Government regulation of small and medium business in conditions of globalization

Nino Nodarovna Gubanova


Abstract


Introduction. The article is devoted to the government regulation of entrepreneurship under the conditions of globalization. The new forms of entrepreneurship regulation in developed countries (such as EU, USA, Japan), including public-private partnerships are analyzed. It is stressed that in macroeconomic instability context the problem of efficient allocation of responsibilities and risks between the public and private sectors is one of the most urgent. Since nowadays Ukraine is forming a new model of governance, the study of state regulation of small and medium businesses under globalization remains relevant.

The purpose of the article is a study of experience of state regulation of small and medium enterprises in developed countries and in Ukraine within the context of globalization.

Methodology of work. The work is based on the methodology of institutionalism, as well as on the use of different scientific methods, namely, the empirical and dialectical methods for the analysis of government regulation of small and medium-sized businesses in the context of globalization. The methods of historical, comparative and causal analysis are also applied to determine the measures to minimize the risks between the public and private sectors. Theoretical base for the study are the works of the classics of economic theory, the works of national researchers in the field of government regulation of business in the context of globalization.

The results of work: The implementation of public policy, providing favorable conditions for the development of small and medium-sized businesses requires improvement of the legal, financial and institutional systems. The effective functioning of these systems involves constant interaction and coordination of all the elements with minimal duplication of functions, the orientation of both the general objectives of socio-economic policy of the state and the interests of small businesses.

There is great variety of options used in the formation of the system of state support of small business, taking into account the features of the state and political system, economic development trends, traditions and self-regulation of business, the state budget and fiscal systems and many other factors. In this regard the direct transfer of American, German or any other model of state support for small and medium businesses to the Ukrainian economy is not possible.

At the same time, the study of organizational structures and mechanisms for small and medium businesses support in other countries let the researchers identify common features each of them, in spite of these or that national characteristics. Awareness of these features can be useful for the formation of a support and development of small and medium businesses system of in Ukraine. 


Keywords


public-private partnerships; transnational corporations; government regulation; competition; entrepreneurship; infrastructure

Full Text:

PDF

References


On the development and support of small and medium-sized enterprises. (2012). The law of Ukraine from 22.03.2012, №4618-VI.

On the public-private partnership: the law of Ukraine (№2404-VI). (2013). Retrieved October, 15, 2014, from : http: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

Butenko, A. I. & Saraieva, I. M. & and Nosova, N. I. (2005). Problemy rozvytku pidpryiemnytstva v informatsiinomu sektori ekonomiky ta na priamky pidvyshchennia efektyvnosti ioho derzhavnoho rehuliuvannia. Odesa: Feniks.

Varnalii, Z. S., and Kuznetsova, I. S. (2002). Derzhavna rehuliatorna polityka u sferi maloho pidpryiemnytstva. Kyiv: Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia.

Varnalii, Z. S. (2001). Male pidpryiemnytstvo: osnovy teorii i praktyky. Kyiv: Znannia; KOO.

Varnalii, Z. S., Volianska, H. M., and Kampo, V. M. (2005). Politykopravove rehuliuvannia pidpryiemnytstva v Ukraini: teoriia i praktyka. Kyiv: Znannia Ukrainy.

Dolhalyova, O. V. (2005). Rehuliatyvna rol derzhavy u sferi maloho biznesu. Donetsk: RVK PROMO.

Zharaia, S. B. (2011). Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti na rehionalnomu rivni: shliakhy rozvytku v Ukraini ta ievropeiska praktyka. Kyiv.

Zhalilo, Ya. A. (1996). Rehuliuvannia rynkovoi ekonomiky: suchasnyi dosvid rozvynenykh krain. Kyiv: NISD.

Zakharchenko, V. I., Borisov, O. H., and Ivanyshcheva, A. V. (2005). Zarubizhnyi i vitchyznianyi dosvid derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky dlia suchasnoi Ukrainy. Odesa: Nihotsiant.

Krasnova A. A. (2008). Riski predprinimatelstva v usloviah globalizacii: dissertachia. kandidata ekonomicheskih nauk: 08.00.01. Moskva.

Kashuba, Ya. M. (2009).Yaponskyi fenomen rozvytku pryvatnoho biznesu. Lviv: Astroliabiia.

Kredisov, V. A. (2003). Pidpryiemnytstvo – vyrishalnyi faktor rozvytku krain z perekhidnoiu ekonomikoiu. –Kyiv: Znannia Ukrainy.

Krush, P. V., Kavtysh, O. P., and Hrechko, A. V. (2008). Pidpryiemnytstvo ta problemy staloho rozvytku ekonomiky Ukrainy. Kyiv.

Lekh, H. A., Ilchyshyn, M. M., and Turkalo, O. Ya. (2011). Svitovyi dosvid rozvytku pidpryiemstv maloho biznesu. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 21.15, 224-229.

Lytvynenko, V. M. (2004). Malyi biznes u svitovii ekonomitsi. Kyiv ; Nizhyn: Aspekt-Polihraf.

Novikova, I. V. (2010). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak zerkalo globalizacii mirovoi ekonomiki. Socialnye faktory ustochivogo innovacionnogo razvitia ekonomiki: tez. dokl. II Mezhdunar. nauch. -prakt. konf. Minsk, 18–20.

Tkachenko, T. P., and Krush, P. V. (2009). Rozvytok pidpryiemnytstva ta formuvannia serednyoho klasu. Kyiv.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023