Облік біологічних активів у державному секторі

Yevgeniya Vasylivna Kalyuga


Анотація


Проаналізовано відповідність між національною і міжнародною системами бухгалтерського обліку в державному секторі; обґрунтовано необхідність розробки НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи» на підставі МСФЗ 27«Біологічні активи»; запропоновано його структуру та зміст.

Вступ. Застосування національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, які побудовані на підставі міжнародних, сприятиме об’єктивному та достовірному відображенню інформації. Розробка стандарту 136 «Біологічні активи» для державного сектору (науково-дослідних сільськогосподарських установ), сприятиме встановленню єдиного порядку обліку і розкриттю інформації стосовно сільськогосподарської діяльності та біологічних активів щодо питань протягом періоду зростання, виробництва і розмноження, порядку первісної оцінки сільськогосподарської продукції на час її збору.

Мета. Визначити проблемні питання щодо нормативно-правового забезпечення розроблених стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, обґрунтувати необхідність підготовки НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи» та запропонувати його зміст.

Методологія. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Зокрема, використано методи причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний при проведенні аналізу нормативно-правового забезпечення розроблених національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі на підставі міжнародних як у державному, так і в комерційному секторах. Методи узагальнення, порівняння, аналізу та синтезу застосовано при визначені структури та змісту НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи».

Результати. Проведені дослідження свідчать про часткову відповідність української системи обліку та звітності в державному секторі міжнародній. Зокрема, не використовуються такі принципи, як: пріоритет економічного змісту операцій над їх юридичною формою; поняття майбутніх економічних вигод і корисності потенціалу; по-різному здійснюється класифікація активів і зобов'язань, доходів і витрат; застосовуються різні методи обліку; не виділені в окрему категорію такі об'єкти активів, як інвестиційна нерухомість і активи спадщини, резерви, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи, не враховується і не відображається у звітності знецінення активів; не здійснюється оцінка об'єктів за справедливою вартістю; оцінку зобов'язань за справедливою вартістю не передбачено. Загалом стандарти обліку і звітності в державному секторі відповідають МСФЗДС за складом і структурою та будуть вдосконалюватися в процесі їх упровадження. Оскільки серед затверджених стандартів відсутнє НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи», то запропоновано в його складі передбачити 7 розділів: «загальні положення» (визначення сфери дії); «визнання і оцінка» (умови, коли біологічний актив та/або сільськогосподарська продукція визнаються активом); «неможливість надійної оцінки справедливої вартості» (залежно від умов отримання біологічного активу); «доходи та витрати сільськогосподарської діяльності» (сутність визнання доходів, витрат та їх склад); «результат сільськогосподарської діяльності» (склад профіциту або дефіциту за період, у якому вони виникають); «розкриття інформації» (визначення основних складових, які розкриваються у фінансовій звітності); «перехідні положення» (послідовність застосування облікової політики). 


Ключові слова


система бухгалтерського обліку; нормативно-правове забезпечення; міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку; біологічні активи; визнання біологічних активів; оцінка біологічних активів; доходи і витрати сільськогосподарської діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahoshkova, N. N. (2008). Improving accounting irreversible biological assets under IAS electronic resource. The young scientist, 1. Retrieved from: http://www.diplomilirist.ru/science% E2% 80% A6useful-articles% E2% 80% A6with.

Belov, N. G. & Horuzhy, L. I. (2011). Accounting in agriculture. Moskow: Penguin Books.

Vyvchaiemo MSFZ: biolohichni aktyvy v P(S)BO 30. (2006). Debit Credit, 47. Retrieved from: http://www.dtkt.com.ua/show/lcidl2828.html.

Gabbasov, V. H. Organization of accounting biological assets in accordance with international standards. (2008). Herald OSU, 10(92).

Dyatlova, A. F. (2010). Problems of accounting in the agricultural sector on the basis of IFRS. International Accounting, 4(136).

Kokorev, N. A. (2008). Otsinka biolohichnykh aktyviv. Bukhhalterskyi oblik u silskomu hospodarstvi, 8, 71.

International standards of accounting in the public sector (IPSAS). (n.d.). Retrieved from: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/

International Accounting Standards 2000. (n.d.). Kyiv: Federation of Professional Accountants and Auditors. Retrieved from: http://www.aisb.org

Myzykovskyy, E. A. & Chinchenko, M. N. (2006). Otsinka za spravedlyvoiu vartistiu. Audytorski vidomosti, 12.

Natsionalni polozhennia (standarty) bukhhalterskoho obliku.

Accounting for biological assets in agriculture. Retrieved from: http://www.balance.ua/news/detail/13787/.

On approval of national regulations (standards) of accounting in the public sector: approved. by the Ministry of Finance of Ukraine 24.12.2010. № 1629. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11.

Pronyayeva L. I. P. (2010). Problems of assets at fair value. International accounting, 4.

Horuzhy L. I. (2011). Model estimating the fair value of assets and biological results of biotransformation. Accounting Agriculture, 8, 6-10.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




##submission.copyrightStatement##



Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022