Особливості стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств

Roman Batiuk


Анотація


Вступ. Особливості функціонування зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств в сучасних умовах економіки, що трансформується, виявляються в різних формах власності та розвитку ринкових відносин в українській економіці, що супроводжуються посиленням конкуренції, складними умовами господарської діяльності, зменшенням передбачуваності результатів, збільшенням тяжкості економічних наслідків, викликаних управлінськими помилками.

Незважаючи на те, що в даний час питання стратегічного управління аграрних підприємств піддаються широкому обговоренню, опрацювання питань стратегічного управління зовнішньоекономічної діяльності здійснюється на недостатньому для їхнього використання рівні, а часто просто інтуїтивно. У зв'язку з чим виникає потреба у розвитку теорії та методології формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств, спрямованої як на вирішення наукових проблем стратегічного управління, так і на розробку конкретних пропозицій щодо їх реалізації.

 Мета – дослідження, розробка та обґрунтування комплексу заходів теоретичного та практичного характеру щодо формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств, як комплексу взаємопов'язаних елементів управління та зв'язків, що забезпечують вирішення проблем, які існують перед підприємствами на зовнішніх ринках.

 Метод (методологія). При проведенні дослідження, зважаючи на мету та поставлені завдання, застосовувались загальнонаукові та специфічні методи дослідження. Серед них: метод наукової абстракції – при систематизації теоретичних основ стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств; метод системно-структурного аналізу – при розробці та побудові системи організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємств; дедукції, логічного узагальнення, компаративний та системно-структурний аналіз, групування – при виокремленні наявних проблем стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств.

 Результати. У статті обґрунтовано актуальність розробки організаційно-економічного механізму стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств в умовах високого рівня конкуренції на міжнародних ринках. Наголошується на необхідності перегляду традиційних підходів до управління з побудовою інноваційних механізмів систем управління. Доведено, що організаційно-економічний механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю є конкурентною перевагою підприємства. Розроблено модель організаційно-економічного механізму стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні аграрного підприємства. Виявлено, що найбільш ефективним є підхід до процесу формування стратегії в організаційно-економічному механізмі, що ґрунтується на концепції BSCol з адаптацією до діяльності підприємств, який названий як комплексний. Розроблено трансформовану стратегічну карту збалансованої системи показників та індикаторів зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств.


Ключові слова


стратегія управління; аграрні підприємства; зовнішньоекономічна діяльність; організаційно- економічний механізм; трансформована модель; системи показників та індикаторів

Посилання


Баула О. В., Сачук А. В. Особливості розробки стратегії та організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних глобалізаційних умовах господарювання. Економічні науки. Cер. Облік і фінанси. 2013. Вип. 10 (2). С. 16–25.

Пергат Л. І. Сутність стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Культура народов Причерноморья. 2012. № 244. С. 114–119.

Мазаракі А. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. Київ : Київ. Нац. торг.-ун-т, 2012. 824 с.

Домаскіна М. А., Станішевська А. І. Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності аграрного підприємства. Агросвіт. 2015. №18. С. 52–55.

Ганін В. І., Борох С. В. Стратегічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 3. С. 162-169.

Гусаковська Т. О. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Міжнародні наукові інтернет-конференції. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1505/ (дата звернення 20.07.2022).

Фомішина В. М., Якимчук Т. В., Федорова Н. Є., Резанов М. Є. Теоретико-методичні підходи до оцінки та вибору стратегії управління впровадженням зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. Економічні інновації. 2022 Том 24, Вип. 1 (82). С.154-165.

Каплан Р. С., Нортон Д. П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. Москва: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. 320 с.

Каплан Р. С., Нортон Д. П. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей : пер. с англ. Москва: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. 416 с.

Baula, O. V., and Sachuk, A. V. (2013). Osoblyvosti rozrobky stratehii ta orhanizatsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva v suchasnykh hlobalizatsiinykh umovakh hospodariuvannia. Ekonomichni nauky. Cer. Oblik i finansy, 10 (2), 16–25. [in Ukrainian].

Perhat, L. I. (2012). Sutnist stratehichnoho upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu pidpryiemstva. Kultura narodov Prychernomoria, 244, 114–119. [in Ukrainian].

Mazaraki, A. A. (2012). Menedzhment zovnishnoekonomichnoi diialnosti. Kyiv : Kyiv. Nats. torh.-un-t. [in Ukrainian].

Domaskina M. A., and Stanishevska A. I. (2015). Formuvannia stratehii zovnishnoekonomichnoi diialnosti ahrarnoho pidpryiemstva. Ahrosvit, 18, 52–55. [in Ukrainian].

Hanin, V. I., and Borokh, S. V. (2018). Stratehichni aspekty upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu pidpryiemstva. Ekonomichnyi analiz, 28(3), 162-169. [in Ukrainian].

Husakovska T. O. (n.d.). Stratehichne upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu pidpryiemstva. Mizhnarodni naukovi internet-konferentsii. Retrieved from: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1505/ (data zvernennia 20.07.2022). [in Ukrainian].

Fomishyna, V. M., Yakymchuk, T. V., Fedorova, N. Ye., and Rezanov, M. Ye. (2022). Teoretyko-metodychni pidkhody do otsinky ta vyboru stratehii upravlinnia vprovadzhenniam zovnishnoekonomichnoi diialnosti na pidpryiemstvi. Ekonomichni innovatsii, 24(1), 154-165. [in Ukrainian].

Kaplan, R. S., and Norton, D. P. (2004). Sbalansyrovannaia systema pokazatelei. Ot stratehyy k deistvyiu. Moscow: Olymp-Byznes. [in Russian].

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2004). Orhanyzatsyia, oryentyrovannaia na stratehyiu. Kak v novoi byznes-srede preuspevaiut orhanyzatsyy, prymeniaiushchye sbalansyrovannuiu systemu pokazatelei. Moscow: Olymp-Byznes. [in Russian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022