Structural analysis of economic security potential of transport and expeditionary enterprise

Viktor Grygorovych Alkema, Ganna Mykhaylivna Pazyeyeva


Abstract


Introduction. The subject of the article is the economic security potential of transport expeditionary enterprise.

Purpose. The purpose of the article is to conduct the structural analysis of economic security potential of transport and expeditionary enterprise as well as model design of its breakdown.

Method (Methodology). Research is carried out by means of general scientific methods of abstracting, analysis and synthesis. For identification of the similar and distinctive constituents of potential, the methods of economic analysis of its constituents are used. The place and the role of the transport complex of Ukraine in effective development of national economy are defined. The basic subjects of this complex are identified. It is established that among the subjects of economic management of transport industry in Ukraine the largest share is occupied by transport and expeditionary enterprises. The indexes of goods turnover dynamics, profitability (unprofitability) level and personnel average quantity of subjects of economic management of transport industry are analyzed.

The analysis of dynamics of these indicators testifies the reduction of its amount during the last three years. It is proved that the determined tendencies also relate to the transport expeditionary enterprises. The modern approaches for the structure and content of potential constituents of enterprise economic security are investigated.

The common and distinctive features in its structure are determined. The author`s understanding of enterprise economic security potential in general is formulated both on the whole and concerning the transport expeditionary enterprise in particular. The breakdown of enterprise potential constituents is carried out. It unlike the existing resources and possibilities takes into account the constituents of the rights and competences. Potential of possibilities of transport and expeditionary enterprise is examined not only as market and corporate possibilities, but also as group and personal business contacts, connections, relations and influences on subjects of interests (agents of influence), and decision makers.

Results. It is argued, that competence potential of transport and expeditionary enterprise is an integral constituent of its strategic assets which reflects the complex of collective knowledge, experience and capabilities of enterprise.

All such competence constituents as unique, key, strategic and functional ones substantially influence sthe potential of economic security of transport and expeditionary enterprise. The enterprise potential consists of objective, subjective and integral constituents. In its turn, the objective constituents are differentiated according to the types of economic activity on innovative, operating and financial directions. Significant attention is given to the research of the operational constituent structure. It is composed of spatial potential (space, territory), natural and climatic, chronopotential, infrastructural potential, personnel etc. Practical significance of research includes suggestions on potential strengthening of the transport and expeditionary enterprises, due to optimization of its constituents.

Keywords


transport enterprises; transport and expeditionary enterprises; potential; goods turnover; unprofitability; profitability; economic security of transport and expeditionary enterprise

Full Text:

PDF

References


Alkema, V. H. (2011). Systema ekonomichnoi bezpeky lohistychnykh utvoren. Kyiv : Universytet ekonomiky ta prava "KROK".

Kim, Yu. H. (2007). Formuvannia systemy finansovoyi bezpeky transportno-ekspedytsiinoho pidpryiemstva. Kyiv : Dorado.

Bakaiev, O. O. Pyrozhkov, S. I. & Revenko, V. L. (2001). Mizhnarodni transportni korydory – priorytet ukrainskoi ekonomichnoi perspektyvy [International transport corridors – the priority of Ukrainian economic prospects]. Sotsialno-ekonomichni doslidzhennia v perekhidnyi period. Ukraina v XXI stolitti: kontseptsii ta modeli ekonomichnoho rozvytku : materialy dop. V Mizhnar. konhr. ukr. ekonomistiv, m. Lviv, 22-26 trav. 2000. Lviv,. XXIII, 495-514.

Hryhorak, M. Yu. & Kotsiuba, V. V. (2006). Analiz rynka logisticheskikh uslug v Ukraine [Analysis of logistics services market in Ukraine]. Logistika: problemy i resheniia, №2(3), 21-29.

Sych, Ye. M., Boiko, O. V. & Shyshkina O. V (2011). Rozvytok monoprofilnykh vyrobnychykh struktur rynku: transportno-ekonomichnyi aspekt [The development of non-diversified production units of market – transport and economic aspect. Kyiv : Lohos.

Sych, Ye. M. & Boiko, O. V. (2011). Monopolno-konkurentni tendentsiyi haluzevykh rynkiv [Industry markets monopoly-competitive trends]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia „Ekonomichni nauky”, 2(50), 334.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (2014). [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Fryshev, S. H., Melnyk I. I. & Bondar S. M. (2007). Zahalnyi kurs transportu [General course of transport]. Nizhyn : Aspekt-polihraf.

Preiher, D. K., Sobkevych O. V. & Yemelianova, O. Yu. (2012). Stratehichni napriamy rozvytku transportnoi haluzi Ukrainy u pisliakryzovyi period. Kyiv : NISD.

Maksymova, S. Yu. (2009). Ynnovatsyonnie tekhnolohyy v upravlenyy razvytyem transportno-lohystycheskoi ynfrastrukturi rehyona [Innovative technologies in the management of the development of transport and logistics infrastructure of the region]. Ynnovatsyy v ekonomyke, upravlenyy y obrazovanyy. Stavropol: SYЭU FPHTU.

Achkasov, I. A., Pushkar, T. A. & Fedorova, V. H. (2010). Konspekt lektsiy z kursu «Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsiniuvannia». Kh. : KhNAMH.

Lapin Ye. V. (2007). Ekonomichnyi potentsial pidpryiemstv promyslovosti: formuvannia, otsinka, upravlinnia [The economic potential of the industrial enterprise: the formation, evaluation, management]. Visnyk SumDU, 1, 33–71.

Chumachenko, M. H. (2001). Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]. Kyiv : KNEU..

Krasnokutska N. S. (2009). Protsesnyi pidkhid do formuvannia potentsialu torhovelnykh pidpryiemstv [Process approach to the formation of enterprises commercial capacity]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli imeni Mykhaila Tuhan-Baranovskoho, 4, 117–125.

Borzenkova, K. S. (2003). Otsenka ekonomycheskoho potentsyala predpryiatyia y povishenye effektyvnosty eho yspolzovanyia [Assessment of the economic potential of the company and the increase of the efficiency of its use. Belhorod.

Volosatov, V. D. & Babanova Yu. V. (2010). Sushchnost y struktura ynnovatsyonnoho potentsyala promishlennoho predpryiatyia [The nature and structure of the innovative capacity of the industrial enterprise]. Vestnyk Cheliabynskoho hosudarstvennoho unyversyteta, 3 (184), 134–138.

Entsyklopedyia Ekonomysta!: Potentsyal predpryiatyia (n.d.). [Encyclopedia of Economist: Enterprise Potential]. Retrieved from: http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/potencial-predpriyatiya. html

Krasnoshchek, A. A. & Dynets, Y. A. (2010). Sovremennie aspekti analyza y otsenky ekonomycheskoi bezopasnosty orhanyzatsyi [Modern aspects of analysis and assessment of organization economic safety]. Korporatyvnie fynansi, 4 (16), 78.

Shkarlet, S. M. (2007). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: innovatsiinyi aspekt. Kyiv : Knyzhkove vydavnytstvo Natsionalnoho aviatsiinoho un-tu.

Kovalev, V. V. (2010). Analyz khoziaistvennoi deiatelnosty [Analysis of economic activity] / V. V. Kovalev, O. N. Volkova. Moskow : Prospekt.

Sokolenko, T. M. (n.d.). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva v umovakh tranzytyvnoi ekonomiky [The economic security of the enterprise in terms of transitive economy]. Syoma Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia “Nauka i zhyttia: suchasni tendentsii, intehratsiia u svitovu naukovu dumku” (19-21 travnia 2011). Retrieved from: http://intkonf.org/kand-ped-n-sokolenko-tm-ekonomichna-bezpeka-pidpriemstva-v-umovah-tranzitivnoyi-ekonomiki/.

Blyzniuk, A. O. (2013). Analiz metodyk otsiniuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Analysis of methods of economic security evaluation]. Vyshchyi navchalnyi zaklad «Universytet ekonomiky ta prava «KROK», 34, 237-245.

Shynkarenko, V. H., Banaieva, S. H. & Achkasova, L. M. (2005). Menedzhment na avtomobilnomu transporti [Management in road transport]. Kharkiv:Vyd-vo KhNADU.

Yatskivskyi, L. Yu. & Zerkalov, D. V. (2007). Zahalnyi kurs transportu [General course of transport]. Kyiv : Arystei.

Hubskyi, B. V. (2010). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: metodolohiia vymiru, stan i stratehiia zabezpechennia [The economic security of Ukraine: the methodology of measurement, status and strategies of ensuring]. Kyiv : Ukrarkhbudinform.

Franchuk, V. I., Herasymenko, L. V., Honcharova V. O. & Korystin, O. Ie. (2010). Ekonomichna bezpeka [Economic security]. Lviv DUVS.

Zakon Ukrainy «Pro transportno-ekspedytsiinu diialnist» vid 01.07.2004 № 1955-IV. (2004). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1955-15.

Alkema, V. H. (2012). Henezys struktury transportnoho potentsialu Ukrainy v umovakh staloho rozvytku. Marketynh i menedzhment innovatsii, 2, 172-180. Retrieved from: http://essuir. sumdu.edu.ua/ handle/123456789/27564.

Alkema, V. H. (2011). Systema ekonomichnoi bezpeky lohistychnykh utvoren. Kyiv : Universytet ekonomiky ta prava "KROK".

Kim, Yu. H. (2007). Formuvannia systemy finansovoyi bezpeky transportno-ekspedytsiinoho pidpryiemstva. Kyiv : Dorado.

1. Алькема, В. Г. Система економічної безпеки логістичних утворень: монографія / В. Г. Алькема; Вищий навчальний заклад "Університет економіки і права КРОК"; Науково-дослідний інститут проблем національної безпеки України. – К. : Університет економіки та права "КРОК", 2011. – 378 с.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023