Антикризове податково-митне регулювання в контексті протидії поширенню COVID-19 в Україні

Svyatoslav Gerchakivsky


Анотація


Вступ. Стрімке поширення пандемії COVID-19 стало глобальним викликом для всіх країн світу та вимагало швидких і ефективних рішень, в тому числі в податковій та митній сферах. Найбільше уваги уряди країн світу приділяли розгортанню виробництва на власних потужностях критичного медичного устаткування, інвестуванню в управління та розвиток інфраструктури системи охорони здоров’я, вдосконаленню протоколів лікування, а також тестуванням і вакцинації населення.

Мета. Полягає в теоретичному обґрунтуванні антикризового податково-митного регулювання в Україні в контексті протидії поширенню коронавірусу.

Метод (методологія). В процесі проведеного дослідження використані наступні методи: діалектичний, узагальнення, порівняння, системного аналізу, графічний, економіко-статистичний та ін.

Результати. Доведено, що сутність антикризового податково-митного регулювання в Україні випливає із поняття управління системою оподаткування, яке характеризується заходами для запобігання кризових ситуацій в державі та збільшення темпів економічного зростання за рахунок застосування певних методів оподаткування, таких як податкові та митні преференції, податкові санкції, митні заборони та обмеження тощо. Виявлено, що зниження макроекономічних індикаторів в Україні на час карантину та запроваджені у зв’язку з пандемією зміни до законодавства, в першу чергу, негативно вплинули на наповнення місцевих бюджетів, адже найбільше коштів недоотримано від податку з доходів фізичних осіб та плати за землю. Проаналізовано особливості діяльності митних інституцій в Україні під час пандемії. Запропоновано оновити технічні та спеціальні засоби митного контролю, що дозволить мінімізувати фізичні контакти між суб’єктами контролю при перетині митного кордону та підвищити його ефективність.


Ключові слова


пандемія; податкові інструменти; митні платежі; державна політика; митний контроль

Посилання


Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19: короткий аналітичний огляд. URL: https://www.researchgate.net/publication/340397249_ Pandemia _koronavirusnoi_infekcii_COVID-19_korotkij_analiticnij_oglad.

Коронавірус в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine.

Постанова КМУ від 11.03.2020 № 211 „Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text.

Постанова КМУ від 11.03.2020 № 214 „Про внесення змін у додаток 1 до постанови КМУ від 24 грудня 2019 р. № 1109”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-2022-%D0%BF#Text.

Іршак О., Головнюк Ю. Антикризове податкове регулювання фінансового сектору та його структура. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Випуск №2. С. 132.

Фугело П., Савіцька С. Вплив пандемії Сovid-19 на наповнення місцевих бюджетів. Економічний дискурс. 2020. Випуск 2. С. 86-94.

Вплив пандемії COVID­19 на місцеві фінанси. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/716/ULEAD_COVID19_Report_29.04.2021_.pdf.

Петруха С., Палійчук Т., Петруха Н. Місцеві фінанси в умовах коронакризи: нова бюджетна архітектоніка та фінансова спроможність регуляції секторальних та соціально-економічних процесів. Фінанси України. 2020. №12. С. 83-105.

Офіційний сайт World Customs Organization. URL: http://www.wcoomd.org/en.aspx.

Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 № 288-р (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/288-2020-р#Text.

Статистика декларування, переміщення товарів та транспортних засобів. URL: https://customs.gov.ua/statistika-mitnitsi.

Ситник Н., Беднарчук В. Митна політика України в умовах пандемії Ковід-19. Економіка та суспільство. 2022. №37. С. 89.

Звіт про результати аналізу використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2, та її наслідками. К: 2021, с. 103.

Звіт про результати аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції. URL: https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1041.

Pandemiya koronavirusnoyi infektsiyi COVID-19: korotkyy analitychnyy ohlyad. (n.d.). Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/340397249_ Pandemia _koronavirusnoi_infekcii_COVID-19_korotkij_analiticnij_oglad. [in Ukrainian].

Koronavirus v Ukrayini. (n.d.). Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine. [in Ukrainian].

Pro zapobihannya poshyrennyu na terytoriyi Ukrayiny hostroyi respiratornoyi khvoroby. (2020). COVID-19, sprychynenoyi koronavirusom SARS-CoV-2 [Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text. [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin u dodatok 1 do postanovy KMU vid 24 hrudnya 2019 r. № 1109 Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny] (2020). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-2022-%D0%BF#Text. [in Ukrainian].

Irshak, O., Holovnyuk, Y. (2018). Antykryzove podatkove rehulyuvannya finansovoho sektoru ta yoho struktura. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, 2, 132. [in Ukrainian].

Fuhelo, P., Savitska, S. (2020). Vplyv pandemiyi Sovid-19 na napovnennya mistsevykh byudzhetiv. Ekonomichnyy dyskurs, 2, 86-94. [in Ukrainian].

Vplyv pandemiyi COVID¬19 na mistsevi finansy. (2021). Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/716/ULEAD_COVID19_Report_29.04.2021 _.pdf. [in Ukrainian].

Petrukha, S., Paliychuk, T., Petrukha, N. (2020). Mistsevi finansy v umovakh koronakryzy: nova byudzhetna arkhitektonika ta finansova spromozhnistʹ rehulyatsiyi sektoralʹnykh ta sotsialʹno-ekonomichnykh protsesiv. Finansy Ukrayiny, 12, 83-105. [in Ukrainian].

Оfitsiynyy sayt World Customs Organization. Retrieved from: http://www.wcoomd.org/en.aspx.

Pro tymchasove zakryttya deyakykh punktiv propusku cherez derzhavnyy kordon ta punktiv kontrolyu. [Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny] (2020). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/288-2020-р#Text. [in Ukrainian].

Statystyka deklaruvannya, peremishchennya tovariv ta transportnykh zasobiv. (2021). Retrieved from: https://customs.gov.ua/statistika-mitnitsi. [in Ukrainian].

Sytnyk, N., Bednarchuk, V. (2022). Mytna polityka Ukrayiny v umovakh pandemiyi Kovid-19. Ekonomika ta suspilstvo, 37, 89. [in Ukrainian].

Zvit pro rezultaty analizu vykorystannya u 2020 rotsi koshtiv, spryamovanykh na borotʹbu z hostroyu respiratornoyu khvoroboyu COVID-19, sprychynenoyu koronavirusom SARS-COV-2, ta yiyi naslidkamy. (2021). 103. [in Ukrainian].

Zvit pro rezulʹtaty audytu efektyvnosti planuvannya ta rezulʹtatyvnosti kontrolyu za povnotoyu narakhuvannya i svoyechasnistyu nadkhodzhennya podatkiv na mizhnarodnu torhivlyu ta zovnishni operatsiyi. (2022). Retrieved from: https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1041. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022