The efficiency of the customs authorities of Ukraine in the conditions of martial law

Volodymyr Ugryn, Evgen Bondarenko, Anton Shevchuk


Abstract


Introduction. The article considers the peculiarities of the work of customs authorities in the conditions of martial law in Ukraine. An assessment of the effectiveness of such work is given in view of the cost-effectiveness of decisions regarding the simplification of customs regulation, the quality of the provision of customs services, and the transparency of accounting for the transportation of goods across the customs border of Ukraine.

Goal. The purpose of the article is to study the peculiarities of the work of the customs authorities of Ukraine in the conditions of martial law in order to formulate recommendations for increasing the efficiency of the administration of customs payments and increasing revenues to the state budget from taxes on foreign economic activity.

Methods (methodology). The article uses general scientific methods of cognition, and in particular: empirical and logical methods for determining the essence of the main concepts of the study; statistical, graphic and comparison method for researching the main trends of foreign economic activity and receipt of customs payments to the state budget of Ukraine; sociological survey - to determine the effectiveness of customs authorities in providing customs services to clients; generalization - for the formation of research conclusions.

The results. A methodical approach to assessing the effectiveness of the customs authorities of Ukraine under martial law has been developed, which includes criteria for assessing the effectiveness of management decisions, assessing the completeness of accounting for the value of export-import operations, and assessing the quality of customs services. The low level of efficiency of the work of customs authorities in terms of export-import operations and the quality of the provision of customs services is substantiated. The vector of increasing the efficiency of the work of the customs authorities of Ukraine is proposed, taking into account the implementation of the judicial reform and the reform of law enforcement activities, as well as increasing the motivation of customs and law enforcement officials in the context of identifying violations of customs legislation and applying appropriate financial sanctions.


Keywords


customs; efficiency of customs authorities; export; import; foreign economic activity; corruption; martial law

Full Text:

PDF

References


Arkhireiska N. V. (2014). Analiz pidkhodiv do otsiniuvannia efektyvnosti mytnoi spravy. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3176. [in Ukrainian].

Voichenko, T. O., Radchenko, O. A. (2021). Problemy otsinky pokaznykiv efektyvnosti diialnosti mytnykh orhaniv Ukrainy // Upravlinnia ta administruvannia v umovakh protydii hibrydnym zahrozam natsionalnii bezpetsi: Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 7 hrudnia 2021 roku). : Kyiv: DUIT, KhNURE., 409–412. [in Ukrainian].

Demianchuk, S. H. (2005) Analityko-statystychni modeli dlia prohnozuvannia ta pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia system mytnoho kontroliu : avtoref. dys. na zdobuttia nauk stup. k.t.n. : spets. 05.13.06. : Kyiv 2005. [in Ukrainian].

Deiaki pytannia propusku humanitarnoi dopomohy cherez mytnyi kordon Ukrainy v umovakh voiennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 174 vid 1 bereznia 2022 roku. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-p#Text. [in Ukrainian].

Dubyk, V., & Hrytsak, S. (2019) Doslidzhennia efektyvnosti vykonannia biudzhetnykh zavdan mytnymy instytutsiiamy. Molodyi vchenyi, 11(75), 486–490. [in Ukrainian].

Diachenko, O. V. (2008) Teoretyko-metodychni pidkhody provedennia zistavlennia danykh u statystytsi zovnishnoi torhivli tovaramy:avtoref. dys. ... kand.ekon. nauk :08.00.10. Retrieved from: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1624. [in Ukrainian].

Kostyshyn, Yu. S. (2020) Naukovo-metodychnyi pidkhid do otsiniuvannia efektyvnosti mytnoho kontroliu v systemi finansovoi bezpeky. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, 4(94), 88–98. [in Ukrainian].

Maizhe 32 tys. rozmytnenykh inomarok z probihom popovnyly ukrainskyi avtopark u sichni. Retrieved from: https://ukrautoprom.com.ua/majzhe-32-tys-rozmytnenyh-inomarok-z-probigom-popovnyly-ukrayinskyj-avtopark-u-sichni. [in Ukrainian].

Moroz, I. V. (2020) Mytna polityka yak vazhlyva skladova zmenshennia zovnishnoi borhovoi zalezhnosti Ukrainy. Suchasni vyklyky zabezpechennia mytnoi bezpeky v Ukraini. Ternopil : Universytetska dumka. [in Ukrainian].

Naklitskyi, D. (2022) Mytne oformlennia tovariv na period voiennoho stanu: kliuchovi novatsii dlia biznesu. Retrieved from: https://biz.ligazakon.net/news/210518_mitne-oformlennya-tovarv-na-perod-vonnogo-stanu-klyuchov-novats-dlya-bznesu. [in Ukrainian].

Podatkovi nadkhodzhennia (2022). Derzhavnyi veb-portal biudzhetu dlia hromadian. Retrieved from: https://openbudget.gov.ua/?month=1&year=2022&budgetType=NATIONAL. [in Ukrainian].

Sytnyk, N. S., and Burzak, O. P. (2017) Analiz efektyvnosti protsedur mytnoho kontroliu. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky, 23(3), 115–118. [in Ukrainian].

Statystyka zovnishnoho sektoru (2022). Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external. [in Ukrainian].

Iurynets, O. V. (2021) Priorytetni problemy roboty mytnykh orhaniv Ukrainy v umovakh yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 3(1), 96–103. [in Ukrainian].

Corruption perceptions index (2022). Retrieved from: https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=CjwKCAjwtKmaBhBMEiwAyINuwH1Ax0gOTDcFdpBZBX_99Lr7Od6REOvGfxjly2OmxLrA51-b-v_eTBoCqW8QAvD_BwE.

EUR value of external trade and value indices by main partner countries, January–July 2022. Retrieved from: https://www.ksh.hu/stadat_files/kkr/en/kkr0048.html.

Foreign trade by countries, continents and economic groupings (2022). Retrieved from: http://datacube.statistics.sk/#!/view/en/VBD_INTERN/zo0011ms/v_zo0011ms_00_00_00_en.

Foreign trade (2022). Retrieved from: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=previous&levelindex=&step=&titel=&levelid=&acceptscookies=false.

Obroty handlu zagranicznego według krajów (2022). Retrieved from: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Kontakt.aspx.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2022.03.171

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023