The gnoseology of the economic systems in the public goods reproduction theory

Marianna Vasylivna Kichurchak


Abstract


The determination of the regularities of the impact of the economic system gnoseology on the public goods reproduction theory has become the subject of the research. In accordance with it the existent visions of the economic systems have been analyzed and the peculiarities of their embedding into the public goods reproduction theory have been determined. It is specified that formation of the theoretic-methodological principles of the public goods reproduction due to the economic system gnoseology has to be based on the system paradigm. It is revealed that the paradigm changes in the cognition of the economic systems essence have been marked on the modification of the basic methodological preconditions of the public goods reproduction because of the reconsideration of the conceptual fleshing out of the public goods production, improvement of the present research toolsets and necessity of the overcoming of the existent theoretical contradictions. It has been formed the methodological approach to the cognition of the public goods reproduction nature. It is based on the economic systems gnoseology. The following principles have become its basis: the integrity of the process which facilitates to reveal the cause-effect relations of the most important stages of the public goods provision and nature of the interaction with the components of the economic system; the interdisciplinary component that takes into account the historical, social, political, cultural and valuable factors of their production; the institutional component according to which the reproduction model is structured due to its relationship with the external environment, directions, priorities and the most important conditions of the public goods providing and formalizing of the interaction rules of the individuals; evolution component which specifies on the dynamics of the public goods production and its amplification because of the economic system openness; alternativeness foundation of which has become the presence of the restrictions and dysfunctions, which emerge as the result of the economic system peculiarities, determination of the public preferences and constitutional proportions of the public and private goods consumption. The prospects of the researches are connected with the analysis of the public goods reproduction in the economic system of Ukraine on the principles of the system paradigm. It causes the elucidation of the peculiarities of the impact of the property relation transformation, state of the real sector, institutionalization of the market principles of management and government adjustment by the “market failures” on the public goods production. 


Keywords


public goods; reproduction; economic system; gnoseology; methodological approach; system paradigm

Full Text:

PDF

References


Petti, V. (1993). Traktat o nalogakh i sborakh [The treatise about taxes and dues]. In Antologiya ekonomicheskoi klassiki [The anthology of the economic classics] (Vol. 2) (pp. 7-79). Moskva: MP „EKONOV”, „KLYuCh”.

Dluhopolskyi, O. V. (2011). Suspilnyi sektor ekonomiky i publichni finansy v epokhu hlobalnykh transformatsii [Public sector of economy and public finance under epoch of the global transformation]. Ternopil: Ekon. dumka TNEU.

Buchanan, J. M. (1999). The Demand and Supply of Public Goods. In Collected Works of James Buchanan (Vol. 5). Indianapolis: Liberty Fund, Inc.

Besley, T. & Ghatak, M. (2006). Public Goods and Economic Development. In A. Banerjee, R. Benabou & D. Mookherjee (Eds.), Understanding Poverty (pp. 285-302). Oxford: Oxford University Press.

Alonso, J. A., Álvarez, I. et al. (2008). In O. Memedovic (Ed.), Public Goods for Economic Development. Vienna: UNIDO.

Arefieva, O. V. & Prokhorova V. V. (2010). Upravlinnia rozvytkom ekonomichnykh system: teoriia, mekhanizmy rehuliuvannia ta upravlinnia [Development management of economic systems: theory, mechanisms of regulating and management]. Kharkiv: UkrDAZT.

Havrylyshyn, B. (2009). Do efektyvnykh suspilstv: Dorohovkazy v maibutnie [Towards more effective societies. Road maps to the future]. Kyiv: Univ. vyd-vo PULSARY.

Hrabynskyi, I. (1997). Suchasni ekonomichni systemy [Modern economic systems]. Lviv: Intereko. Retrieved from http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/kmev/library/ModernEconSystems.htm#Ch2.

Bornstein, M. (1994). Comparative Economic Systems: Models and Cases. Irwin.

Aleksandrov, V. V. (1999). Funktsionuvannia ekonomichnoi systemy [Functioning of the economic system]. Kharkiv: Osnova.

Hryniv, L. S. (2002). Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia ekolohichno zbalansovanoi ekonomiky [Theoretical-methodological basis of forming ecologically sustainable economics] (Abstract of doctoral thesis). Lviv. derzh. lisotekhn. un-t, Lviv, Ukraina.

Polovian, O. V. (2013). Rehuliuvannia zbalansovanoho rozvytku ekonomichnykh ta ekolohichnykh system na osnovi ko-evoliutsiinoho pidkhodu [Regulation the sustainable development of economic and ecological systems on co-evolutionary basis] (Abstract of doctoral thesis). Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t ek-ky promyslovosti, Donetsk, Ukraina.

Malskyi, M. Z. (1995). Ekoloho-ekonomichni osnovy rozvytku terytorialnykh hospodarskykh system (teoretyko-metodolohichni aspekty) [Ecologic-economic basis of the development of territorial-economic systems (theoretic-methodological aspects)] (Abstract of doctoral thesis). Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t rehion. doslidzh, Lviv, Ukraina.

Mishan, E. J. (1969). The Relationships between Joint Products, Collective Goods, and External Effects. Journal of Political Economy, 77 (3), 329-348.

Kulchytskyi, B. V. (2004). Typolohizatsiia i porivniannia ekonomichnykh system suspilstva (problemy teorii i metodolohii) [Typologization and comparison of economic society systems (theory problems and methodology)](Abstract of doctoral thesis). Lviv. nats. un-t im. Ivana Franka, Lviv, Ukraina.

Stefanyshyn, O. V. (2006). Liudskyi potentsial ekonomiky Ukrainy [Human Potential in Ukrainian Economy]. Lviv: Vydavn. tsentr LNU im. Ivana Franka.

Stepanenko, S. V. (2008). Instytutsionalnyi analiz ekonomichnykh system (problemy metodolohii) [Institutional analysis of economic systems (methodological problems)]. K.: KNEU.

Rubinshtein, A. Ya. (2008). Ekonomika obshchestvennykh preferentsii. Struktura i evolyutsiya sotsial'nogo interesa [Economy of public preferences. Structure and evolution of social interest]. SPb.: Aleteiya.

Kirdina, S. G. & Pavlenko, Yu. G. (2014). Metodologicheskii individualizm i kholizm: osobennosti mezhdistsiplinarnykh issledovanii [Methodological individualism and holism for interdisciplinary research]. In A. Ya. Rubinshtein (Ed.), Teoreticheskaya ekonomika [Theoretical Economy] (pp. 315-358). SPb.: Aleteiya.

Bashnianyn, H. (2006). Pro periodychnu matrytsiu ekonomichnykh system [About periodic matrix of economic systems]. In d. e. n., prof. H. I. Bashnianyn (Ed.), Ekonomichni systemy [Economic systems] (Vol. 1) (pp. 17-60). Lviv: Vydav-vo Lviv. komerts. akademii.

Bashnianyn, H. I. & Honcharuk, L. Ya. (2010). Efektyvnist sotsializatsii ekonomichnykh system: metodolohichni problemy metrolohichnoho analizu [Efficiency of socialization of economic systems: methodological problems of metrological analysis]. Lviv: Novyi svit-2000.

Melnyk, A. F., Monastyrskyi, H. L., Dluhopolskyi, O. V. et al. (2009). In d-r ekon. n., prof. A. F. Melnyk (Ed.), Modernizatsiia suspilnoho sektoru ekonomiky v umovakh hlobalnykh zmin [Modernization of public sector of economy under global changes]. Ternopil: TNEU, „Ekonom. dumka”.

Arkhiereev, S. I., Gritsenko, A. A., Chugunov, I. Ya. et al. (2008). In d-r ekon. nauk A. A. Gritsenko (Ed.), Institutsional'naya arkhitektonika i dinamika ekonomicheskikh preobrazovanii [Institutional architectonics and dynamics of economic transformation]. Khar'kov: Fort.

Persson, T. & Tabelliny, G. (2003). The Economic Effects of Constitutions: Why Do the Data Say? Cambridge and London: MIT Press.

Bakurova, A. V. (2010). Modeliuvannia protsesiv samoorhanizatsii v sotsialno-ekonomichnykh systemakh [The modeling of the processes of the self-organization in the social and economic systems] (Abstract of doctoral thesis). Klasych. pryvat. un-t, Zaporizhzhia, Ukraina.

Maksyshko, N. K. (2010). Analiz ta prohnozuvannia rozvytku ekonomichnykh system metodamy dyskretnoi neliniinoi dynamiky [The analysis and forecasting of economic systems development by methods of discrete nonlinear dynamics] (Abstract of doctoral thesis). Kyiv. nats. un-t im. V. Hetmana, Kyiv, Ukraina.

Polishchuk, N. V. (2011). Naukovo-metodolohichni zasady rezultatyvnosti funktsionuvannia suchasnykh ekonomichnykh system: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ek. nauk [Scientific-methodological aspects of efficiency of functioning of modern economic systems] (Abstract of doctoral thesis). Vinnyts. nats. ahrar. un-t, Vinnytsia, Ukraina.

Merkulova, T. V. (2011). Obshchestvennye blaga i sotrudnichestvo: eksperimental'nye rezul'taty [Public goods and cooperation: experimental results]. In V. V. Dement'ev & R. M. Nureev (Eds.), Institutsional'nye problemy effektivnogo gosudarstva [Institutional problems of the effective state] (pp. 149-160). Donetsk: DonNTU.

Hrazhevska, N. I. (2009). Transformatsiia ekonomichnykh system v umovakh hlobalizatsii [Transformation of economic systems under globalization] (Abstract of doctoral thesis). Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka, Kyiv, Ukraina.

Kulchytskyi, Ya. V. (2011). Suchasni ekonomichni systemy v umovakh ekolohizatsii ta hlobalizatsii (teoretyko-metodolohichni zasady porivniannia) [Modern economic systems under ecologization and globalization (theoretic-methodological principles of comparision)]. Lviv: Liha-Press.

Odiahailo, B. M. (2007). Heneza ta hlobalizatsiina adaptyvnist natsionalnykh ekonomichnykh system (instytutsionalistskyi pidkhid) [Genesis and globalization adaptability of national economic systems (institutional approach)] (Abstract of doctoral thesis). Kyiv. nats. un-t im. V. Hetmana, Kyiv, Ukraine.

Kornai, J. (1998). The System Paradigm. William Davidson Institute Working Papers Series, 278.

Kleiner, G. (2013). Sistemnaya ekonomika kak platforma razvitiya sovremennoi ekonomicheskoi teorii [System economy as the platform of the modern economic theory development]. Voprosy ekonomiki, 6, 4-28.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023