kiev: Nika-tsentr Elga. [in Russian].

Konstytutsiia Ukrainy v redaktsii vid 01.01.2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. [in Ukrainian].

Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 р. № 436-IV: stanom na 12.01.2022. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text. [in Ukrainian].

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 r. № 280/97-VR : stanom na 3.08.2022 r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/280/97-вр#Text. [in Ukrainian].

Volokhova, I. S. (2015). Mistsevi finansy Ukrainy v umovakh detsentralizatsii. Doctor’s thesis. Odesa, ONEU. [in Ukrainian].

Onishchenko, V. (2021). Oblik vneskiv do statutnoho kapitalu komunalnykh pidpryiemstv OTH. Biudzhetnyk. Retrieved from: https://www.budgetnyk.com.ua/article/1164-oblk-vneskv-do-statutnogo-kaptalu-komunalnih-pdprimstv-otg. [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy. (2010). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. [in Ukrainian].

Slobodyanik, Y., Bagatska, K., Silakova, H. et al. (2021). Efficiency of capital formation of utility enterprises: the case of Ukraine. Independent journal of management and production, 12, 3. Retrieved from: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1501.

Prokhorov, B., Babakishiieva, H., Bagatska, K., Zeleniak, O. (2021). Shcho robyty Kyievu z komunalnymy pidpryiemstvamy. Doslidzhennia. Tsentr ekonomichnoi stratehii. Retrieved from: https://ces.org.ua/kyiv-municipal-enterprises-papers. [in Ukrainian].

Prokhorov, B., Lonevskyi, O. (2020). Yak finansuvannia komunalnykh pidpryiemstv spotvoriuie konkurentsiiu. Tsentr ekonomichnoi stratehii. Retrieved from: https://ces.org.ua /how-does-utility-financing-impairs-competition. [in Ukrainian].

Zahirniak, D., Hlukhova, V., Kravchenko, Kh. (2021). Diialnist komunalnykh pidpryiemstv i yikh finansove zabezpechennia v umovakh detsentralizatsii. Efektyvna ekonomika, 1. Retrieved from: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.12. [in Ukrainian].

Zymovets, V. V. (2019). Finansy pidpryiemstv korporatyvnoho sektora ekonomiky Ukrainy. Kyiv : NAN Ukrainy, DU «In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy». Retrieved from: http://ief.org.ua/docs/mg/311.pdf. [in Ukrainian].

Richnyi zvit pro nadannia derzhavnoi dopomohy subiektam hospodariuvannia v Ukraini za 2019 rik. (2019) Kyiv. Retrieved from: http://pdd.amc.gov.ua/portal/main/ infographicsreport/ reportdetails?reportId=145. [in Ukrainian].

Pro derzhavnu dopomohu subiektam hospodariuvannia. (2014). Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1555-VII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text. [in Ukrainian].

Richnyi zvit pro nadannia derzhavnoi dopomohy subiektam hospodariuvannia v Ukraini za 2020 rik. (2020) Kyiv. Retrieved from: http://pdd.amc.gov.ua/portal/main /infographicsreport/ reportdetails?reportId=145. [in Ukrainian].

Analiz deiakykh chynnykiv vplyvu derzhavnykh ta komunalnykh pidpryiemstv na konkurentsiiu na tovarnykh rynkakh. (2022) Kyiv. AMKU. Retrieved from: https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/613/5d9/a4c/6135d9a4c238a290240634.pdf. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022