The role of institute categorial definition in the institutional research

Halyna Mykhailivna Pochenchuk


Abstract


Introduction. Institutionalism in modern conditions is the dominant theoretical area of social sciences. It has been proved the importance of understanding its categorical apparatus, particularly its use in studies of transformation processes of the domestic economy.

The purpose of the article. The features of different approaches to the interpretation of the category of "institution" are determined. The aspects of distinguishing of categories of "institute" and "institution" in the Ukrainian economic research are identified.

Methods. The study used methods of analysis (when studying the nature of category of "institution" in the evolution of institutionalism), synthesis (when combining the approaches to the interpretation of the category "institution"), methodological essentialism and nominalism (when describing the importance of clear definition of the investigated category), grouping (when characterizing national approaches to the categories of "institute" and "institution", contemporary approaches to the essence of the notion "institute").

Results. In the article there are the conceptual approaches to understanding the basic category of institutional analysis - "institute". On the basis of the analysis of research in the field of institutionalism in the Ukrainian and Russian economic literature we have identified several options for the use of the concepts of "institute" and "institution" and justified the author's position on this matter. It has been made the review of the essential characteristics of the category "institute" by leading Western scientists-institutionalists and famous Ukrainian experts. As a result of inspectionof approaches we have defined the main aspects of the interpretation of the category "institute". It has been considered the systematization of approaches to its interpretation. They are as the following: from the point of equilibrium institutes, institutes from the standpoint of regulations, institutes from the standpoint of statutory rules and positions of the synthesized approach.

 In the article it has been determined the importance of not only a clear categorical definition of "institute" but also the enrichment of causal analysis of phenomena under study and processes in the context of the outlined issues. The particular relevance of such research under the conditions prevailing in the domestic economy are indicated.


Keywords


institute; institution; institutional theory; institutionalism; formal institutions; informal institutions

Full Text:

PDF

References


Leonenko, P. M. (2013). Іnstitucіonalіzm ta jogo mіsce v suchasnіj ekonomіchnіj teorії (polіtichnіj ekonomії). Ekonomіchnij vіsnik unіversitetu, 21(1), 163-171. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_21(1)__28.pdf.

Veblen, T. (1984). Teorija pazdnogo klassa. Moscow: Progress.

Commons, J. (1931). Institutional Economics. American Economic Review, 21, 648-657.

Mitchell, U. (1930). Jekonomicheskie cikly: Problema i ejo postanovka. Moscow: Gosizdat.

Hobson, J. A. (1900). The economics of distribution. New York: The Macmillan company.

Alchian, A. A., Furubotn, E. G., Richter, R. (2010). Some economics of property rights. The New Institutional Economics of Markets. Cheltenham: Edward Elgar.

Bortis, H. (2007). Instytutsii, povedinka ta ekonomichni teorii. Vnesok do klasyko-keinsianskoi politychnoi ekonomii. Kyyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia.

Jeggertsson, T. (2011). Znanija i teorija institucional'nyh izmenenij. Voprosy jekonomiki, 7, 4-16.

Coase, R. (1992). The Institutional Structure of Production. The American Economic Review, 82(4), 713-719.

Nelson, R. R. (2002). Bringing institution into evolutionary growth theory. Journal of Evolutionary Economics,12, 22-26.

Nort, D. (2000). Instytutsii, instytutsionalni zminy ta funktsionuvannia ekonomiky. Kyiv: Osnovy.

Ostrom, E. (1975). Public Choice Theory: A New Approach to Institutional Economics. American Journal of Agricultural Economics, 57(5), 844-850.

Olson, M. (2012). Vlast' i procvetanie. Pererastaja kommunisticheskie i kapitalisticheskie diktatury. Moscow: Novoe izdatel'stvo.

Furubotn, Je. G. & Rihter, R. (2005). Instituty i jekonomicheskaja teorija: Dostizhenija novoj institucional'noj jekonomicheskoj teorii. Sankt-Peterburg : Dom Sankt-Peterburgskogo gos. un-ta.

Uil'jamson, O. (1996). Jekonomicheskie instituty kapitalizma: firmy, rynki, «otnoshencheskaja kontraktacija». Sankt-Peterburg : Lenizdat.

Hodgson, G. M. (2006). What Are Institution? Journal of Economic Issues, 40, 1-25.

Nel'son, R. & Uinter, S. (2002). Jevoljucionnaja teorija jekonomicheskih izmenenij. Moscow: Delo.

Vol'chik, V. V. (2004). Jevoljucionnaja paradigma i institucional'naja transformacija jekonomiki. Rostov n/D: Izd-vo Rostovsk. un-ta.

Haidai, T. B. (2006). Instytutsii yak instrument instytutsiinoho ekonomichnoho analizu. Ekonomichna teoriia, 2, 53-64.

Gricenko, A. A. (2008). Institucional'nyj imperializm i ego rol' v razvitii jekonomicheskoj teorii. Naukovі pracі DonNTU; serіja: ekonomіchna, 34, 46-51.

Dementiev, V. V. (2009). Shcho my doslidzhuiemo, koly doslidzhuiemo instytuty? Ekonomichna teoriia, 3, 75-92.

Klejner G. B. (2004). Jevoljucija institucional'nyh system. Moscow: Nauka.

Inshakov, O. & Frolov, D. (2010). Jevoljucionnaja perspektiva jekonomicheskogo institucionalizma. Voprosy jekonomiki, 9, 13-14.

Nureev, R. M. (2012). Na puti k ponimaniju institucional'noj prirody innovacij. Journal of Institutional Studies (Zhurnal institucional'nyh issledovanij), 4(2), 4-10.

Polterovich, V. M. (2001). Transplantacija jekonomicheskih institutov. Jekonomicheskaja nauka sovremennoj Rossii, 3, 24-50.

Tarasevich, V. N. (2008). Zakon usrednenija, ili zolotoj serediny, i ego primenenie v poiskah strategii razvitija Ukrainy. Institucional'naja teorija i institucional'naja jevoljucija. Institucional'naja arhitektonika i dinamika jekonomicheskih preobrazovanij. Kharkiv: Fort.

Tkach, A. A. (2007). Instytutsionalna ekonomika. Nova instytutsionalna ekonomichna teoriia. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Suharev, O. S. (2013). Metodologicheskie osnovy institucional'nogo analiza: staraja, novaja shkoly i «mjejnstrim». Finansovaja analitika, 41(179), 7-24.

Chukhno, A. A., Yukhymenko P. I., Leonenko P. M. (2010). Instytutsionalno-informatsiina ekonomika. Kyiv.

Slovnyk ukrainskoi movy. (1973). Kyiv: Naukova dumka.

Kovalenko, Yu. (2010). Zmist katehorii instytutsiia v instytutsiinomu ekonomichnomu analizi. Visnyk TNEU, 4, 19-31.

Inshakov, O. V. & Frolov, D. P. (2011). Instytutsiia – kliuch do rozuminnia ekonomichnykh instytutiv. Ekonomichna teoriia, 1, 52-62.

Lozynska, T. M. (2014). Do problemy vzhyvannia terminiv «instytut» i «instytutsiia» v konteksti instytutsionalnoho analizu. Biznes Inform, 7, 8-13.

Kommons, Dzh. (2012). Ynstytutsyonalnaia ekonomyka. Terra Economicus, 10 (3), 69-76.

Hodzhson, Dzh. (2003). Skrytye mehanizmy ubezhdenija: instituty i individy v jekonomicheskoj teorii. Jekonomicheskij vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta, 1(4), 11-30.

Marchand, J. & Olsen, J. (1998). The Institutional Dynamics of International Political Orders. New York: International Organization.

Aoki, M. (2007). Endogenizing Institutions and Institutional Change. Journal of Institutional Economics, 3, 1-31.

Greif, A. (2006). Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade. Cambridge: Cambridge University Press.

Bazylevych, V. D. & Maslov, A. O. (2005). Instytutsiina arkhitektonika: filosofiia i metodolohiia bahatoaspektnoho doslidzhennia. Instytutsiina arkhitektonika ta mekhanizmy ekonomichnoho rozvytku: Materialy naukovoho sympoziumu. Kharkiv: KhNU.

Mandybura, V. O. (2005). Instytutsiina arkhitektonika vlasnosti ta zakonomirnosti yii funktsionuvannia. Instytutsiina arkhitektonika ta mekhanizmy ekonomichnoho rozvytku, 110-116.

Burns, T. & Carson, M. (2002). Actors, paradigms and institutional dynamic: Rule Systems Applied to Radical Reforms. Advancing Socio-Economics: An Institutionalist Perspective. Oxford: Rowman and Littlefield, 7, 109-142.

Aoki, M. (n.d.). Strategies and Public Propositions in Games of Institutional Change: Theory and Comparative Historical Cases. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=2445628.

Greif, A. & Kingston, C. (2011). Institutions: Rules or Equilibria? Political Economy of Institutions, Democracy and Voting. Berlin: Springer Heidelberg, 13-43.

Hindriks, F. & Guala, F. (2015). Institutions, Rules, and Equilibria: A Unified Theory. Journal of Institutional Economics, 11(03), 459-480.

Mantzavinos, C., Daumann, F. Okruch, S. (2006). The Role of Definitions in Institutional Analysis. Wettbewerb und Gesundheitswesen: Konzeptionen und Felder ordnungsökonomischen Wirkens. Festschrift für Peter Oberender zu seinem 65. Geburtstag: Schriftenreihe Andrássy Universität, 85-92.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023