Category of interest as object of harmonized administration and management

Vira Ivanivna Vartsaba


Abstract


On the basis of analysis of scientific understanding of the meaning of economic interest categories it is shown that most of the known interpretations and assessments of this concept are indistinct. Therefore, the purpose of the article is the interpretation of the concept "business entity interest" in the context of the category of interest as an object of harmonization. It contributes to the problem solving and is being realised through methods, technologies, machinery and tools of convergence of interests. The essence of the concept of "harmonization of interests" is in their consistency in time and space to develop the system, which is the set of subjects that are the carriers of these interests. As a result, it has been proposed the original interpretation of the concept "economic interest" in the form of geometric patterns. That is the linear continuum of possible options for its solutions. This continuum is positioned between two points: economic selfishness and economic altruism. Thete is the value of a balanced economic interest between them. It has been proved that the problem of the comprehensive consideration of sustainable development governance of processes of social and economic systems of economic, environmental and social interests of the people in terms of their harmonization through processes and management procedures poorly studied. Using the model of a linear continuum it has been proposed the model of eco-socio-economic space of economic and social system with the demonstration of examples harmonized development goals. They have to be achieved as a result of interests harmonizing management of entities activities that are in this space. Model of eco-socio-economic space SES with the examples of harmonized and dysharmonized development goals can be recommended for use in the process and procedures SES management functions fulfillment: planning (strategic and tactical), orhanization, motivation and control. The consequence of using the proposed model will become the cessation of the increase of differentiation and disintegration of intellectual, financial, physical and natural resources of market relations in the SES.


Keywords


category; economy; interest; system; administration; harmonization; continuum; altruism; selfishness; balance; model; result

Full Text:

PDF

References


Gegel', F. (1935). Sochinenija. Moscow: Gosudarstvennoe social'no-jekonomicheskoe izdatel'stvo.

Interes. Slovnyk ukrainskoi movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk (n.d.). Retrieved from: http://sum.in.ua/s/interes.

Interes. Istoriia Ukrainy. Histua. (n.d.).Retrieved from: http://histua.com/slovnik/i/interesi-lyudski.

Interest. (n.d.). TheFreeDictionary. Retrieved from: http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/interest.

Interest. (n.d.). Dictionary.com. Retrieved from: http://dictionary.reference.com/browse/interest.

Interest. (n.d.). Business Dictionary. Retrieved from: http://www.businessdictionary.com/definition/interest.html.

Sirenko, V. (1993). Apparat gosudarstvennogo upravlenija: interesy i dejatel'nost'. Kyiv: Naukova dumka.

Sirenko, V. F. (2006). Interesy, vlast', korrupcija. Kyiv: Orіjani.

Hryhoriev, V. A. (2009). Poliaryzatsiia interesiv u systemi publichnoi vlady: konstytutsiino-pravovi aspekty. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 2, 76-83.

Rych, M. I. (2013). Osoblyvosti zastosuvannia metodiv analizu zatsikavlenykh storin v sotsialnykh ta komertsiinykh proektakh. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, 15, 65-70.

Vasylevska, T. (2007). Konflikt interesiv yak problema etyky derzhavnoho sluzhbovtsia. Visnyk Natsionalnoi akademiii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 3, 58-66.

Yermoshenko, M. M. (n.d.). Natsionalni ekonomichni interesy: realizatsiia i zakhyst. Retrieved from: http://www.nam.kiev.ua/ape/n_01_1-2/yermosh.htm.

Fostyk, B. (2009). Zabezpechennia natsionalnykh ekonomichnykh interesiv Ukrainy v umovakh SOT. Mizhnarodna ekonomichna polityka, 10-11, 131-145.

Braslavets, O. Yu. (n.d.). Spivvidnoshennia interesiv uchasnykiv podatkovoho protsesu v systemi derzhavnoho rehuliuvannia natsionalnoho hospodarstva. Efektyvna ekonomika. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1038.

Storoshchuk, B. D. (2004). Ekonomichni interesy rehionu v umovakh transformatsiinoi ekonomiky. Chernivtsi.

Bohdan, N. M. (n.d.). Realizatsiia ekonomichnykh interesiv rehionu yak umova zabezpechennia rehionalnoho rozvytku. Ofitsiinyi sait KhNAHKh. Retrieved from: http://eprints.kname.edu.ua/32316/1/14.pdf.

Komarnytskyi, I. F. & Storoshchuk, B. D. (2002). Orhanizatsiino-pravovi zasady realizatsii ekonomichnykh interesiv rehionu. Nauk. visn. ChNU im. Yu. Fedkovycha: Zb. nauk. pr., 162, 9-13.

Byk, L. (n.d.). Sotsialno-ekonomichni interesy rehioniv. Rehionalnyi tsentr naukovoho zabezpechennia APV v Ternopilskii oblasti. Retrieved from: http://conftiapv.

at.ua/publ/konf_6_7_12_2012_r/sekcija_5_ekonomichni_nauki/socialo_ekonomichni_interesi_regioniv/53-1-0-2106.

Boiko, S. B. (n.d.). Mizhbiudzhetne rehuliuvannia ta interesy rehioniv v Ukraini. Ekonomichni naukovi internet-konferentsii. Retrieved from: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/996.

Kovalska, K. (2011). Sutnist i osoblyvosti upravlinnia konfliktamy interesiv u korporatsiiVisnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Ekonomika, 121-122, 86-89.

Ptashenko, L. O. (2009). Zbalansovanist ekonomichnykh interesiv: innovatsiini napriamy derzhavnoho i korporatyvnoho stratehichnoho upravlinnia. Kyiv: TsUL.

Varcaba, V. I. & Dvirko, Ju. V. (2008). Mehanizm ucheta interesov subektov korporativnogo upravlenija predprijatiem. Biznesinform, 12(2), 90-92.

Liashenko, O. (2013). Ekonomichni interesy steikkholderiv pidpryiemstva: dialektychna vzaiemodiia, systematyzatsiia vybir sposobiv uzghodzhennia. Visnyk TNEU, 2, 54-61.

Kalynychenko, M. P. (2013). Harmonizatsiia ekonomichnykh interesiv u systemi marketynhovoho upravlinnia promyslovym pidpryiemstvom. Ekonomika promyslovosti, 3(63),119-128.

Ekonomichna entsyklopediia. (2000). Kyyiv: Akademiia.

Ekonomichnyi slovnyk-dovidnyk (1995). Kyiv: Femina.

Babyna, O. E. & Lozova, Yu. P. (2013). Ekonomichni interesy v systemi rynkovykh vidnosyn. Kyivska derzhavna akademiia vodnoho transportu. Retrieved from: www.maritime.kiev.ua/uploads/Jurnal/1(16_2013)/75.

Kanapuhin, P. A. (2008). Sistema jekonomicheskih interesov i zakonomernosti ee razvitija. Problemy sovremennoj jekonomiki, 3 (27). Retrieved from: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2075.

Jakunina, I. N. (2011). Transformacija sistemy jekonomicheskih interesov v uslovijah stanovlenija postindustrial'noj jekonomiki. Tambov.

Zhukova, E. B. (2012). Vzaimodejstvie jekonomicheskih i institucional'nyh interesov v postindustrial'noj jekonomike. Saratov.

Bohdan, N. M. (2013). Teoretychni aspekty vzaiemodii ekonomichnykh interesiv okremykh subiektiv iz suspilnymy interesamy. Komunalne hospodarstvo mist, 106, 216-221.

Balans zahalnoderzhavnykh i rehionalnykh interesiv — kliuchovyi napriam biudzhetnoi polityky. (2014). Retrieved from: http://www.info-kmu.com.ua/2014-01-31-000000pm/article/18030170.html.

Molodtsov, O. V. (2006). Sutnist politychnoi merezhi yak modeli predstavnytstva ta realizatsii interesiv subiektiv terytorialnoho rozvytku. Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. Retrieved from: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2006-1/txts/POLITICHNI/06movstr.pdf.

Mel'nik, E. A. (1999). Sochetanie jekonomicheskih interesov regiona i hozjajstvujushhih subektov. Pjatigorsk.

Stadnik, I. S. (2006). Soglasovanie interesov subektov jekonomiki kak uslovie jekonomicheskogo rosta. Stavropol'.

Simchenko, M. O., Ablialimov, E. R., Chachua, Yu. O. (n.d.). Suchasni pidkhody do uzghodzhennia interesiv pidpryiemstva zi subiektamy hospodariuvannia. Efektyvna ekonomika. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1073.

Genkin, A. (1993). Sistema jekonomicheskih interesov i social'naja garmonija. Voprosy jekonomiki, 6, 147-150.

Sirotovskij, A. S. (2012). Osobennosti garmonizacii jekonomicheskih interesov subektov rynka v sovremennoj jekonomike. Saratov.

Klejner, G. (2008). Strategija sistemnoj garmonizacii jekonomiki Rossii. Jekonomicheskie strategii, 05-06, 72-79. Retrieved from: http://kleiner.ru/wp-content/uploads/2014/12/Strategiya-sistemnoy-garmonizatsii-e%60konomiki-Rossi.pdf.

Muratov, A. (2012). Garmonizacionnyj podhod k upravleniju jekonomicheskimi sistemami. Retrieved from: http://uecs.ru/uecs41-12012/item/l 342-2012-05-14-06-3 8-05.

Popova, N. M. & Sharipova, O. S. (2011). Pidkhody do vyznachennia optymalnykh ekonomichnykh rezultativ harmonizatsii upravlinskoi diialnosti. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 5(3), 138–141.

Sharipova, O. S. & Nadon, A. A. (2012). Harmonizatsiia diialnosti yak protses zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Upravlinnia proektamy ta Rozvytok vyrobnytstva: zb. nauk. pr. Luhansk: vyd-vo SNU im. V. Dalia, 1 (41), 50-55. Retrieved from: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/41/12sosebp.pdf.

Bezbozhnyi, V. L. (2010). Harmonizatsiinyi pidkhid do zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo. Zb. Nauk. prats Skhidnoukrainskoho NU im. V. Dalia, 22(2), 54-60.

Popova, N. M. (2011). Harmonizatsiia yak faktor pidvyshchennia ekonomichnoi bezpeky diialnosti pidpryiemstv. Visnyk SNU im. V. Dalia. Luhansk: SNU im. V. Dalia, 3 (2), 174-180.

Liashenko, O. M. (2009). Harmonizatsiia interesiv – landshaft upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku rehioniv Ukrainy: zb. tez Vseukrainskoi nauk. -prakt. internet-konferentsii. Dnipropetrovsk: DDFA.

Bohomolova, N. I. (n.d.). Osoblyvosti rozvytku harmonizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu pryskorennia zaliznychnykh perevezen. Efektyvna ekonomika. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=117.

Stativka, N. V. (2008). Harmonizatsiia interesiv subiektiv ekonomichnoho prostoru v protsesi derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky. Retrieved from: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/1/08.pdf.

OECD/DAC. Strategies for Sustainable Development: Practical Guidance for Development Cooperation. (2001). Retrieved from: http://www.oecd.org/dataoecd/34/10/2669958.pdf.

UNCSD. Guidance in Preparing a National Sustainable Development Strategy: Managing Sustainable Development in the New Millennium. (). [Elektronnyi resurs] / UNCSD Background Paper 13. DESA/DSD/PC2/BP13, 2002. 46 r. – Rezhym dostupu:http://www.undp.org/fssd/docs/guidprepnsds.pdf.

Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrainy. (2012). Kyiv: Derzhavna ustanova "Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy".

Khvesyka, M. A. & Lyzuna, S. O. (2013). Suchasni napriamy ekonomichnoho zabezpechennia ratsionalnoho pryrodokorystuvannia v Ukraini. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy.

Havrylyshyn, B. & Vovk, V. (n.d.). Stratehiia staloho rozvytku ta yevropeiska model «eko-sotsialnoi rynkovoi ekonomiky» yak osnova konkurentozdatnosti Ukrainy v suchasnu epokhu. Analitychna zapyska ta rekomendatsii novii vladi. Retrieved from: http://www.greenkit.net/Members/intereco/strategy.

Libanova, O. M. (2011). Suspilna modernizatsiia v konteksti suchasnykh sotsialnykh vyklykiv. Ukraina na shliakhu do yevropeiskoi sotsialnoi derzhavy: zb. materialiv mizhnar. konf.; 26 trav. 2011 r. Kyiv.: KNEU.

Zghurovskyi, M. Z., Matoryna T. A., Prylutskyi, D. O., Abroskin, D. A. (2008). Hlobalne modeliuvannia protsesiv staloho rozvytku v konteksti yakosti ta bezpeky zhyttia liudei. Systemni doslidzhennia ta informatsiini tekhnolohii, 1, 7-32.

Holubets, M. A. (2002). Fundamentalni pytannia rehionalnoi polityky staloho rozvytku. Sotsialno-ekonomichni doslidzhennia v perekhidnyi period. Rehionalna polityka staloho rozvytku: pryntsypy formuvannia, mekhanizmy realizatsii, 5. Lviv.

Klimenko, O. V. (2008). Formuvannia sotsio-ekoloho-ekonomichnoi systemy v rehioni v konteksti staloho rozvytku. Kommunalnoe khaziaistvo horodov, 82, 137-141.

Petrenko, V. P., Paliichuk, M. V., Pobihun, S. A., Vytvytskyi, Ya. S. (2009). Do rozrobky informatsiohennoi modeli staloho rozvytku rehionalnykh suspilnykh system. Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky, 1(13), 80-91.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023