Institutional factors of innovative economy in agriculture

Liudmyla Izydorivna Kurylo, Tetiana Mykhailivna Slyozko, Svitlana Mykolayivna Udovychenko


Abstract


The purpose of the article. The aim of the article is to analyze the institutional factors of innovation in the agricultural sector of Ukraine's economy.

Research methodology. Theoretical and methodological basis of research achievements of scientists has been done on the basis of  the development of institutional factors of functioning innovation in the agricultural sector of Ukraine's economy.

The following research methods have been used in this article: bibliographic (in the analysis of scientific publications on the analysis of institutional factors of innovation in agriculture economy Ukraine), modeling method (the construction model of the innovation potential of agricultural enterprises under the influence of factors of institutional environment and innovative economy of the agricultural sector of Ukraine).

Research results. The article defines the institutional environment factors that affect the innovation of agricultural sector and contribute to its development.

Scientific novelty of research results is the justification of research results as for the improvement of the efficiency of the agricultural sector in Ukraine. It has been done on the basis of  the factors of institutional environment that are set out in the article. The elaboration and implementation of specific proposals to improve the efficiency of their activities are worked out.

The practical significance of the study. The main results,that have been obtained in our research, is the basis for solving practical problems to improve the efficiency of the institutional environment factors that contribute to the development of competitive agricultural sector of Ukraine.


Keywords


institute; institution; institutional environment; innovation; investment; economy; policy; society

Full Text:

PDF

References


Lopatynskyi, Yu. M. (2006). Transformatsiia ahrarnoho sektora: instytutsionalni zasady. Chernivtsi: Ruta.

Slozko, T. M. (2014). Instytutsiina teoriia u oblikovii nautsi: deiaki problemy definitsii. Materialy Kh Mizinarodni vedecko-prakticka conference «Dny vedy – 2014», 27.03.2014 – 05.04.2014. Dil 5. Ekonomicke vedy. Praga. PH “Education and science s.r.o. 2014”.

Olejnik, A. (2007). Institucional'naja jekonomika. Moscow: INFRA -M.

Arkhiiereiev, S. I. & Volosnikova, N. M. (2004). Formuvannia rynkovoho instytutsionalnoho seredovyshcha innovatsiinoi diialnosti. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, 76, 17-22.

Mamedov, O. Ju. (2009). Tajna innovacionnoj jekonomiki – v ee innovacionnoj organizacii! Jekonomicheskij vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta, 7(2), 5-8.

Piestova, O. A. (2011). Instytutsionalni aspekty teorii innovatsiinoho rozvytku. Akademichnyi ohliad, 2 (35), 38-45.

Shpykuliak, O. H. & Kurylo, L. I. (2010). Instytutsionalizatsiia innovatsiinoi diialnosti v ahrarnii sferi ekonomiky. Oblik i finansy APK, 3, 38-45.

Hrytsenko O. A. (2004). Mistse derzhavy v instytutsiinomu prostori transformatsiinoi ekonomiky. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats. T.11. Sumy: VVP “Mriia - 1” LTD, UABS.

Spaskyi, H. V. (2008). Investytsiine zabezpechennia fermerskykh hospodarstv Zakarpattia. Ekonomika APK, 7, 62-64.

Pokotylova, V. I. (2008). Rol nauky u formuvanni innovatsiinoho potentsialu ahro prodovolchoho kompleksu. Ekonomika APK, 7, 68-75.

Holovina, K. M. (2013). Rol skladovykh innovatsiinoi polityky na pidpryiemstvi. Problemy sotsialno–ekonomichnoho rozvytku pidpryiemstv. Kharkiv., NTU «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut», 127-128.

Boiko, S. V. (2012). Osnovni pryntsypy pobudovy investytsiinoi modeli ekonomichnoho zrostannia. Teoriia ta praktyka upravlinnia ekonomichnym rozvytkom. Donetsk: OOO «Fyrma «Druk-Ynfo», 25-27.

Dunning, T. J. (1860). Trades Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention. London.

Slozko, T. M. (2010). Sobivartist u postindustrialnii ekonomitsi: pohliad bukhhaltera. Ekonomika Ukrainy, 9, 60-67.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023