Methodical approach to the analysis of security wood processing inventory

Nadiia Yevhenivna Stetsiuk, Nataliia Yosypivna Halushka


Abstract


Introduction. Features of operation of woodworking companies at the present stage of reforming the national economy need to be updated theoretical, methodological and practical aspects of business analysis to ensure the needs of administration in terms of European integration, and to meet the information requirements of internal users of analytical information data necessary to make informed decisions aimed at optimization of inventory levels.

Goal. Construction of structural and logical scheme of calculating the total demand woodworking enterprise in a particular inventory management strategy to optimize resource potential.

The method (methodology). Based on the methods of differential analysis of the optimal size of the order of inventory, functional analysis of the cost of inventory on the market of material resources and horizontal analysis of inventory in a warehouse built structural - logical scheme of calculating the specific provision of enterprise inventory in days.

Results. Specifies the calculation of the total demand woodworking enterprise in a particular inventory specific to your software and digital illustrated example. Built structural and logical scheme of calculating the specific provision of enterprise inventory for the period of time that the company's management will provide the necessary information on stocks making optimal management decisions.


Keywords


analysis; inventories; allowances; need; security; timber

Full Text:

PDF

References


Bogdanovskaja, L. A., Vinogorov, G. G. & Migun, O. F. (1996). Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti v promyshlennosti. Minsk : Vysh. shk.

Chumachenko, M. H. Boliukh M. A., Burchevskyi V. Z., Horbatok M. I. (2003). Ekonomichnyi analiz. Kyiv : KNEU.

Dobrianska, M. V. (2012). Analiz zapasiv vyrobnychykh pidpryiemstv i vyroblennia propozytsii shchodo yikh efektyvnoho vykorystannia u rynkovykh umovakh. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. Lviv : RVV NLTU Ukrainy, 22.07, 175-180.

Kalabukhova, S. V. (2009). Analitychne zabezpechennia upravlinnia vyrobnychymy zapasamy subiektiv hospodariuvannia. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo: zb. nauk. pr. molodykh vchenykh ta aspirantiv. Kyiv : KNEU, 23, 301-310.

Klymenko, L. P. Soloviov S. M. & Nord H. L. (2007). Systemy tekhnolohii. Mykolaiv: Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly.

Lazaryshyna, I. D. (2012). Funktsionalna yakist analitychnoho zabezpechennia upravlinnia ekonomichnymy subiektamy. Rol i mistse bukhhalterskoho obliku, kontroliu y analizu v rozvytku ekonomichnoi nauky i praktyky. Kyiv : KNEU.

Maksymiv, V. M., Ferents O. B., Kopynets, Z. P., Petryshak, I. V., Soroka, L. Ya., Ferents, A. O. & Rybitskyi, P. M. (2009). Naukovo obgruntovani normatyvy vytraty syrovyny pid chas vyhotovlennia shtuchnoho parketu ta masyvnoi parketnoi doshky. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. Lviv : RVV NLTU Ukrainy, 19.3, 78–84.

Maksymiv, Yu. V. (2012). Marzhynalnyi analiz yak zasib vyznachennia efektyvnosti kompleksnoho vykorystannia derevnoi syrovyny dlia vyrobnytstva tverdoho biopalyva. Ekonomichni nauky: Seriia «Oblik i finansy», 9 (33), 2. Retrieved from: http://archive. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2012_9_2/48.pdf.

Mnykh, Ye. V. (1996). Ekonomichnyi analiz na promyslovomu pidpryiemstvi. Kyiv : IZMN.

Popovych P. Ya. (2008). Ekonomichnyi analiz diialnosti subiektiv hospodariuvannia. Kyiv : Znannia.

Savickaja, G. V. (1997). Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija. Minsk : Jekoperspektiva.

Shendryhorenko, M. T. (2000). Metodyka obliku, kontroliu i analizu materialnykh resursiv (na prykladi hirnychovydobuvnykh pidpryiemstv Kryvoho Rohu): avtoreferat dys...kand. ekon. nauk: 08.06.04. Kyiv: KNEU.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023