Competitive world map of scientific and educational space: intellectual resource dimension

Denys Olexandrovych Ilnytskyi


Abstract


The author in order to determine the disposition of modern national scientific and educational systems has conducted the testing of methods of constructing competitive maps of global scientific and educational space based on an sample of intellectual property protection. The tools of correlation analysis of density of quality protection indicators of intellectual property and GDP per capita are used. Paper provides the reasons for choice of indicators, that are used to compile the Global Competitiveness Index, as a base for mapping the market, including identification of those that characterize the global scientific and educational space. Analysis of correlation of these parameters with GDP per capita has found out that over the past decade there has been the closest connection with the quality of protection of intellectual property, which causes high competitive status of the most developed countries.

It has been confirmed the hypothesis of the need to consider the size of GDP per capita in the construction of competitive global market maps on the basis of  quality indicators on a sample of quality indicators of intellectual property protection. The analysis of scientific and educational space maps has revealed that a number of systems of intellectual property protection is adequately implemented and functioning. About 22 countries can be attributed to those who are aware of and use intellectual property as capital.

It has been proposed the recommendation that can be applied in Ukraine, namely: conduction of systematic work to implement the national interests in a global scientific and educational space must necessarily include all aspects of intellectual property rights, transformation of its treatment as capital and resource of socio-economic development.

Taking into account that the period under review has encompassed almost a decade, we can also conclude that the economy is characterized by a significant lag processes when it comes to the functioning of the protection of intellectual property, but there are good examples of its fast improvements and their international recognition.


Keywords


intellectual property; intellectual capital; competitive market map; scientific and educational space; international competitiveness

Full Text:

PDF

References


De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else / De Soto H. New York: Basic Books.

Stratehiya staloho rozvytku "Ukrayina - 2020" (2015), skhvalena Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 12 sichnya 2015 roku № 5/2015. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 23.01.2015, 4, 8.

Education at a Glance 2014 OECD Indicators (2014). / OECD. – OECD Publishing. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en.

QS World University Rankings: Methodology. (2014). Retrieved from: http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology.

World University Rankings 2014-2015 methodology. (2014). Retrieved from: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking/methodology.

U21 Ranking of National Higher Education Systems (2014). Retrieved from: http://www.universitas21.com/article/projects/details/152/u21-ranking-of-national-higher-education-systems.

Pavlenko, A. F., Antonyuk, L. L., Vasyl'kova, N. V., Il'nyts'kyy, D. O. (2014). Doslidnyts'ki universytety: svitovyy dosvid ta perspektyvy rozvytku v Ukrayini. Kyyiv : KNEU.

Schwab, Klaus & Sala-i-Martín, Xavier. The Global Competitiveness Report 2013–2014 (2013). Full Data Edition. World Economic Forum. Switzerland. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf.

Yurynets', Z. V. (2014). Analiz metodyk i rezul'tativ otsinky konkurentospromozhnosti natsional'nykh ekonomik u napryami vprovadzhennya innovatsiy. Stratehiya ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny, 34, 57-63.

Loshenyuk, V. Ye. (2009.) Konkurentospromozhnist' ekonomiky Ukrayiny u mizhnarodnykh reytynhakh. Naukovyy visnyk Chernivets'koho universytetu, 494, 14-22. Retrieved from: http://arr.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/746/1/nv_494_losheniuk.pdf.

Mochernyy, S. V. (2001) Metodolohiya ekonomichnoho doslidzhennya. Lviv: Svit.

Vitlins'kyy, V. V. (2008). Ekonomiko-matematychne modelyuvannya.Kyyiv: KNEU.

Global Competitiveness Reports. Dataset 2006-07 to 2014-15. / World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/GCI_Dataset_2006-07-2014-15.xlsx.

The World Bank Group. (2015). GDP per capita, PPP (current international $). Retrieved from: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD.

Dyachenko, T. A. (2012). Teoretyko-metodychni zasady otsinky konkurentnoho seredovyshcha ta konkurentnoyi pozytsiyi pidpryyemstva na rynku. Marketynh i menedzhment innovatsiy, 4, 203-208.

Budnik, M. M. & Kryvoruchko, Ye. S. (2013). Formuvannya ta rozvytok konkurentnykh perevah pidpryyemstva v suchasnykh umovakh roboty na rynku. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva, 2, 74-78. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/piprp_2013_2_17.pdf.

Kovtun, N. & Khvostenko, O. (2011). Vykorystannya statystychnoyi informatsiyi dlya pobudovy konkurentnoyi karty rynku. Visnyk natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 124-125, 21-25. Retrieved from: papers.univ.kiev.ua/ekonomika/10852.pdf.

Malyarets', L. M., Norik, L. O. (2009). Ekonomiko-matematychni aspekty diahnostyky konkurento-spromozhnosti pidpryyemstva. Kharkiv: Vyd. KhNEU.

Kobushko, I. M. (2012). Vyznachennya rivnya konkurentsiyi na fondovomu rynku yak providnomu sehmenti investytsiynoho rynku. Ekonomika Ukrayiny, 9, 33-46.

Markova, O. V. (2011). Formuvannya konkurentnoyi karty rehional'noho rynku plodoovochevoyi produktsiyi. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva: Ekonomichni nauky, 112. — Kharkiv: KhNTUS•H. Retrieved from: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_112/68.pdf.

Martynchyk, O. A. (2014). Otsinka konkurentnoho seredovyshcha sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv Zhytomyrs'koyi oblasti. BIZNESINFORM, 7, 149-153.

Schwab, Klaus & Sala-i-Martín, Xavier. (2014). The Global Competitiveness Report 2014–2015. Full Data Edition. World Economic Forum. - World Economic Forum. Switzerland. – 549 p. Retrieved from : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023