Business processes: classification and structural hierarchical model

Liana Ivanivna Chernobai, Oleh Ihorovych Duma


Abstract


The issue of the company management takes a comprehensive study of the characteristics and today is on the verge of various scientific and practical areas: economics, sociology, psychology, management, statistics, law and so on. Multidimensional phenomenon enables different experts to contribute. So today there is considerable achievements of domestic and foreign researchers, but knowledge of definite problem continues. The article is a review of scientific approaches to classification and typology of economic category "business processes", identifying the key characteristics of species in order to develop the author's classification, which will become the scientific basis of structural and hierarchical model of business process management - a practical tool management activities of the company. The use of the proposed model in their daily work will allow the manager to focus on the most important areas of business and form the basis for its comprehensive approach to solving management problems. Further systematic classification of business processes will make it possible to develop a system of evaluating the effectiveness of management which can be applied to a single industry or business model of the company, and to a method of process management.


Keywords


business processes; classification of business processes; structural and hierarchical model; management efficiency; Cycle PDCA

Full Text:

PDF

References


Chernobai, L. I., Duma, O. I. (2013). Biznes-protsesy pidpryiemstva: zahalna kharakterystyka ta ekonomichna sut. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 769, 125-131. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPM_2013_769_20.pdf.

Aref’ieva, O. V. & Lutska, T. V. (2009). Biznes-protsesy pidpryiemstv sfery posluh: faktory, formuvannia, konkurentnospromozhnist. Kyiv : Vyd. Yevropeiskoho un-tu.

Efymov, V. V. (2005). Opysanye y uluchshenye byznes-protsessov. Ulianovsk: Yzd. UlHTU.

Elliott, J. J. (2000). Design of a product-focused customer-oriented process. Information and Software Technology, 42(14), 973-981.

ISO 9001:2000. Quality management systems – Requirements. (2000). Retrieved from: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=21823.

Porter, M. E. (1985). The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press.

Kozachenko, A. V., Liashenko, A. N. & Ladyko, Y. Iu. (2006). Upravlenye krupnym predpryiatyem. Kyiv: Lybra.

Kharrynhton, Dzh., Esselynh, K. S. & Nymvehen, Van Kh. (2002). Optymyzatsyia byznes-protsessov: dokumentyrovanye, analyz, upravlenye, optymyzatsyia. SPb. : Azbuka; SPb. : BMykro.

Mazur, Y. Y., Shapyro V. D. & Olderohhe, N. H. (2003). Effektyvnyi menedzhment. Moscow : Vysshaia shkola.

Oikhman, E. H. & Popov, Y. V. (1997). Reynzhynyrynh byznesa: reynzhynyrynh orhanyzatsyi y ynformatsyonnye tekhnolohyy. Moscow : Fynansy i statystyka.

Bilovodska, O. A. (2010). Ekonomichne obgruntuvannia reinzhynirynhu biznes-protsesiv vyrobnychykh pidpryiemstv. Sumy: Mriia-1.

Repyn, V. V. & Elyferov, V. H. (2004). Protsessnyi podkhod k upravlenyiu. Modelyrovanye byznes-protsessov. Moscow : Standarty y kachestvo.

Budahianets, N. A. Kozachenko, A. V., Liashenko, A. N. & Ladyko, Y. Iu. (2006). Upravlenye krupnym predpryiatyem. Kyiv : Lybra.

Abutydze, Z. S., Aleksandrovskaia, L. N. & Bas, V. N. (2003). Upravlenye kachestvom y reynzhynyrynh orhanyzatsyi. Moscow : LOHOS.

Andersen, B. (2003). Byznes-protsessy. Ynstrumenty sovershenstvovanyia. Moscow: Standarty y kachestvo.

Khammer, M. (2007). Reynzhynyrynh korporatsyy. Manyfest revoliutsyy v byznese. Moscow : Mann, Yvanov y Ferber.

Bilovodska, O. A. (2010). Ekonomichne obgruntuvannia reinzhynirynhu biznes-protsesiv vyrobnychykh pidpryiemstv. Sumy: Mriia-1.

Bynner, Kh. F. (2010). Upravlenye orhanyzatsyiamy y proyzvodstvom: ot funktsyonalnoho menedzhmenta k protsessnomu. Moscow: Alpyna Byznes Buks (Alpyna Pablysherz).

Vynohradova, O. V. (2005). Reinzhynirynh biznes-protsesiv u suchasnomu menedzhmenti. Donetsk: DonDUET.

Elyferov, V. H., Repyn, V. V. (2006). Byznes-protsessy: rehlamentatsyia y upravlenye. Moscow : Infra-M.

Davenport, T. H., Short, J. E. (1990). The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management Review, 11, 27.

Chaadaev, V. K. (2004). Byznes-protsessy v kompanyiakh sviazy. Moscow : Eko-Trendz.

Shemaieva, L. H. & Bezghin, K. S. (2009). Upravlinnia yakistiu biznes-protsesiv na pidpryiemstvi. Kharkiv: KhNEU.

Sheer, A. V. (1999). Byznes-protsessy: osnovnye poniatyia, teoryia, metody. Moscow: Vest-MetaTekhnolohyia.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023