Передумови реформування бухгалтерського обліку в державному секторі України

Yevhenia Vasylivna Kalyuga


Анотація


Узагальнено досвід реформування бухгалтерського обліку в різних країнах світу для його застосування в Україні та визначено першочергові передумови: критерії та склад віднесення інституціональних одиниць до сектору державного управління; упровадження міжнародної нормативної бази – метод ведення бухгалтерського обліку та складання на його підставі фінансової звітності, що сприятиме оптимальним підходам до вирішення окресленої стратегії.

Вступ. Підвищення достовірності інформації в системі бухгалтерського обліку надасть можливість суб’єктам господарювання стратегічно планувати свою діяльність, надавати політикам інформацію про ефективність використання бюджетних коштів, відображати реальну економічну ситуацію завдяки низці особливостей облікового процесу (реєстрації або визнанню витрат у момент їх здійснення; обліку всіх ресурсних потоків, можливості отримання інформації про стан активів і зобов’язань, обліку некасових операцій, таких, як взаємозаліки, створення резерву і погашення кредиторської заборгованості, окремого обліку руху грошових коштів і юридичних зобов'язань (отримання грошових коштів і право на їх отримання; виплата грошових коштів і юридичне зобов'язання виплатити грошові кошти) тощо.

Мета. Окреслити передумови реформування бухгалтерського обліку на підставі зарубіжного досвіду (визначити критерії віднесення інституціональних одиниць до сектору державного управління, метод ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності), що сприятиме скороченню термінів проведення реформи.

Методологія. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Зокрема, використано методи причинно-наслідкового зв’язку, абстрактно-логічної послідовності, узагальнення, порівняння, аналізу та синтезу при дослідженні шляхів реформування бухгалтерського обліку державного сектору як в Україні, так і в різних країнах світу та визначено переваги та недоліки застосування методу бухгалтерського обліку.

Результати. Узагальнено результати реформування бухгалтерського обліку державного сектора в різних країнах, в основу якого покладено перехід до обліку визнання доходів і витрат за методом нарахування, уведення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (МСФЗДС), відповідних IPSAS. Досліджено наявність критеріїв віднесення інституціональних одиниць до сектору державного управління та визначено їх склад (державні (бюджетні) установи; органи управління державними позабюджетними фондами; органи, що мають незалежний статус; органи місцевого самоврядування; муніципальні (бюджетні) установи; державні корпорації та підприємства (за винятком України). Для забезпечення прозорої, достовірної й об’єктивної інформації в бухгалтерському обліку доцільно застосовувати нормативну базу, сумісну з підходами міжнародної практики. В основу нормативної бази покладено поступовий перехід від застосування касового методу, модифікованого касового, модифікований метод нарахування до методу нарахування в бухгалтерському обліку. Застосування методу нарахування передбачає здійснення всіх операції та події тоді, коли вони відбулися, а не із надходженням або виплатою грошових коштів чи їх еквівалентів (що відбуваються при касовому методі). Облікові процедури відображають сутність операцій і економічних подій, у результаті чого збільшується обґрунтованість, нейтральність, своєчасність, повнота і порівнянність облікових даних. Фінансові звіти дозволяють користувачам оцінити результати діяльності організації, її фінансове становище, динаміку руху грошових коштів, показують, як органи публічної влади фінансували свою діяльність і виконували взяті зобов’язання, надають можливість оцінити фінансовий стан державного сектора країни на будь-яку дату і зміни в ньому.

Для поступового переходу на застосування методу нарахування в державному секторі потрібно визначити його сутність у наступних нормативних документах: Бюджетному кодексі України, Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», усіх прийнятих Н(С)ПБОДС, що надасть можливість реалізувати зазначену пропозицію на законодавчому рівні.


Ключові слова


облікова політика; метод ведення бухгалтерського обліку (касовий, модифікований касовий, метод нарахування, модифікований метод нарахування); міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі; національні стандарти бухгалтерського обліку в

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehiia modernizatsii systemy bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori na 2007-2015 roky : zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 sichnia 2007 r. # 34. (2007). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF.

Opytuvannia kaznacheiskoi praktykuiuchoi spilnoty pempal pro bukhhalterskyi oblik i finansovu zvitnist u derzhavnomu sektori. (2012). Retrieved from: http://www.pempal.org/data/upload/files/2012/11/tcop-survey-report-oct-2012_rus.pdf.

Kerivnytstvo zi statystyky derzhavnykh finansiv 2001 roku. (2001). Statystychne upravlinnia.

Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori: zatv. nakazom Minfinu Ukrainy vid 31 hrudnia 2013 r. # 1203, zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 25 sichnia 2014 r. za # 161/24938. (2014). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14.

Kaliieva, D. Sh. (n.d.). Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti suspilnoho sektora (MSFZDS). Metod narakhuvannia». Retrieved from: http://www.ecmf.kz/ru/files/msfo/stati/metodi%20i%20principi.pdf.

Kerivnytstvo z platizhnoho balansu. (n.d.). Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/.../article?.

Kerivnytstvo z hroshovo-kredytnoi ta finansovoi statystyky. (n.d.). Retrieved from: www.bank.gov.ua/control/uk/.../article?.

Kerivnytstvo z kvartalnykh natsionalnykh rakhunkiv. (n.d.). Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish /article?art_id= 44459&cat_id=44464.

Systema natsionalnykh rakhunkiv (SNR) 1993 r. (1993). Retrieved from: http://uk.wikipedia.org.

Metodychni rekomendatsii shchodo oblikovoi polityky subiekta derzhavnoho sektora. : zatv. nakazom Minfinu Ukrainy vid 23 sichnia 2015 r. # 11. (2015). Retrieved from: http://www.vobu.com.ua/rus/legislations/view/582.

Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku vykonannia derzhavnoho ta mistsevykh biudzhetiv: zatv. nakazom Derzhkaznacheistva Ukrainy vid 28.11.2000 r. # 119 (zi zminamy ta dopovnenniamy). (2000). Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DKU0809.html.

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Elektronnyi resurs]: zakon Ukrainy vid 08.07.2010 r. # 2456-VI. (2010). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: zakon Ukrainy vid 16.07.1999 r. # 996-XIV. (1999). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022