Особливості формування та використання інтелектуального потенціалу

Svitlana Oleksandrivna Stepanchuk


Анотація


Вступ. Удосконалення управління розвитку інтелектуального потенціалу особливо актуальне для національної економіки та її господарюючих суб’єктів, які знаходяться на початковій стадії формування та використання інтелектуальних ресурсів. Невирішеність окремих теоретичних і практичних проблем у сфері формування та використання національного інтелектуального потенціалу та провадження інтелектуальної діяльності обумовили тематику дослідження. У статті проаналізовано сучасні підходи, а також особливості формування та використання останнього і окреслено основні чинники впливу на систему інтелектуального потенціалу національної економіки.

Мета. Метою дослідження є розробка механізму формування та використання інтелектуального потенціалу в національній економіці для подальшого удосконалення управління його розвитку. А також пошук шляхів підвищення ефективності управління процесом формування та використання інтелектуального потенціалу і інтелектуального капіталу національної економіки за допомогою розроблення теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо поняття, змісту, структури, складових елементів останнього та чинників впливу. З огляду на мету визначено зміст сучасних поглядів на інтелектуальний потенціал та інтелектуальний капітал у національній економіці. Обґрунтовано теоретичні положення розвитку та формування структури інтелектуального потенціалу, визначено можливості його моделювання з метою оцінки ступеня впливу витрат на його формування у національній економіці та очікуваний результат від використання інтелектуальних ресурсів. Запропоновано підходи щодо обґрунтування стратегічних напрямів розвитку інтелектуального потенціалу національної економіки.

Результат. На підставі науково-практичних праць та розробок було проаналізовано сучасні підходи та вивчено особливості формування та використання інтелектуального потенціалу в національній економіці. На основі проведених досліджень запропоновано власні моделі його формування та використання, уточнено окремі категорії, надано обґрунтовані висновки, розроблено основні напрямки розвитку останнього. Перспективою подальших наукових досліджень у сфері розвитку формування та використання інтелектуального потенціалу національної економіки є розробка та практичне впровадження відповідної соціально-економічної політики держави, бізнесу з питань збереження та розвитку інтелектуального потенціалу нації, забезпечення високої мотивації населення щодо розвитку та реалізації інтелектуальної діяльності в державному та приватному секторах економіки з максимальним зиском для держави та її громадян. 


Ключові слова


інтелектуальний потенціал; інтелектуальний капітал; структура інтелектуального потенціалу; інтелектуальна діяльність; інтелектуальні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Al-Ali, N. (2003). Comprehensive intellectual capital management: Step-by-Step. John Wiley & Sons.

Ansoff, I. (1989). Strategic management. Moscow: Ekonomyka.

Barney, J. & Clark D. N. (2008). Resource-Based Theory: Creating and Sustaining Competitive Advantage. Oxford: Oxford University Press.

Bukovich, U. & Williams, R. (2002). Management of knowledge. Guide to action. Мoscow: INFRA-M.

Butnik-Seversky, О. B. (2006). Intellectual capital. Retrieved from: http://www.ipdo.kiev.ua/files/articles/butniksiverskiy_intelektual_capital_theoretical_aspect.doc.

Diba, L. M. (2011). The essence of the concept of intellectual potential and intellectual capital as economic categories, Bulletin of Economic of University, 17, Ukraine. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_1 /Dyba.pdf.

Gavva, V. N. (2006). Intellectual capital – is the way of economic growth of Ukraine Actual problems of economics, 4, 129–134.

Guzеnkо, G. М. (2010). Human potential: the nature and development priorities in Ukraine. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua. / cgiirbis_64.exe.

Heyts, V. М., Seminozenko, V. P., Kvasnuk, B. E. (2007). Modern challenges of the XXI century to society and economy in Ukraine, Kyiv, FANYKS.

Kohan, L. V. (2013). The development of creative abilities of the individual means of structural logic in the study of the humanities. Pedagogy and Psychology, 44, 15-21. Retrieved from:: http://nbuv.gov.ua/ j-pdf / znpkhnpu_ped_2013_44_4.pdf.

Kornukh, О. V. (2012). The creative process – is the engine of the intellectual capital of the company, Effective economy, Dnipropetrovs’k, 1. Retrieved from: http://www.economy. nayka.com.ua/ ?op=1&z=894.

Kovalova, О. M. (2012). Intellectual capital – is an important component of an enterprise capital, Sumy, SumSU, 57-59. Retrieved from: http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29781/1/Kovaliova%20O.M._Intelektualnyi%20kapital.pdf.

Lukicheva, L. I., Egorycheva, E. V., Egorychev, D. N. (2006). Development of the intellectual potential of personnel as a tool for effective management of the intellectual capital of high-tech enterprises. Management in Russia and abroad, 1, 93.

Murashko, I. V. (2010). Disclosure of the concept of "personal capacity" and the psychological structure. Retrieved from: http://newlearning.org.ua/ sites / default / files / praci / 2010_7 / st18.pdf.

Proshak, V. V. (2002). Intellectual potential of Ukraine under the market transformation of the economy. Manuscript. The Ivan Franko National University of Lviv, Lviv.

Meaning of potential . Retrieved from: http://www.uk. wikipedia.org/wiki.

Rоzumniy, М. М. (2003). The intellectual potential of Ukraine: problem of implementation. Scientific notes of Institute of Journalism. Kyiv: Institute of Journalism, Т. 12, July-September, 90–93.

Semykina, M. V., Gun'ko, V. I. (2011). Intellectual potential and its role in the national economy. Economics and Management, 1. Retrieved from:: http://www.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2011/1/p_50_56.pdf.

Heyets', V. P., Semynozhenko, V. M., Kvasnyuk, B. Ye. (2007). Suchasni vyklyky ХХI stolittya suspil'stvu ta ekonomitsi Ukrayiny. Kyiv: Feniks.

Tenytska, N. B. (2009). Components and factors of intellectual potential. Economics and the region, 219-223. Retrieved from: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files /nppdaa/4.3/219.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022