Perspectives of logistics strategies for competitiveness of enterprise

Andrii Mykolayovych Butov


Abstract


It has been considered the essence of methodical approach to formation of efficient logistics management towards the use of logistics strategy in the enterprise to ensure its competitiveness in the current business environment, which is the implementation of logistics costs. It has been determined the level of economic potential of enterprises conducted by using a hybrid supply chain strategies that should be focused on finding ways to achieve an acceptable combination of clarity and adaptability, and building on the basis of their integrated logistics strategy. It has been proved the need for logistics capacity to detect hidden reserves in the enterprise and increase the return on a reasonable use of modern economic tools, improving the efficiency of logistics processes.

Keywords


logistics; logistics chain; sourcing; diagnostics; competitiveness

Full Text:

PDF

References


Bazhyn, I. I. (2003). Logistiks [Lohistyka]. Kharkiv: Konsum.

Bublyk, M. I. (2009). The development of logistics in today's market functioning [Rozvytok lohistyky v suchasnykh umovakh funkcijnuvannia rynku]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 19.6, 138-142.

Butov, A. (2012). Building an effective system of logistics enterprises [Formuvannia efektyvnoi systemy upravlinnia lohistykoiu na pidpryiemstvakh]. Galytskyi ekonomichnyi visnyk, 3(36), 161-166.

Krainova, O. S. (2007). Opportunities to build a competitive advantage in logistics based on [Vozmozhnosti naraschivaniai konkurentnykh preimuschestv na lohisticheskoi osnove]. Strategicheskoe upravlenie predpriaiteaimi, organizatsiaimi i regionami, 174-176.

Korin, M. V. (2011). Logistics and its role in ensuring the efficient operation of businesses [Lohistyka ta yii rol v zabezpechenni efektyvnoi diailnosti pidpryeimstva]. Visnyk ekonomiky transport i promyslovosti, 35, 148-152.

Malitskaya, S. I. (2010). The effective system of logistics management [Efektivnaia sistema upravleniai lohistikoi]. Ekonomika i upravlenie: novye vyzovy i perspektivy, 1, 291-292.

Mykhalchuk, L. Yu. (2009). Analysis of the impact of logistics cost efficiency of the logistics system [Analiz vplyvu lohistychnykh vytrat na efektyvnist funktsionuvannai lohistychnoi systemy]. Visnyk Khmelnytskogo natsionalnogo universytetu, 1, 30-34.

Plashenkov, V. V. (2009) Methodical approach to the selection of indicators of development of logistics management in enterprises [Metodicheskii podkhod k vyboru pokazatelei razvitiai upravleniai lohistikoi na predpriaitii]. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 2, 80-86.

Pletnev, S. V. (2011). Possible combinations of individual logistics strategies to ensure high competitiveness of the supply chain [Vozmozhnosti kombinatsii otdelnykh lohisticheskikh strategiyi dlai obespecheniai konkurentosposobnosti tsepi postavok]. Mezhdunarodnyi zhurnal eksperementalnogo obrazovaniai, 8, 265-266.

Khvyschun, N. V. (2011). Logistic components increase competitiveness [Lohiatychni skladovi pidvyschennai konkurentospromozhnosti pidpryiemstva]. Lohistyka: teoriai ta praktyka, 1, 126-134.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023