Ефективність роботи митних органів України в умовах воєнного стану

Volodymyr Ugryn, Evgen Bondarenko, Anton Shevchuk


Анотація


Вступ. В статті розглянуто особливості роботи митних органів в умовах воєнного стану в Україні. Дано оцінку ефективності такої роботи з огляду на своєчасність прийняття рішень щодо спрощення митного регулювання, якості надання митних послуг та прозорості обліку руху товарів через митний корон України.


Мета. Метою статті є дослідження особливостей роботи митних органів України в умовах воєнного стану за для формування рекомендацій щодо підвищення ефективності адміністрування митних платежів та збільшення надходження до державного бюджету податків зовнішньоекономічної діяльності.

Методи (методологія). В статті використано загально наукові методи пізнання, а зокрема: емпіричний та логічні методи для визначення сутності основних понять дослідження; статистичний, графічний та метод порівняння для дослідження основних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності і надходження митних платежів до державного бюджету України; соціологічного опитування – для визначення ефективності роботи митних органів в частині надання митних послуг клієнтам; узагальнення – для формування висновків дослідження.

Результати. Розроблено методичний підхід до оцінки ефективності роботи митних органів України в умовах воєнного стану, який включає критерії оцінки ефективності прийняття управлінських рішень, оцінки повноти обліку вартості експортно-імпортних операцій, оцінки якості надання митних послуг. Обґрунтовано низький рівень ефективності роботи митних органів в частині обліку експортно-імпортних операцій та якості надання митних послуг. Запропоновано вектори підвищення ефективності роботи митних органів України за рахунок проведення судової реформи та реформи правоохоронної діяльності, а також підвищення мотивації працівників митних та правоохоронних органів в контексті виявлення порушників митного законодавства і стягнення відповідних фінансових санкцій.


Ключові слова


митниця; ефективність роботи митних органів; експорт; імпорт; зовнішньоекономічна діяльність; корупція; воєнний стан

Посилання


Архірейська, Н. В. Аналіз підходів до оцінювання ефективності митної справи. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3176.

Войченко Т. О., Радченко О. А. Проблеми оцінки показників ефективності діяльності митних органів України. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). : Київ ДУІТ, ХНУРЕ., 2021. С. 409–412.

Дем’янчук С.Г. Аналітико-статистичні моделі для прогнозування та підвищення ефективності функціонування систем митного контролю : автореф. дис. на здобуття наук ступ. к.т.н. : спец. 05.13.06. : К, 2005. 19 с.

Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України № 174 від 1 березня 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-п#Text.

Дубик В., Грицак С. Дослідження ефективності виконання бюджетних завдань митними інституціями. Молодий вчений. 2019. № 11(75). С. 486–490.

Дяченко О. В. Теоретико-методичні підходи проведення зіставлення даних у статистиці зовнішньої торгівлі товарами:автореф. дис. ... канд.екон. наук :08.00.10. 2008. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1624.

Костишин Ю. С. Науково-методичний підхід до оцінювання ефективності митного контролю в системі фінансової безпеки. Економіка, управління та адміністрування. 2020. № 4(94). С. 88–98.

Майже 32 тис. розмитнених іномарок з пробігом поповнили український автопарк у січні. URL: https://ukrautoprom.com.ua/majzhe-32-tys-rozmytnenyh-inomarok-z-probigom-popovnyly-ukrayinskyj-avtopark-u-sichni

Мороз І. В. Митна політика як важлива складова зменшення зовнішньої боргової залежності України. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні: монографія. : Тернопіль : Університетська думка, 2020. С. 414.

Накліцький Д. Митне оформлення товарів на період воєнного стану: ключові новації для бізнесу. URL: https://biz.ligazakon.net/news/210518_mitne-oformlennya-tovarv-na-perod-vonnogo-stanu-klyuchov-novats-dlya-bznesu.

Податкові надходження. Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua/?month=1&year=2022&budgetType=NATIONAL.

Ситник Н. С., Бурзак О. П. Аналіз ефективності процедур митного контролю. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2017. № 23(3). С. 115–118.

Статистика зовнішнього сектору. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external.

Юринець О. В. Пріоритетні проблеми роботи митних органів України в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції. Менеджмент та підприємництво в Україні етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 3(1). С. 96–103.

Corruption perceptions index. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=CjwKCAjwtKmaBhBMEiwAyINuwH1Ax0gOTDcFdpBZBX_99Lr7Od6REOvGfxjly2OmxLrA51-b-v_eTBoCqW8QAvD_BwE.

EUR value of external trade and value indices by main partner countries, January–July 2022. URL: https://www.ksh.hu/stadat_files/kkr/en/kkr0048.html.

Foreign trade by countries, continents and economic groupings. URL: http://datacube.statistics.sk/#!/view/en/VBD_INTERN/zo0011ms/v_zo0011ms_00_00_00_en.

Foreign trade. URL: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=previous&levelindex=&step=&titel=&levelid=&acceptscookies=false.

Obroty handlu zagranicznego według krajów. URL: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Kontakt.aspx.

Arkhireiska N. V. (2014). Analiz pidkhodiv do otsiniuvannia efektyvnosti mytnoi spravy. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3176. [in Ukrainian].

Voichenko, T. O., Radchenko, O. A. (2021). Problemy otsinky pokaznykiv efektyvnosti diialnosti mytnykh orhaniv Ukrainy // Upravlinnia ta administruvannia v umovakh protydii hibrydnym zahrozam natsionalnii bezpetsi: Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 7 hrudnia 2021 roku). : Kyiv: DUIT, KhNURE., 409–412. [in Ukrainian].

Demianchuk, S. H. (2005) Analityko-statystychni modeli dlia prohnozuvannia ta pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia system mytnoho kontroliu : avtoref. dys. na zdobuttia nauk stup. k.t.n. : spets. 05.13.06. : Kyiv 2005. [in Ukrainian].

Deiaki pytannia propusku humanitarnoi dopomohy cherez mytnyi kordon Ukrainy v umovakh voiennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 174 vid 1 bereznia 2022 roku. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-p#Text. [in Ukrainian].

Dubyk, V., & Hrytsak, S. (2019) Doslidzhennia efektyvnosti vykonannia biudzhetnykh zavdan mytnymy instytutsiiamy. Molodyi vchenyi, 11(75), 486–490. [in Ukrainian].

Diachenko, O. V. (2008) Teoretyko-metodychni pidkhody provedennia zistavlennia danykh u statystytsi zovnishnoi torhivli tovaramy:avtoref. dys. ... kand.ekon. nauk :08.00.10. Retrieved from: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1624. [in Ukrainian].

Kostyshyn, Yu. S. (2020) Naukovo-metodychnyi pidkhid do otsiniuvannia efektyvnosti mytnoho kontroliu v systemi finansovoi bezpeky. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, 4(94), 88–98. [in Ukrainian].

Maizhe 32 tys. rozmytnenykh inomarok z probihom popovnyly ukrainskyi avtopark u sichni. Retrieved from: https://ukrautoprom.com.ua/majzhe-32-tys-rozmytnenyh-inomarok-z-probigom-popovnyly-ukrayinskyj-avtopark-u-sichni. [in Ukrainian].

Moroz, I. V. (2020) Mytna polityka yak vazhlyva skladova zmenshennia zovnishnoi borhovoi zalezhnosti Ukrainy. Suchasni vyklyky zabezpechennia mytnoi bezpeky v Ukraini. Ternopil : Universytetska dumka. [in Ukrainian].

Naklitskyi, D. (2022) Mytne oformlennia tovariv na period voiennoho stanu: kliuchovi novatsii dlia biznesu. Retrieved from: https://biz.ligazakon.net/news/210518_mitne-oformlennya-tovarv-na-perod-vonnogo-stanu-klyuchov-novats-dlya-bznesu. [in Ukrainian].

Podatkovi nadkhodzhennia (2022). Derzhavnyi veb-portal biudzhetu dlia hromadian. Retrieved from: https://openbudget.gov.ua/?month=1&year=2022&budgetType=NATIONAL. [in Ukrainian].

Sytnyk, N. S., and Burzak, O. P. (2017) Analiz efektyvnosti protsedur mytnoho kontroliu. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky, 23(3), 115–118. [in Ukrainian].

Statystyka zovnishnoho sektoru (2022). Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external. [in Ukrainian].

Iurynets, O. V. (2021) Priorytetni problemy roboty mytnykh orhaniv Ukrainy v umovakh yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 3(1), 96–103. [in Ukrainian].

Corruption perceptions index (2022). Retrieved from: https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=CjwKCAjwtKmaBhBMEiwAyINuwH1Ax0gOTDcFdpBZBX_99Lr7Od6REOvGfxjly2OmxLrA51-b-v_eTBoCqW8QAvD_BwE.

EUR value of external trade and value indices by main partner countries, January–July 2022. Retrieved from: https://www.ksh.hu/stadat_files/kkr/en/kkr0048.html.

Foreign trade by countries, continents and economic groupings (2022). Retrieved from: http://datacube.statistics.sk/#!/view/en/VBD_INTERN/zo0011ms/v_zo0011ms_00_00_00_en.

Foreign trade (2022). Retrieved from: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=previous&levelindex=&step=&titel=&levelid=&acceptscookies=false.

Obroty handlu zagranicznego według krajów (2022). Retrieved from: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Kontakt.aspx.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022