Directions for improving innovation efficiency assessment at the enterprise

Bohdan Seniv, Volodymyr Korol


Abstract


The article reveals the essence of the evaluation of the efficiency of the enterprise's innovative activity, which involves solving a set of tasks related to: choosing and justifying the strategic direction of research; determination of criteria and indicators of economic efficiency; assessment of the impact on the efficiency of the enterprise, as well as the choice of an effective method of implementation.


Keywords


innovation; innovative activity; innovative project; economic evaluation; efficiency; indicators of economic efficiency

Full Text:

PDF

References


Bilenska, Ya. (2014). Vykorystannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv dlia otsiniuvannia potentsialu innovatsiinoho rozvytku vyrobnycho-hospodarskoho obiednannia. Biznes Inform, 1, 216–221. [in Ukrainian].

Hrynova, V., and Butenko, D. (2013). Otsinka rezultatyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva. Kharkiv: Vyd. KhNEU. [in Ukrainian].

Zavalniuk, V. (2016). Metodyka proektuvannia pidsystemy informatsiinoho zabezpechennia stratehichnoho upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 8 (1), 82-85. [in Ukrainian].

Zavalniuk, V. (2013). Pryntsypy upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 5 (1), 182–185. [in Ukrainian].

Kurmaiev, P., and Matros, O. (2015). Analiz innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv ta yii oblikovo-analitychne zabezpechennia. Ekonomika. Finansy. Pravo, 10, 21-24. [in Ukrainian].

Lykholet, S. (2016). Suchasni pidkhody otsinky efektyvnosti ekonomichnoho stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv. Investytsii: praktyka ta dosvid, 1, 9-14. [in Ukrainian].

Levytska, I., and Postova, V. (2016). Osnovni poniattia ta znachennia pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv mashynobuduvannia. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 4 (04), 1, 103-108. [in Ukrainian].

Rud, N. (2015). Novi metodychni pidkhody do analizu innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva. Ekonomichnyi forum, 3, 323–332. [in Ukrainian].

Chorna, M. V. and Glukhova, S. V. (2012). Evaluation of the effectiveness of innovative activity of enterprises. Kharkiv: KhDUHT. [in Ukrainian].

Chernoivanova, H. (2012). Pokaznyky efektyvnosti innovatsiinykh proektiv. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 37, 260–263. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2022.03.233

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023