Information and statistical provision of public real property management

Tetiana Volodymyrivna Nikolaieva


Abstract


The topicality of management of public real property is caused by its significant share in the national wealth, long term operation and the need for significant investment for the construction and operation. On the basis of modern theory and best foreign property management practices which are described in other author’s publications the possibility of national statistics to provide sufficient complete picture of the structure and dynamics of state property objects, their value, and information on public capital investment in the real estate construction and maintenance are analysed. In this article information and statistical support of public property management since 1996 is considered in accordance with the time periods with different methodological approaches to property accounting and statistics, relevant data is demonstrated. It is shown that in any of these periods the state could not provide governance with necessary statistical information especially on the public property within fixed assets corresponding to capital investment or in terms of different ownership, financing sources, whether according to the classification of buildings and facilities, of different stages of the life cycle (design, construction, maintenance and operation). The significant progress during the period of 2013-2014 in implementing comprehensive statistics of capital investments and fixed assets on appropriate forms of statistical reporting is shown. It has been proposed the universal sheet (summary table) of public real property statistical monitoring and the corresponding public investment that provides the opportunity to manage public property and budge funds on the basis of macroeconomic indicators. 


Keywords


public real estate; statistics; management; form of ownership; investments; fixed assets; value; inflation

Full Text:

PDF

References


Pro derzhavnu statystyku: zakon Ukrayiny. (n.d.). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2614-12.

Nikolayeva, T. V. (2014). Osoblyva ekonomichna sutnist' nerukhomoho mayna. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, 2, 122-137. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/index.html.

Nikolayeva, T. V. (2015). Derzhavne ta komunal'ne nerukhome mayno: ob"yekty upravlinnya vartistyu zhyttyevoho tsyklu. Komunal'ne hospodarstvo mist, 119, 24-30.

Kovtun, N. V. (2005). Statystychne doslidzhennya investytsiynoho protsesu ta investytsiynoyi diyal'nosti: teoriya, metodolohiya ta praktyka. Kyyiv: Imeks-LTD.

Shybirina, S. O. (2012). Orhanizatsiyni ta metodychni zasady statystyky rynku nerukhomosti. Kyyiv.

Holovakha, Ye. I., Dubrovs'kyy, V. I., Koshyk, O. M., Bilotserkivets', O. H. (2001). Ukrayins'ka pryvatyzatsiya: plyusy i minusy. Kyiv: Al'terpres.

Nikolayev, V. P. & Nikolayeva, T. V. (2014). Suchasna systema znan' z ekonomiky ta upravlinnya budivel'nymy ob"yektamy. Budivel'ne vyrobnytstvo, 56, 89-92.

Shkil'nyak, M. M. (2004). Upravlinnya derzhavnoyu vlasnistyu: teoretychna kontseptualizatsiya ta praktychni aspekty. Ternopil'.

Shkil'nyak, M. (2014). Teoretychni osnovy analizu vdoskonalennya mekhanizmu upravlinnya derzhavnoyu vlasnistyu v suchasnykh umovakh. Skhid, 5, 57-61.

Total asset management manual. (2001). Sydney: Government asset management Committee.

Booty, F. (2009). Facilities management. Oxford: Elsevier.

Statystyka investytsiy. (2016). Retrieved from: http://ukrstat.org/uk/norm_doc/norm_rozd/invest.htm.

Statystyka osnovnykh zasobiv. (2016). [Elektronnyy resurs]. Retrieved from: http://ukrstat.org/uk/norm_doc/norm_rozd/oz.htm.

Klasyfikator form vlasnosti DK 001:94 Nakaz Derzhstandartu Ukrayiny vid 22 lystopada 1994 r. N 288. (1994). Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN443.html.

Nakaz Derzhavnoho komitetu Ukrayiny z pytan' tekhnichnoho rehulyuvannya ta spozhyvchoyi polityky N 97 vid 28.05.2004. (2004). Retrieved from: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0097609-04.

Nakaz Derzhavnoho komitetu Ukrayiny z pytan' tekhnichnoho rehulyuvannya ta spozhyvchoyi polityky N 40 vid 26.02.2007. (2007). Retrieved from: http://ua-info.biz/legal/basemw/ua-qmtjee.htm.

NRC (National Research Council).committing to the Cost of Ownership: Maintenance and Repair of Public Buildings. (1990). Washington, D. C.: 1990. Retrieved from: https://books.google.com.ua/books/about.

Podatkovyy Kodeks Ukrayiny. (n.d.). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Derzhavnyy klasyfikator budivel' ta sporud DK 018-2000. (2000). Retrieved from: http://www.vobu.com.ua/img/custom/Classifier/12/file_ukr.pdf.

Nakaz Ministertva finansiv Ukrayiny vid 23 sichnya 2015 roku N 11 «Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy z bukhhalters'koho obliku dlya sub"yektiv derzhavnoho sektoru». (2015). Retrieved from: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/5364-11.html.

Pro upravlinnya obyektamy derzhavnoyi vlasnosti: zakon Ukrayiny. (n.d.). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/185-16.

Klasyfikator ob"yektiv administratyvno-terytorial'noho ustroyu Ukrayiny. (n.d.). Retrieved from: http://search. ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/FIN4009.html.

Nakaz Derzhstatu Ukrayiny "Pro zatverdzhennya form derzhavnykh statystychnykh sposterezhen' zi statystyky kapital'nykh investytsiy, osnovnykh zasobiv ta budivnytstva" 24.10.2013 # 321. (2013). Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/norm_doc/2013/321/321_2013.htm.

Nakaz Derzhstatu Ukrayiny «Pro zatverdzhennya form derzhavnykh statystychnykh sposterezhen' zi statystyky kapital'nykh investytsiy, budivnytstva ta investytsiynykh proektiv» 05.08.2015 # 225. (2015). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/225/225_2014.htm.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.049

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023