Financial regulation of economy of Ukraine in a state of deep recession

Oksana Mykolayivna Hrabchuk


Abstract


The emergence of economic recession is considered as a consequence of irregularities the economic system ability to self-organize, to enhance the dissipativity of economic processes. Within synergetic approach the sustainability of economic development is presented as a result of balance of dissipative and entropy processes that can be implemented with some lag relatively to the actual pace of economic performance. On the basis of the study of patterns of quantitative changes in macro-financial indicators in the economy of Ukraine its specific properties have been determined. Amon them we can distinguish the following ones: high volatility of financial flows; great multiplication of the capital in the financial sector; reduction of diversification of economy; structural inconsistencies. These properties caused the rapid and deep dissipation of financial flows. It has become a prerequisite of deep financial crisis. These patterns are associated with high level of uncertainty in the economy and financial processes. This article describes the application areas of financial instruments on stage of recession of economy of Ukraine. They  have been developed with with a glance of the level of uncertainty. Among the initial characteristics of financial instruments that are proposed to use to overcome the effects of the recession, it is proposed to consider their own entropy. The general direction of application of the financial mechanism to exit the recession, according to the author, is in the context of "Beijing Consensus", which has to accelerate the processes of dissipation and thus reduce the depth of the crisis.


Keywords


dissipative processes; entropy processes; recession; Beijing Consensus; synergetic; structural organization; volatility

Full Text:

PDF

References


Baranovskyi, O. I. (2009). Antykryzovi zakhody uriadiv i tsentralnykh bankiv zarubizhnykh krain. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 4, 8-19.

Baranovskyi, O. I. (2009). Finansovi kryzy: peredumovy, naslidky i shliakhy zapobihannia. Kyiv : KNTEU,.

Buravlov, Ye. (2010). Stalyi (nyzkoentropiinyi) rozvytok: ukrainskyi vybir. Visnyk NAN Ukrainy, 10, 12-23.

Voronin, V. E. (2002). Makroekonomichne rehuliuvannia v umovakh hlobalnykh transformatsii. Kyiv : Vyd-vo UADU.

Halchynskyi, A. (2006). Hlobalni transformatsii: kontseptualni alterna-tyvy: metodolohichni aspekty. Kyiv : Lybid.

Horokhivskyi, O. I. & Ploshchyk M. V. (2010). Rol hlobalizatsii v natsionalnykh ekonomikakh. Ekonomika APK, 12, 135-139.

Hrazhevska, N. I. (2008). Ekonomichni systemy epokhy hlobalnykh zmin. Kyiv : Znannia.

Hrazhevska, N. I. (2006). Teoretyko-metodolohichni novatsii synerhetyky v doslidzhenni transformatsii ekonomichnykh system. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, 2 (21), 139-143.

Dzhulai, V. O. (2008). Instrumenty antykryzovoho upravlinnia v bankivskomu sektori ekonomiky Ukrainy. Visnyk UABS NBU, 3, 86-89.

Drukovanyi, M. F. (2007). Stan ta umovy podalshoho rozvytku ekonomiky Ukrainy. Materialy ekonomichnykh naukovo-praktychnykh slukhan pro stan ekonomiky Ukrainy. Kyiv : Lesia.

Zhalilo, Ya. A., Pokryshka, D. S., Belinska, Ya. V. (2010). Ekonomika Ukrainy na shliakhu vid depresii do zrostannia: dzherela, vazheli, instrumenty. Kyiv : NISD.

Yerokhin, S. A. & Kyrychenko, O. A. (2011). Otsiniuvannia suchasnoho stanu sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy i napriamy yii transformatsii. Aktualni problemy ekonomiky, 5 (119), 27-41.

Kovaliuk, O. M. (2002). Finansovyi mekhanizm orhanizatsii ekonomiky Ukrainy: problemy teorii i praktyky: monohrafiia. − Lviv: Vydavnychyi tsentr Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka.

Kozmuk, N. I. (2011). Rehuliuvannia hroshovoho rynku cherez zastosuvannia protsentnoi polityky Natsionalnoho banku Ukrainy. Visnyk UABS NBU, 2(11), 60-64.

Kriuchkova, I. V. (2003). Makroekonomichni strukturni zrushennia v Ukraini: chynnyky i naslidky. Ekonomika i prohnozuvannia, 2, 66-82.

Kurdjumov, S. P. & Knjazeva, E. N. (1994). Zakony jevoljucii i samoorganizacija slozhnyh system. Moskow : Nauka.

Mel'nik, L. G. (2003). Fundamental'nye osnovy razvitija. Sumy: «Universitetskaja kniga».

Mochernyi, S. V. (2005). Modeli transformatsiinykh protsesiv ekonomiky (teoretyko-metodolohichni aspekty). Ekonomika Ukrainy, 2, 13-21.

Naumenkova, S. (2010). Formuvannia novoi finansovoi infrastruktury: osnovni pytannia ta mozhlyvi vyklyky dlia Ukrainy. Visnyk NBU, 1, 8-13.

Heiets, V. M. (2010). Novyi kurs: reformy v Ukraini. Kyiv : NVTs NBUV.

Melnyk, L. H. (2005). Osnovy stiikoho rozvytku. Sumy: VTD «Universytetska knyha.

Pavlovskyi, M. A. (2001). Stratehiia rozvytku suspilstva: Ukraina i svit (ekonomika, politolohiia, sotsiolohiia). Kyiv : Tekhnika.

Pasichnyk, I. V. & Halushko, Yu. P. (2011). Rol instrumentiv hroshovo-kredytnoi polityky v zabezpechenni finansovoi stiikosti bankivskoi systemy Ukrainy. Visnyk UABS NBU, 1 (10), 69-72.

Porter, M. E. (2008). Nastanovy, tsinnosti, viruvannia i mikroekonomika dobrobutu. Nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys «Yi», 53, 34-47.

Reznikova, O. O. (2011). Naslidky hlobalnoho rozvytku dlia Ukrainy: vybir stratehichnykh priorytetiv u konteksti modernizatsii. Stratehichni priorytety, 3 (20), 133-136.

Heiets, V. M. (2009). Sotsialno-ekonomichnyi stan Ukrainy: naslidky dlia narodu ta derzhavy. Kyiv : NVTs NBUV.

Shkarlet, S. & Mykytenko, V. (2012). Formuvannia stratehii staloho rozvytku ekonomiky Ukrainy binarnoho typu. Ekonomist, 1, 4-7.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023